Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціальний захист дитинства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальні засади теорії соціально-педагогічного захисту дитинства
1.1. Мета, завдання і особливості соціально-педагогічного захисту дитинства
1.2. Форми, методи і напрямки роботи соціального педагога у сфері захисту дитинства
2. Правове виховання як основна форма соціального захисту дітей
2.1. Напрями практичної діяльності соціального педагога у сфері захисту прав дітей
2.2. Аналіз складових індивідуальної роботи щодо соціального захисту дітей
2.3. Робота соціального педагога з батьками щодо захисту прав дітей
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Сучасні суспільні процеси, які відбуваються в Україні, свідчать, що в сьогоднішніх умовах найменш соціально захищеною категорією населення є діти – росте дитяча захворюваність та смертність, існує тенденція ослаблення їхнього здоров’я; складне матеріальне становище у малозабезпечених, багатодітних та тих сім’ях, які виховують дітей-інвалідів; ріст підліткової злочинності як наслідок скрутного матеріального стану сім’ї або відсутність батьківської опіки; поширення таких негативних явищ, як вживання дітьми алкоголю, тютюну, наркотиків; зниження рівня вихованості підростаючого покоління, послаблення інтересу до навчання та здобуття освіти; відсутність у значної частини обдарованих дітей можливості розвивати свої здібності внаслідок комерціалізації дозвіллєвої та культурної сфер суспільства; набувають поширення такі негативні явища, як дитяче жебрацтво, безпритульність тощо. 

Соціальний і правовий захист дітей є одним із пріоритетних напрямків державної політики України, тому основою системи соціально-педагогічного захисту неповнолітніх виступає в першу чергу правова база як функція держави. Вона включає міжнародне законодавство, українські державні закони і місцеві підзаконні акти, інструкції, конкретні методики, Міжнародне законодавство по захисту дитинства представлено Хартією дитинства, Декларацією прав дитини, Конвенцією про права дитини. Державною правовою базою соціального захисту дитинства виступають такі нормативні акти, як Конституція України, Кодекс України про шлюб та сім’ю, Закон України "Про освіту", а також державні програми (наприклад, програма "Діти України", затверджена Указом Президента України від 18 січня 1996 року).

Останніми рокаим погіршення умов життя і соціалізації дітей набуло характеру стійкої тенденції, помітно погіршилося соціальне становище підростаючого покоління і молоді – майбутнього нашої країни. Це зумовлює об’єктивну необхідність здійснення поглибленого комплексного дослідження дитинства як важливої складової демореальності, розвитку і відродження української нації з тим, щоб розробити основні напрями та пропозиції щодо вдосконалення соціальної політики захисту дитинства у нашій країні.

Стан дослідження проблеми. Науково-теоретичними, методологічними та прикладними питаннями проблем захисту дитинства займалося багато вчених. Значний внесок у дослідження актуальних аспектів соціального захисту дітей в Україні зробили вчені Волинець Л. С., Глущенко В., Вакуленко О. В., Денисюк О. М., Жогло І. У., Петрочко Ж. В., Корнякова Т., Санжаровська Т.В., Смагіна Л.І., Корнейчик А.С., Петрикевич А.А., Царик І.А., Тарасенко В.С., Тюптя Л.Т., Іванова І.Б., Фіцула М.М., Шость Н.В., Козир М.К., Ситник О.М., Юзікова Н. та ін.

Мета роботи – проаналізувати систему соціального захисту дітей в Україні, визначити основні напрямки роботи соціального педагога у сфері захист прав дітей.

Об’єкт дослідження – соціальна категорія дитинства як об’єкт соціального захисту.

Предмет дослідження – система захисту соціальних прав дітей, дослідження напрямків їх реалізації з допомогою соціального педагога.

Відповідно до визначеної теми, мети, об’єкта і предмета дослідження нами було визначено завдання дослідження:

1) визначити мету, завдання і особливості соціально-педагогічного захисту дитинства;

2) охарактеризувати форми, методи і напрямки роботи соціального педагога у сфері захисту дитинства;

3) з’ясувати основні напрями практичної діяльності соціального педагога у сфері захисту прав дітей;

4) провести аналіз складових індивідуальної роботи щодо соціального захисту дітей;

5) проаналізувати особливості робота соціального педагога з батьками щодо захисту прав дітей.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань використовувалися методи вивчення документів, нормативно-правових актів, порівняльного аналізу та узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний об’єм роботи складає 37 сторінок.

