Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Специфіка соціальної роботи з людьми похилого віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Особливості соціального середовища людей похилого віку
1.1. Люди похилого віку як соціальна спільнота
1.2. Якість життя людей похилого віку як соціальна проблема
2. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку
2.1. Система установ соціального обслуговування
2.2. Технологія спілкування при роботі з людьми похилого віку
2.3. Психологічні аспекти соціальної роботи з людьми похилого віку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Постійне зростання частки людей похилого віку у всьому світі стає впливовою соціально-демографічною тенденцією практично всіх розвинених країн. Такий процес обумовлений двома причинами: по-перше, успіхи охорони здоров'я, взяття під контроль ряду небезпечних захворювань, підвищення рівня і якості життя ведуть до збільшення середньої очікуваної тривалості життя людей. З іншого боку, процес стійкого зниження народжуваності, нижче рівня простого заміщення поколінь, зменшення числа дітей, народжених однією жінкою за весь її репродуктивний період, приводить до того, що рівень природної смертності в нашій країні перевищив рівень народжуваності. На зміну кожному поколінню приходить наступне покоління меншої чисельності; частка дітей і підлітків у суспільстві неухильно знижується, що викликає відповідний ріст частки осіб старшого віку.

Актуальність дослідження роботи з людьми похилого віку соціальній сфері обумовлена зростанням у сучасних умовах ролі установ соціального обслуговування по організації соціальної підтримки людей похилого віку, необхідністю виявлення людей похилого віку, встановлення їх проблем і прийняття найбільш ефективних заходів для їх усунення.

Об'єктом дослідження є технологія соціальної роботи з людьми похилого віку.

Предмет дослідження - процес надання різної допомоги соціальними службами, зокрема соціальним працівником.

Метою роботи є виявлення соціальних проблем людей похилого віку, а також вивчення форм і методів технології соціальної роботи з даною категорією громадян. 

Досягнення цієї мети передбачає наступні завдання:

 • визначення основних соціальних проблем людей похилого віку;
 • дослідження проблем взаємодії соціального працівника і літньої людини;
 • виявлення основних форм обслуговування громадян;
 • вивчення ведення бесіди соціального працівника із клієнтом;
 • аналіз пріоритетних напрямків соціальної роботи з людьми похилого віку.

Джерельна база. Теоретико-методологічну основу досліджень становлять праці вітчизняних учених з цієї проблеми, емпіричну базу дослідження склали матеріали періодичної преси інавчальні посібники. Аналіз літератури по темі дослідження говорить про те, що соціальна робота з людьми похилого віку перебуває в загальній увазі, як законодавців, так і соціальних служб. У роботах Є.І. Холостової «Технология социальной работы с пожилыми людьми», Н.Ф. Дементьєвої та Е. В. Устинової «Форми и методы медико-социальной реабилитации неработоспособных граждан» розкриті такі питання, як проблеми людей похилого віку; система установ соціального обслуговування тощо.

Структура курсової роботи: вступ, два розділи, висновок і список використаних джерел. 

Список використаних джерел: 
 1. Архитектурная среда обитания инвалидов и престарелых / Под ред. В.К. Степанова. М.: Стройиздат, 1999. - 213 с.
 2. Возраст мудрости – возраст созидания / Программа развития ООН. – М., 1999. –75 с.
 3. Высоцкая Л. Вселить веру в себя. Социальное партнерство в специальной библиотеке [Для людей с ограниченными возможностями] // Библиотечное дело.- 2004.- № 10.- С. 33-35. 
 4. Дементьева Н.Ф., Болтенко В.В., Доценко Н.М. и др. Социальное обслуживание и адаптация лиц пожилого воз¬раста в домах-интернатах / Методич. рекоменд. - М., 1995. – 106 с.
 5. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Формы и методы ме¬дико-социальной реабилитации нетрудоспособных граждан. - М.: ЦИЭТИН,  1991. - 135 с.
 6. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Формы и методы медико-социальной реабилитации нетрудоспособных граждан – М.: ЦИЭТИН, 1991. –135 с.
 7. Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 05.11.1991 № 1788-XII зі змінами і доповненнями // Вісник ВРУ. - № 2. – 2007.
 8. Інва.net: Інформ. бюлетень. Вип. 1 / Рівненська універс. наук. обл. б-ка.- Рівне, 2002.- 48 с.
 9. Кропоткин П. Взаимная помощь как фактор эволюции. Т.7. – СПб., 1997. -350с.
 10. Лезгейко А. С. Принципы и концепция развития медико-социальной реабилитации больных, инвалидов и лиц пожилого возраста.- Методические рекомендации.- Москва.- 1990. – 88 с.
 11. Лексин В.Н., Шевцов А.Н. Общая теория реформ. Теория и практика организации проведения реформ – М., 1995. – 123 с.
 12. Лучкевич В. Основы социальной медицины и управления здравоохранением: Учебное пособие. - СПб: СПбГМА, 1997.
 13. Пономарева С.В. Повір у себе / Запорізька універс. наук. обл. б-ка ім. О.М.Горького. - Запоріжжя, 1999.- 4 с. 
 14. Соболь А.Я. Орга¬низационно-методические аспекты деятельности социально-го работника. В кн.; Социальная работа в учреждениях здра¬воохранения. - М.: Департамент проблем семьи, женщин и детей МСЗ РФ. Центр общечеловеческих ценно¬стей, 1992. – 221 с.
 15. Социальная работа с пожилыми. – Институт социальной работы. – М., 1995. – 334 с.
 16. Социальное обслуживание населения и социальная работа за рубежом. - М.: Институт социальной работы ассоциации работников социальных служб 1994. - 78 с..
 17. Соціальна робота та реабілітаційна педагогіка на порозі ХХІ століття (Список літератури) / Нац. парлам. б-ка України; Упоряд.: І,Д.Звєрєва, Г.М.Лактіонова, І.Г. Єрмаков.- К., 1998.- 32 с. 
 18. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник/ За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005.
 19. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е.И.Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 400 с.
 20. Токарь А.В., Вержиковская Н.В. Организационное обеспечение координации медицинской и социальной по¬мощи пожилому населению. В кн.: Медицинские и соци¬альные проблемы старения. - Киев, 2005. – 564 с.
 21. Тюптя Л. І., Іванова Т.І. Соціальна робота: теорія і практика. - К., 2005.
 22. Холостова Е.И. Пожилой человек в обществе: В 2 ч. М.: Cоциально-технологический институт, 1999.-320 с.
 23. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002. – 296 с.
 24. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002. –340 с.
 25. Чеботарев Д. Ф. Медико-социальные аспекты ста¬рения населения. - М.: Наука, 1997. – 166 с.
 26. Черенков П. А. Социальная работа с пожилыми.- Институт социальной работы.- Москва.- 1995. – 330 с.
 27. Черносвитов Е.В. Социальная медицина Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 304 с.
 28. Шаталова Е.Ю. Социально-психо¬логическая адаптация лиц старших возрастов в начальный период пребывания в домах-интернатах - М.: ЦИЭТИН, 2002. – 188 с.
2697
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).