Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Спільна робота сім'ї та ДНЗ в екологічному вихованні дошкільників

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку
1.1. Основні засади виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку
1.2. Екологічна культура і екологічне виховання дошкільнят
1.3. Порівняльний аналіз освітніх програм екологічного виховання дошкільників та місця в них сімейного виховання
2. Дослідження ефективності інтегрованого сімейного і дошкільного екологічного виховання дошкільників
2.1. Обґрунтування методики емпіричного дослідження сформованості екологічних уявлень дошкільників
2.2. Розробка та перевірка ефективності програми інтеграції сімейного і дошкільного екологічного виховання дошкільнят
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Екологiчне виховання є складовою частиною всебiчного i гармонiйного розвитку особистостi. На нинiшнiй день важливо добиватися, щоб почуття особистої вiдповiдальності за все живе на Землi, турбота про збереження i планомiрне використання природних ресурсiв стали рисою характеру кожної людини. З молодшого шкiльного вiку ми зобов’язані формувати у дiтей якостi доброго i дбайливого господаря, який охороняє i примножує природнi багатства. Успiх у розв’язаннi цiєї проблеми можливий лише при тiснiй спiвпрацi школи i сiм’ї.

Вiдомо, що у дiтей молодшого шкільного віку пiдвищений iнтерес до природи. Тому так важливо формувати розумне, бережне ставлення до неї; збагачувати досвiд дiтей розумiнням того, що природа є основою життя кожної людини, адже все необхiдне люди беруть у неї. Крім того, краса навколишнього приносить велику радiсть i естетичне задоволення. Тому треба у юних розвивати i поглиблювати мотиви охорони природи, виробляти потребу в природоохоронній діяльності; попереджувати негативне ставлення до неї; виховувати доброту, турботу, вiдповiдальнiсть i любов до рiдного краю i держави.

З раннього дитинства важливо привчати дiтей трудитись на загальну користь (озеленення села, мiста; пiдтримання чистоти в парках, на вулицях, в зелених зонах, пiдгодовування птахiв i звiрiв та iн.). На прикладах мiсцевого господарства показувати дiтям, як використовуються землi, водойми i лiси, якi заходи вживаються з метою їх збереження для прийдешнiх поколiнь.

Стимулювати дiтей до участi в роботi зелених i голубих патрулiв, природознавчих клубiв i гурткiв. Ознайомлювати учнiв з професiями людей, якi турбуються про охорону природи (санiтарний лiкар, лiсник, мисливець та iн.) i переконувати їх у тому, що кожний школяр i дорослий зобов’язані надавати цим людям посильну допомогу. Це - сiмейне читання i обговорення тематичних статей, журналiв, книг. Зразками прояву гуманних почуттiв i поведiнки в природi для дiтей можуть стати твори М.Вiнграновського, Л.Костенко, О.Олеся, Д.Павличка, М.Підгiрянки, О.Пчiлки, герої яких дбайливi, добрi, чуйнi до навколишнього, застерiгають вiд бездумного зла, жорстокого ставлення до всього, що оточує нас.

Великою силою є саме позитивний приклад батькiв. Вiн сприяє виробленню загальних уявлень про необхiднiсть бережного ставлення до природи, виховує якостi дбайливого господаря природи.

Об’єкт дослідження – взаємодія сім’ї та дошкільного закладу з проблеми екологічного виховання дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – особливості інтегрованого впливу сімейного і дошкільного виховання дітей на його ефективність.

Мета дослідження – обґрунтування педагогічних умов та розробка методики організації процесу спільного екологічного виховання дітей дошкільного віку у сім’ї та дошкільному закладі.

Завдання дослідження полягають у:

