Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Спеціальні властивості бетонів, модифікованих сіркою

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ “НДІБМВ”
 
Жук Микола Миколайович
 
УДК 691. 327: 699. 887
 
Спеціальні властивості бетонів, модифікованих сіркою
 
05. 23. 05 – Будівельні матеріали та вироби
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
 
Київ – Львів – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Українському науково-дослідному і проектно-конструкторському інституті будівельних матеріалів та виробів “НДІБМВ” Української державної корпорації промисловості будівельних матеріалів.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Орловський Юрій Ігорович, Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра автомобільних шляхів, професор.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Сердюк Василь Романович, Вінницький державний технічний університет, завідувач кафедри менеджмент організацій; доктор технічних наук Федоркін Сергій Іванович, Кримська академія природоохоронного і курортного будівництва, завідувач кафедри технології будівельних матеріалів і конструкцій.
Провідна установа: Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ), кафедра будівельних матеріалів Міністерства освіти і науки України.
Захист відбудеться 13. 06. 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41. 085. 01 при Одеській державній академії будівництва і архітектури за адресою: 65029 м. Одеса, вул. Дідріхсона 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської державної академії будівництва і архітектури за адресою: 65029 м. Одеса, вул. Дідріхсона 4.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Підвищення довговічності будівельних матеріалів і конструкцій при різних впливах є актуальною проблемою будівництва. Сучасний розвиток техніки і технологій сприяє появі нових агресивних факторів і їхніх різних сполучень, що діють на будинки і споруди.
В даний час, у зв'язку зі значним погіршенням радіаційної обстановки, необхідністю надійної консервації радіоактивних відходів і відпрацьованих атомних енергоблоків, створення високоефективних і недорогих радіаційно-захисних матеріалів є важливою науковою задачею, що має велике практичне значення.
Не менш важливі задачі висуває сучасна енергетика перед енергетичним будівництвом і електрифікованим транспортом, що вимагають зростаючих обсягів матеріалів і конструкцій, здатних сприймати електричні впливи в результаті функціонування рейкового, трубопровідного транспорту, гідротехнічних систем і систем комунального господарства, підприємств, що споживають електроенергію в технологічних цілях. Як правило, будівельні конструкції і матеріали працюють у складних експлуатаційних умовах при одночасному впливі різних факторів, у тому числі електрохімічних, радіаційних, біохімічних і широкому діапазоні силових навантажень. Тому розробка нових ефективних будівельних матеріалів, призначених для сприйняття цих факторів і навантажень є однією з основних задач сучасного матеріалознавства.
В останні роки сторіччя, що пішло, в Україні в матеріалознавстві розробляється новий напрямок – модифікування бетонів сіркою, в основі якого лежать дві технології – використання сірки в якості термопластичного в’яжучого і речовини для просочення пористих матеріалів з метою підвищення фізико-механічних характеристик і довговічності. Структура сірки і її специфічні властивості, зокрема, здатність до полімеризації, низька діелектрична проникність, високий електроопір і магнітна сприйнятливість дозволяють вважати її перспективним компонентом багатьох композиційних матеріалів спеціального призначення. Перспективність напрямку обґрунтована також наявністю в західному регіоні України найбільших у Європі родовищ сірчаних руд, що є сировиною для одержання сірки.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до Державної науково-технічної програми «Ресурсозбереження» у складі комплексного проекту 04. 06. 02. 001/12 “Створити технологію виробництва будівельних матеріалів і виробів на основі відходів промисловості”, затвердженої наказом ДКНТ України № 45 від 31. 03. 1993 р.
Метою роботи є розробка оптимальних складів і технології виготовлення бетонів і виробів, модифікованих сіркою, електроізоляційного і радіаційно-захисного призначень та встановлення закономірностей формування їхніх структур.
Задачі дослідження.
1. Вивчити можливість і технічну доцільність використання сірки як просочувальної речовини і термопластичного в’яжучого для одержання електроізоляційних бетонів.
2. Розробити оптимальні склади сірчаних мастик і бетонів з підвищеними електроізоляційними і радіаційно-захисними характеристиками.
3. Вивчити електроопір і діелектричні властивості цементних бетонів, просо-чених розплавом сірки і бетонів на сірчаному в’яжучому.
4. Вивчити основні теплофізичні властивості і коефіцієнти лінійного темпера-турного розширення бетонів при підвищених температурах.
5. Експериментальним шляхом визначити й оцінити коефіцієнти ослаблення іонізуючого -випромінювання.
6. Визначити основні технологічні параметри виготовлення й області застосу-вання розроблених матеріалів і оцінити їхню потенційну техніко-економічну ефективність.
Дослідження в цьому напрямку проведені на Україні вперше.
Фізико-механічні властивості бетонів вивчали за допомогою різних стандартних і широко відомих спеціальних методик, у тому числі нормованих ДСТ.
Об’єктом дослідження в даній роботі є вивчення закономірностей зміни електричних, теплофізичних і радіаційно-захисних властивостей бетонів, модифікованих сіркою.
Предмет дослідження – склади бетонів, модифікованих сіркою – цементні, просочені розплавом сірки і сірчані на основі модифікованого сірчаного в’яжучого.
Методи дослідження. Питомий електроопір зразків визначався при постійному струмі за допомогою 4-х електродного методу вимірювань. Діелектричні характеристики визначались за допомогою куметра типу Е9-4. Теплофізичні характеристики визначали комплексним методом НДІБМіВ (м. Київ), на пристроях УТСМ – 1 і Фокіна. Температурні деформації вимірювали кварцовим дилатометром ДКВ – 2, на спеціальному пристрої, розробленому Львівським філіалом НДІБМіВ разом з фізико-механічним інститутом АН України і на пристрої на основі термо-шафи з автоматичним регулюванням температури. Лінійні коефіцієнти  – випромі-нювання визначались на пристроях Національних університетів ім.
Фото Капча