Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Специфіка соціальної роботи з проблемною сім’єю

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти феномена проблемної сім’ї
1.1. Визначення поняття «проблемної сім’ї»
1.2. Види проблемних сімей у сучасному суспільстві
1.3. Вплив проблемної сім’ї на розвиток і виховання дитини
2. Особливості роботи соціального педагога з проблемною сім’єю
2.1. Концепція роботи з проблемною сім’єю
2.2. Форми і алгоритм соціально-педагогічної допомоги проблемній сім’ї
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Для українського суспільства є актуальною проблема неблагополучних сімей. Вона вимагає свого розв'язання, оскільки сім'я – найперший фактор соціалізації дитини, від неї залежить, яким буде наше майбутнє, наше суспільство.

Аналіз чинного в Україні законодавства приводить до висновку, що неблагополучними є ті сім'ї, в яких порушуються права її членів, права людини, порушуються юридичні норми суспільства. Причинами цього можуть бути алкоголізм і наркоманія членів сім'ї, психолого-педагогічна і правова неграмотність, економічні фактори суспільства, хвороби, політична ситуація, насильство щодо членів сім'ї тощо.

Особливе місце у роботі з такими сім’ями належить соціальним педагогам, які “педагогізують” сім'ю та її мікросередовище, створюють педагогічні умови для благополуччя сім'ї, що дозволяє їй набути позитивного соціального досвіду, засвоїти соціальні цінності і організовувати свою життєдіяльність на цій основі. 

Основний зміст соціально-педагогічної роботи з неблагополучною сім'єю складають забезпечення сім'ї різними видами соціального обслуговування (соціальної допомоги та соціальних послуг), реабілітаційна та профілактична робота, соціальний супровід окремих категорій сімей та соціальне інспектування неблагополучних сімей. Вони реалізуються в практичній діяльності соціального педагога шляхом використання різноманітних методів, прийомів і форм соціально-педагогічної роботи.

Соціальний супровід неблагополучної сім'ї – це робота соціального педагога з сім'єю, яка спрямована на підтримку сім'ї в різних видах її життєдіяльності, формування здатності сім'ї самотужки долати свої труднощі, надання допомоги сім'ї з метою розв'язання різних проблем. 

Кожна неблагополучна сім'я дуже своєрідна, зі своїми конкретними проблемами і відповідно, індивідуальним підходом.

Мета роботи – вивчення специфіки соціальної роботи з проблемними сім’ями.

Об’єкт дослідження – проблемна сім’я.

Предмет дослідження – соціальна робота з проблемною сім’єю.

Вибір теми, мети, об’єкта і предмета дослідження зумовив постановку наступних завдань:

 • визначити поняття і види «проблемної сім’ї» у сучасному суспільстві;
 • оцінити вплив проблемної сім’ї на розвиток і виховання дитини;
 • проаналізувати концепція роботи з проблемною сім’єю;
 • дослідити форми і алгоритм соціально-педагогічної допомоги проблемній сім’ї.

Гіпотеза дослідження – ефективність соціальної роботи з проблемною сім’єю зумовлена, у першу чергу, застосуванням різноманітних форм і чіткого алгоритму роботи соціального працівника.

Стан наукового дослідження проблеми. Питанню вивчення особливостей і причин виникнення проблемних сімей присвячено велику кількість робіт як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Серед найбільш грунтовних досліджень специфіки роботи з проблемною сім’єю можна відзначити праці Комарової Н. М. , Антонової-Турченко О. Г., Іванової І. Б. , Пєша І. В., Коваль Л.Г., Зверєвої І.Д., Хлєбік С.Р., Наумчик В.Н., Капської А.Й., Семигіної Т. В., Миговича І. І., Тюпті Л.Т., Шакурової М.В. та ін. 

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у курсовій роботі завдань використовувався ряд загальнонаукових методів: аналіз літературних і періодичних джерел, методи дедукції, синтезу, узагальнення вивченої інформації.