 • висвітленні основних засад виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку;
 • уточненні поняття екологічної культури і екологічного виховання дошкільнят;
 • проведенні порівняльного аналізу ролі сім’ї та ДНЗ у існуючих програмах з екологічного виховання дошкільників;
 • дослідити ефективність розробленої програми інтегрованого сімейного і дошкільного екологічного виховання дошкільників.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань нами використовувалися такі методи, як аналіз літературних джерел з проблеми дослідження, метод узагальнення і синтезу, методи, пов’язані з розробкою і впровадженням розробленого заняття.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи склав 37 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. - 1999. - № 1. - С. 6-19. 
 2. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наукове видання. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
 3. Богуш А. М., Варяниця Л. О., Гавриш Н. В., Курінна С. М., Печенко І. П. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. - Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с.
 4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Педагогика, 1968. - 412 с
 5. Вересов Н. Мы - земляне. Програма по экологическому воспитанию старших дошкольников //Дошкольное воспитание. - 1994. - №12. - С.23-32. 
 6. Веретеннікова С А. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. -К.:Вища школа, 1979. - 248 с.
 7. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. - М.: Педагогика, 1986. - 558 с. 
 8. Гаркуша Г. В. Дитина і навколишній світ: розробки занять. – Харків: Основа, 2008. – 202 с.
 9. Глухова Н. Емоційне спілкування дитини з природою як умова творчого осягнення світу // Дошкільне виховання. - 2001. - № 10. - с 16-19.
 10. Дитина. Програма виховання дітей дошкільного віку /наук. кер. автор. колективу Кононко О.Л. - К.: Освіта, 1993. - 270с. 
 11. Добровольський В.В.    Екологічні    знання:    Навч.    посіб.    -    К:    ВД «Професіонал», 2005. - 304 с.
 12. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / наук. ред. О.Л.Кононенко. - К.: Дошкільне виховання, 2003. - 243 с.
 13. Копейкіна О. Оглядова інформація про діючі державні, регіональні, авторські, варіативні програми виховання і навчання дітей дошкільного віку // Дитячий садок. - 2002. - Жовтень, - № 40 (184), - С. 17-19. 
 14. Кот Н.М.Спільна робота дошкільного закладу та сім'ї з екологічного виховання // Дитячий садок. - №45. – С. 16-21.
 15. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции // Психология эмоций: Тексты / Под ред. В.К.Вилюнаса, Ю.Б.Гиппенрейтер. - М.: Педагогика, 1984. - С.162-171.
 16. Логинова В. И. и др. Дошкольная педагогика. - М.: Педагогика, 1988. – 218 с.
 17. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. - К.:Педагогічна думка, 1999. - 286 с. 
 18. Маршицька В. Екологічні проекти // Дошкільне виховання. - 2001. - № 5. - С.14-16.
 19. Мелаш В. Д. Екологічна освіта як складова екологічної культури // Науковий вісник. Серя «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2006. -Вип..20. -С. 31-36.
 20. Мелаш В. Д., Олексенко Т. Д. Безперервна, спадкоємна екоосвіта - педтехнологія формування біоетики // Тези доповідей Другого Міжнародного симпозіуму з біоетики. – К., 2002. - С 97-99. 
 21. Овдій Л.К. Мандруємо екологічною стежиною // Дошкільне виховання. -№5. – С. 23-27.
 22. Основы дошкольной педагогики / под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М.: Педагогика, 1980. - 384 с.
 23. Островська Л. Ф. Виховання культури поведінки дошкільників. - К.: Знання, 1985. - 277 с.
 24. Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників: Метод, посіб. - К: Ред. журн. «Дошкільне виховання». - 2002. - 175 с.
 25. Плохій З.П. Виховання екологічної культури у дітей дошкільного віку. – К.: Дошкільне виховання, 2002. – 88 с.
 26. Плохій З.П. Природа як пізнавальна цінність // Дошкільне виховання. - 2001. - № - С.19-21.
 27. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. - К.: Академвидав, 2006. - 456 с.
 28. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» / Наук. керівник Крутій К.Л. – К.: Ліпс, 2003. – 68 с.
 29. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина» / Наук. керівник Кузьменко В.У. – Тернопіль: Богдан, 2003. – 90 с.
 30. Програма виховання та навчання дітей в дошкільному віці «Українське дошкілля» / укл. Білан О.І., Дідух О.І. – Харків: Проман, 2000. – 74 с.
 31. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. - М.: Карапуз, 2001. - С. 26.
 32. Симонова А. С. До характеристики сучасних програм дошкільного виховання // Дошкільне виховання. – 2007. - №9. – С. 18-24.
 33. Соломеннікова О. А. Екологічне виховання в дитячому садку. – К.: Ранок, 2007. – 72 с.
 34. Федієнко В.В.Вивчаємо природу рідного краю. – Харків: Торсінг, 2002. – 164 с.
6764
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).