Список використаних джерел: 
 1. Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім'ї та жінок // Офіційний вісник України. - К., 1999. - С. 11-12. 17.
 2. Конвенція про права дитини, прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 ГА 20.10.89 р. (Збірник документів) - Ч. 1. - К.: Столиця, 1998. - С. 19-35. 5.
 3. Конституція України.// ВВР. - 1996. - № 30. – Ст.141.
 4. Національна програма “Діти України”, затверджена Указом Президента України від 18 січня 2006 р., № 63/2006. - 162 с. 
 5. Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затверджене Указом Президента України від 30 серпня 2000 року № 1035/2000. 19. Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250. 
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 р. № 1545 «Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів».
 7. Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України від 21.11.92 р. // ВВР. - 1993. - № 5. - Ст. 21 (зі змінами і доповненнями).
 8. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам : Закон України від 16.11.2000 р. // ВВР. - 2001. - № 1. - С. 2.
 9. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям: Закон України від 01.06.2000 р. // ВВР. - 2000. - № 35. - Ст. 290.
 10. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.01 р.. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 22.
 11. Про становище дітей в Україні (за підсумками 2005 року): Держ. доп. / Держ. ком. України у справах сім'ї та молоді. Український інститут соціальних досліджень. - К.: PrintXPress, 2006. - 120 с.
 12. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2002. - № 21-22. - Ст.135. (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 407-IV ( 407-15 ) від 26.12.2002.// ВВР.- 2003.- № 7. - Ст.70 ). 
 13. Алєксєєнко Т. Хто та як захистить дитину? // Український часопис прав людини. - Українська правнича фундація. - К., 1999. - С. 75-79.
 14. Андрієнко В. Подаруйте дітям надію // Урядовий кур'єр. - 2000. - № 174. - С. 7.
 15. Антонюк О. Патронат як нова форма сімейного виховання дітей, які потребують державного захисту: Матеріали регіональної наук.- практ. конф. Проблеми захисту прав неповнолітніх. - Донецьк: ДонНУ. - 2001. - С. 51.
 16. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 134 с. 
 17. Волинець Л. С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи. – К.: Логос, 2000. – 174 с.
 18. Глущенко В. Права дитини та можливості їх реалізації у сучасному українському суспільстві // Український часопис прав людини. - Українська правнича фундація. - К., 1999. – C.53-65.
 19. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2007 року. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2008. – 232 с.
 20. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист (збірник документів): Частина І. – К.: АТ „Видавництво „Столиця”, 2007. – 248 с.
 21. Інформаційно-методичні матеріали з питань захисту прав дітей: Для фахівців притулків для неповнолітніх / О. В. Вакуленкуо. О. М. Денисюк, І. У. Жогло, Ж. В. Петрочко. – К., 2003. – 62 с.
 22. Комментарий в «Европейской конвенции о защите прав человека»/Под ред. Донны Ромиен. - Страсбург: Совет Европы, 1995. 
 23. Корнякова Т. Інтереси держави – це і права дітей, права кожного з громадян // Вісник прокуратури.- 2003.-№2. - С.14-17. 
 24. Організація відпочинку та оздоровлення дітей в Україні: Зб. нормат. документів та інформ. матеріалів / Упоряд. З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко, Л.Ю. Яременко, Л. І. Стрига – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – 170 с.
 25. Санжаровська Т.В. Право неповнолітніх дітей на батьківську турботу та належне виховання в сім’ї як об’єкт судового захисту. // Актуальні проблеми політики. – „Юридична література”. - Одеса., Випуск 13-14. - 2002. - С. 829 -831.
 26. Ситуаційний аналіз становища дітей та жінок в Україні//Доповідь ЮНІСЕФ.-К., 2007.- 64с. 
 27. Словарь по социальной педагогике: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Авт.-сост.Л.В.Мардахаев - М.:Издательский центр «Академия», 2002.-368с. 
 28. Смагина Л.И., Корнейчик А.С., Петрикевич А.А., Царик И.А. Сто уроков по правам ребенка.-Минск: “Уныверсыт эцкас”, 1999. 
 29. Тарасенко В.С. Закон України „Про охорону дитинства”: пропозиції щодо вдосконалення. // Актуальні проблеми політики. – „Юридична література”. - Одеса., 2001. – Випуск 12 - С. 737 -743.
 30. Теорії і методи соціальної роботи: підручник / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 327 с.
 31. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004 - 408 с.
 32. Фіцула М.М. Правове виховання учнів. Навчально-методичний посібник. -Тернопіль, 1996. - 180 с. 
 33. Шость Н.В., Козир М.К., Ситник О.М. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх. – К., 1997. –346 с. 
 34. Шпалінский В.В., Белавіна Т.І. Вступ до прикладної соціальної психології особистості і колективу: Навч. посібник. - Харків: ХІПІ, 1991. - 88 с.
 35. Юзікова Н. Діти потребують захисту. // Право України. – 1998. - № 6. - С. 111-112.
2701
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).