Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-правовий захист пільгових категорій населення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження системи соціально-правового за-хисту пільгових категорій населення
1.1. Структура системи пільг в Україні
1.2. Система законодавчого забезпечення захисту пільгових категорій населення
1.3. Характеристика соціально-правового забезпечення окремих категорій населення відповідно до пільгових груп
ІІ. Аналіз стану забезпечення соціально-правового захисту пільгових категорій населення на прикладі Рівненської області
2.1. Стан реалізації соціально-правового захисту пільгових категорій населення області у 2011-2012 р.
2.2. Аналіз результатів роботи з соціально-правового захисту пільгових категорій населення області у розрізі окремих видів пільг
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Одним із принципів правової держави є те, що у центрі її соціальної дійсності перебуває людина. Держава гарантує соціальні права і свободи, які забезпечують людині гідний рівень життя та її соціальну захищеність. За своєю сутністю ці права і свободи є, з одного боку, вимогами до держави, а з іншого – її обов’язками щодо підтримання життя особи та її соціальної захищеності. Соціальні питання, при їхній невирішеності, є одним з небезпечних джерел, пов’язаних з національною безпекою, самою суттю існування в майбутньому державних інститутів.

Соціальний захист має на меті поліпшення морального та матеріального забезпечення соціально вразливих верств населення, подолання бідності та зниження міри розшарування суспільства. У зв'язку з цим корисним і цінним є дослідження проблем реформування державної системи соціальних пільг в Україні та виявлення основних напрямів її вдосконалення.

Система соціальних пільг в Україні, як і в кожній державі, є важливою складовою загальнодержавної політики. Сучасна державна політика у сфері соціального захисту населення повинна бути спрямована, перш за все, на забезпечення соціально-економічних прав громадян, тобто права на працю, її гідну і своєчасну оплату. За такого підходу держава отримає більше можливостей для підтримки непрацездатних, малозабезпечених та інших соціально вразливих верств суспільства.

Проблеми та особливості формування ефективної системи підтримки соціально вразливих верств населення країни досить широко досліджуються в працях Н. Б. Болотіної [21], О. Я. Коваль та Л. Л. Тарасенко [24], К. Б. Пиво-варської [26], Б. І. Сташківа [27] та інших вітчизняних вчених.  Незважаючи на значну кількість публікацій, що висвітлюють різні аспекти державної політики щодо соціального захисту населення, питання аналізу та формування оптимальної системи надання пільг та компенсацій громадянам не набули достатнього ступеня розробленості.

Мета дослідження – дослідження наявної системи надання пільг та компенсацій населенню країни як складової системи соціального захисту. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати існуючу структуру системи пільг в Україні;
 • дослідити систему законодавчого забезпечення захисту пільгових категорій населення;
 • охарактеризувати соціально-правове забезпечення окремих категорій населення відповідно до пільгових груп;
 • оцінити стан реалізації соціально-правового захисту пільгових категорій населення області у 2011-2012 р.;
 • дати аналіз результатів роботи з соціально-правового захисту пільгових категорій населення області у розрізі окремих видів пільг.

Об’єкт дослідження – система соціально-правового забезпечення пільгових категорій населення.

Предмет дослідження – стан і організація системи соціально-правового забезпечення пільгових категорій населення.

Методи дослідження – проаналізувати існуючу систему соціально-правового забезпечення пільгових категорій населення на прикладі Рівненської області.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки, список використаних джерел і додатки, загальний обсяг роботи склав 40 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.06.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/254к/96-вр
 2. “Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України” від 23.02.2006 № 3475-IV, редакція від 09.06.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3475-15
 3. Закон України “ Про судоустрій і статус суддів” від 07.07.2010 № 2453-VI, редакція від 28.07.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 4. Закон України “Про міліцію” від 20.12.1990 № 565-XII, редакція від 09.06.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/565-12
 5. Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-XII, редакція від 01.01.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/1060-12
 6. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 № 875-XII, редакція від 11.08.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12
 7. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993 № 3721-XII, редак-ція від 11.08.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/3721-12
 8. Закон України “Про прокуратуру” від 05.11.1991 № 1789-XII, редакція від 09.06.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/1789-12
 9. Закон України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” від 17.04.1991 № 962-XII, редакція від 29.11.2012 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/962-12
 10. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25.03.1992 № 2229-XII, редакція від 11.08.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
 11. Закон України “Про соціальний захист дітей війни” від 18.11.2004 № 2195-IV, редакція від 19.06.2011 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2195-15
 12. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 20.12.1991 № 2011-XII, редакція від 09.06.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2011-12
 13. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3551-XII, hедакція від 28.06.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
 14. Закон України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” від 24.03.1998 № 203/98-ВР, редакція від 11.08.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/203/98-вр
 15. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-XII, редакція від 01.01.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/796-12
 16. Закон України „Про жертви нацистських переслідувань” від 23.03.2000 № 1584-III, редакція від 01.01.2012 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1584-14
 17. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI, редакція від 01.07.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/5403-17
 18. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 № 2801-XII, редакція від 01.01.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
 19. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, редакція від 04.08.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2755-17
 20. Баранник Л. Б. Соціальний захист громадян: навч. посіб. для студ., які навч. за прогр. освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" у галузі знань - 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямом підготов. - 6.030508 "Фінанси і кредит" / Л. Б. Баранник; Дніпропетр. держ. фін. акад. - Д., 2010. - 276 с.
 21. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України: навч. посіб. / Н. Б. Болотіна. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 663 с.
 22. Гошовська В. А. Соціальна реальність у контексті розбудови демократич-ного суспільства : навч. посіб. / В. А. Гошовська. – К.: НАДУ, 2008. – 292 с.
 23. Звіт обласного Управління праці і соціального захисту населення за 2012 рік (за формою 4) щодо наданих пільг окремим категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2012 році.
 24. Коваль О. Я. Реформування пільг і привілеїв в Україні – наближення до європейських стандартів / О. Я. Коваль, Л. Л. Тарасенко, Т. Г. Яцків. – Львів: Галицький друкар. – 2009. – 216 с.
 25. Кравченко М. Основні підходи до реформування системи пільг в Україні / М. Кравченко // Держ. упр. та місц. самоврядування. – Донецьк: ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 3(6). – С. 155-164.
 26. Пивоварська К. Б. Соціальні пільги: сучасний стан і перспективи розвитку / Пивоварська К. Б. // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федерації проф. спілок України, 2010. – № 1. – С. 27-31.
 27. Сташків Б. І. Пільги у праві соціального забезпечення / Б. І. Сташків; Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. - Чернігів, 2011. - 176 с.
 28. Туленков М. В. Соціальний захист у соціологічному вимірі: монографія / М. В. Туленков; ред.: Н. Курбанова, Ю. Баранова; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. - К., 2011. - 168 с.
950
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).