Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Спадкування за законом

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття спадщини
 2. Підстави спадкування за законом
 3. Коло спадкоємців за законом та проблеми їх визначення
 4. Особливість спадкування окремих видів майна
 5. Прийняття та відмова від спадщини
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У сучасному світі практично кожен громадянин є суб’єктами спадкових відносин, що виникають незалежно від їхньої країни постійного місця проживання, зокрема, і в Україні.

Актуальність дослідження правових питань спадкування за законом обумовлена зростаючим значенням права приватної власності громадян і порядку її спадкування в умовах ринкової економіки, необхідністю розробки правового механізму, який належним чином міг би захистити права і інтереси громадян.

Спадкове право сьогодні - один з центральних інститутів цивільного права. Його місце у системі цивільного законодавства визначається співвідношенням з іншими цивільно-правовими інститутами і, в першу чергу, з інститутом права власності, який в останнє десятиріччя радикально змінився, але ці зміни не знайшли відображення у спадковому праві України. Між тим, спадкове право забезпечує правонаступництво у цивільних правах і обов’язках на випадок смерті їх носія, визначає долю майна померлого. Більш того, економічна ситуація в Україні потребує комплексного вивчення відносин, які виникають при спадкуванні за заповітом, а також законодавства, що регулює ці відносини.

Дослідження проблем спадкового права в умовах ринку, а саме спадкування за законом, має важливе теоретичне і практичне значення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій з окресленого питання свідчить, що в науковій літературі на даний час недостатньо грунтовних досліджень, предметом яких є особливі випадки спадкування за законом. Містяться лише окремі аспекти, які, зрозуміло, недостатні для розкриття сутності цих правових конструкцій. Однак цивільне право не може залишати поза увагою відповідні законодавчі ініціативи і має ставити адекватні вимогам часу завдання щодо розроблення теоретичних положень цих інститутів спадкового права.

Об'єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають внаслідок спадкування за законом, правовий статус спадкоємця і спадкодавця при спадкуванні за законом.

Предмет дослідження - права та обов'язки спадкоємця і спадкодавця при спадкуванні за законом, положення актів законодавства України та іноземних держав, які стосуються правового регулювання спадкових правовідносин.

Мета роботи - розробка теоретичних та практичних положень щодо правового регулювання відносин, які виникають внаслідок здійснення прав та виконання обов'язків спадкодавцем та спадкоємцями при спадкуванні за законом.

Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

 • уточнити поняття спадщини;
 • з’ясувати підстави спадкування за законом;
 • визначити коло спадкоємців за законом та проблеми їх визначення;
 • проаналізувати особливості спадкування окремих видів майна;
 • дослідити умови прийняття та відмови від спадщини.

Методи дослідження. При написанні курсової роботи використовувалися базові науково-теоретичні положення теорії права, а також ідеї та концепції, розроблені у сучасній юридичній науці. В основу методології дослідження покладено загальнонауковий діалектичний метод. У роботі використано також такі наукові методи дослідження як логіко-юридичний і порівняльно-правовий.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, чотири розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 28 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/436-15
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 4. Закон України Про господарські товариства від 19.09.1991 № 1576-XII, редакція від 28.03.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
 5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/2947-14
 6. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII, редакція від 05.12.2012 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 7. Баранова Л. Охорона прав спадкоємців шляхом зміни черговості спадкування за законом / Л. Баранова // Вісник Академії правових наук України . - 2010. - № 4. - С. 138-144.
 8. Білоусов Ю. В. Цивільний процес України: підручник / Ю. В. Білоусов, 
 9. Й. Г. Богдан, Н. Л. Бондаренко-Зелінська, О. В. Гетманцев, Д. Г. Глушкова; ред.: М. М. Ясинок. - К.: Прав. єдність: Алерта, 2014. - 743 c.
 10. Бобко Т. В. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використ. позицій вищ. суд. інс-танцій, М-ва юстиції, науковців, фахівців. Т. 4. Об'єкти. Правочини. Представництво. Строки / Т. В. Бобко, С. О. Бородовський, А. І. Дриш-люк, О. М. Єфімов, В. І. Жеков. - Х.: Страйд, 2010. - 768 c.
 11. Боднар Т. В. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / Т. В. Боднар, С. М. Бервено, І. А. Безклубий, Т. П. Базова, В. А. Васильєва; ред.: О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, Р. А. Майданик; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шев-ченка. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 1173 c.
 12. Гелич А. О. Спадкування права на земельну ділянку / А. О. Гелич // Особливості розвитку правової держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: проблеми теорії і практики: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 лютого 2010 р. – Київ: Університет «Україна», 2010. – С. 336–337.
 13. Єсауленко Н. В. Деякі питання спадкування акцій за законодавством України / Н. В. Єсауленко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 48. - С. 401-407.
 14. Ковальчук Я. В. Основоположні аспекти відмінності між спадкуванням за законом та спадкування за заповітом / Я.В. Ковальчук // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 4. — С. 198-201.
 15. Кухарєв О. Є. Спадкове право України: навч.-практ. посіб. / О. Є. Кухарєв. - К.: Прав. єдність, 2011. - 221 c.
 16. Лещенко Л. В. Право на вклад у складі спадщини / Л. В. Лещенко // Теорія і практика правознавства: електр. наук. фах. вид. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 2013. – Вип. 2. - С. 41-46.
 17. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. Т. 2 / О. О. Кот, Т. В. Боднар, С. І. Шимон, О. О. Отраднова, С. М. Бервено. - 5-те вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 1117 с.
 18. Орзіх Ю. Спадкування за законом: коментар до законодавства України / Ю. Орзіх // Юридичний вісник: щоквартальний журнал. - 2013. - № 2. С. 98-104.
 19. Орлов І. П. Правочини в сфері спадкового права: загальні положення: монографія / І. П. Орлов; Харк. екон.-прав. ун-т. - Х.: Диса плюс, 2013. - 247 c.
 20. Панченко М. І. Спадкове право України / М. І. Панченко. - К.: Знання, 2010. - 52 c.
 21. Піцик Х. З. Права спадкоємців при спадкуванні за законом / Х. З. Піцик // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України . - 2010. - Вип. 20. - С. 117-123.
 22. Солтис Н. Б. Поділ житла при спадкуванні як складової частини речі / Н. Б. Солтис // Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка. − К.: Освіта, 2010. − С. 241−242.
 23. Харитонов Є. О. Цивільне законодавство України: навч. посіб. / Є. О. Харитонов, Т. С. Ківалова, О. С. Кізлова, О. І. Харитонова, Н. Ю. Голубєва; ред.: Є. О. Харитонов, К. Г. Некіт; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса: Юрид. літ., 2013. - 388 c.
 24. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.
 25. Ярема А. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: в 4 т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань, І. Л. Самсін, О. Є. Сонін; Акад. Суддів України. - К.: Юрид. Кн.; Севастополь: Ін-т юрид. Дослідж., 2010. - 847 с.
5536
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).