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх». – К.: ВРУ, Вісник ВРУ, 2005. №11. – С. 135.
 2. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю». – К.: ВРУ, Вісник ВРУ, 2005. – 455 с.
 3. Батищева Г.О., Зайцева З.Г. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім’єю (методичні рекомендації). – К.: А.Л.Д., 1996. – 100 с.
 4. Бех В. П.  Сутність та зміст соціальної роботи // Нова парадигма. - Запоріжжя, 2002. - Вип.24. - С.143–149. 
 5. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 440 с. 
 6. Зайцева З. Г. Діяльність центрів соціальних служб для молоді щодо здійснення соціальної роботи з молодою сім’єю в Україні // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. - Ужгород, 1999. - Ч.1. - С.256–261.
 7. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. - М.: Вектор, 2004. – 269 с.
 8. Керецман В. Ю. Деякі особливості соціальної роботи з неблагополучними сім’ями // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. - Ужгород, 1999. - Ч.1. - С.290–293.
 9. Коваль Л.Г., Зверєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с.
 10. Кривоконь Н.І. Професія працівника соціального захисту населення: вимоги та типізація/ // Практична психологія та соціальна робота. -2000. -№ 4 . - С. 43-45.
 11. Кушнірова Т. В. Перспективи соціально-психологічної роботи з сім’ями групи ризику // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. - Ужгород, 1999. - Ч.1. - С.391–394.
 12. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А.Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 184 с. 
 13. Наумчик В.Н. Социальная педагогика: Проблема «трудных» детей: Теория. Практика. Эксперимент / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников. – Минск: Асвета, 2005. – 330 с.
 14. Основы психологии семьи и семейного консультирования / под общей ред. Н.Н. Посысоева. - М.: Тета, 2004. – 336 с.
 15. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д.Павленок. - М.: ИНФРА -М., 1999.-368 с. 
 16. Практична соціальна робота / за ред. П.Картер та ін. - К.: Асоц. психіатрів України, 1996. - 184 с. 
 17. Приходько В. М. Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей: дис. канд. пед. наук: / Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2004. - 279 с.
 18. Социальная педагогика / под общей ред. М.А. Галагузовой. - М.: Владос, 2000. – 342 с.
 19. Социальная педагогика:: Учеб. пособие для студ. висш. пед. учеб, заведений / Под ред. В.А.Никитина. - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 272 с. 
 20. Социальная работа / Под общей редакцией проф. В.И.Курбатова. Серия «Учебники учебные пособия». - г. Ростов н/Д: «Феникс», 2000. - 576 с. 
 21. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. А.Й.Капської - К., 2000. –264 с. 
 22. Соціальна робота з дітьми, молоддю, жінками, різними категоріями сімей: З досвіду роботи центрів соц. служб для молоді / Укр. держ. центр соц. служб для молоді. - упоряд. Р.Г.Драпушко та ін.. - К., 1999. - 140 с. 
 23. Соціальне сирітство в Україні: Експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування / Л. С. Волинець, Н. М. Комарова, О. Г. Антонова-Турченко, І. Б. Іванова, І. В. Пєша. - Київ, 1998. - 120 с. 
 24. Теорії і методи соціальної роботи: підручник / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 327 с.
 25. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні / І.Д. Звєрєва; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 1999. - 39 с.
 26. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - К., 2000. - 372 стор. 
 27. Трубавіна І. М. Соціальний супровід неблагополучної сім'ї: (Наук.-метод. матеріали) / Державний центр соціальних служб для молоді Державного комітету України у справах сім'ї та молоді. - К.: Державний центр соціальних служб для молоді, 2003. – 86 с.
 28. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004 - 408 с.
 29. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. - М.: Владос, 2002. – 288 с.
 30. Якубова Ю. М., Антонова-Турченко О. Г., Святненко Г. В., Московка М. М. Проблемні сім'ї: діти і батьки / Український ін-т соціальних досліджень. - К., 1998. – 138 с.
2696
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).