Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Спортивні ігри у дозвіллі народів світу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади культорологічного дослідження спортивних ігор

1.1. Поняття спортивних ігор у культурологічному дискурсі
1.2. Місце спортивних ігор у сучасному соціокультурному просторі
ІІ. Культорологічний аналіз спортивних ігор у дозвіллі народів світу
2.1. Спадковість культурних традицій як дзеркало розвитку спортивних ігор різних народів
2.2. Дослідження розвитку спортивних ігор у дозвіллі Німеччини, Фінляндії та Франції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Підвищення рівня рухової активності населення у комплексі з іншими факторами здорового способу життя є ефективним напрямом подолання негативних демографічних процесів в Україні. Намагання вирішити зазначену проблему на теоретико-методологіч-них засадах так званого «масового спорту» чи «оздоровчої фізичної куль-тури» не приводять до суттєвих соціальних результатів. Аналіз світового досвіду та результатів низки наукових досліджень переконує, що ефективним напрямом підвищення рівня рухової активності різних груп населення в У країні є формування системи спортивних ігор, побудованої на засадах організації активного дозвілля. З метою забезпечення наукового обґрунтування такої системи доцільно визначити основні її категорії та особливості.

Актуальністю проблеми розвитку спортивних ігор у дозвіллі народів світу є той факт неможливості існування сучасності та будови майбутнього без знання та використання історичного досвіду людства. Аналіз наукової та методичної літератури свідчить, що витоки уявлень про шляхи та засоби передачі культурних традицій, навчання та засоби збереження й зміцнення здоров’я виникли в глибоку давнину та пов’язані перш за все з історичним розвитком спортивних ігор. Сьогодення не зменшує значення передачі культурного, навчального чи трудового досвіду нащадкам.
Сучасне життя вимагає створення сприятливих умов підготовки майбутніх фахівців, підготовки майбутньої еліти нашої країни.
Ще у античну епоху філософи й історики намагалися визначити феномен дозвільної діяльності людини, її необхідності і призначення, з’ясувати його роль у житті суспільства. Ця проблема залишається предметом досліджень і сьогодні. Багатофункціональність дозвільної діяльності, її емоційно-психологічна спрямованість, ідеологічна, морально-виховна та інші функції доводять значимість спортивних ігор, які тісно пов’язані з культурною традицією народів. Знайомство з цим феноменом дасть змогу розглянути особливості дозвілля різних народів світу в у спорті, ознайомитися зі спортивною культурою народів світу.
Стан дослідження проблеми. Проблема появи і розвитку спортивних іго загалом  досить широко досліджена у вітчизняній і зарубіжній науці, однак соціально-культурні аспекти даного явища практично не стали предметом спеціальних досліджень. Серед пов’язаних з темою дослідження праць слід зга-дати роботи, присвячені соціальним аспектам спортивної та ігрової діяльності, зокрема, Н.Н. Візітей [5], Л. Куна [11], М. І. Пономарьова [18], С.М. Філь [22] та ін. Більш детально, з точки зору культурології, місце спортивних ігор у дозвіллєвій діяльності людини досліджували Г. В. Безверхня [2], В. Й. Бочелюк [4], Ю. Іванченко [9], Р. Еделман [24] та деякі інші.
Мета роботи - визначення місця спортивних ігор дозвіллі суспільства на прикладі різних країн.
Об’єкт дослідження – масові спортивні ігри народів світу.
Предмет дослідження – соціально-культурна складова спортивних ігор у дозвіллі народів світу на прикладів окремих країн.
Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено настукпні основні завдання:
– уточнити поняття спортивних ігор у культурологічному дискурсі;
– з’ясувати місце спортивних ігор у сучасному соціокультурному просторі;
– проаналізувати спадковість культурних традицій у розвитку спортивних ігор різних народів;
– дослідити розвиток спортивних ігор у дозвіллі Німеччини, Фінляндії та Франції.
Методи дослідження. Методологічну основу роботи склали теорія пізнання, логіка та системний підхід. В якості методу проведеного теоретичного дослідження використано аналіз літературних джерел та офіційних документів.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків та списку використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 41 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика организации / Г. А. Аванесова. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 236 с.
 2. Безверхня Г. В. Фактори, що впливають на вибір видів дозвілля людини / Г. В. Безверхня // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2009. – №2/3. – С. 56-59.
 3. Бомова Н.Б. Рекреационный спорт в Финляндии / Н.Б. Бомова // Теория и практика физической культуры. – 1989. – №6. – С. 15-17.
 4. Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство: навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
 5. Визитей Н.Н. Социология спорта: Курс лекций / Н.Н. Визитей. – К.: Олимпийская литература, 2005. – 248.
 6. Войнар Ю. Состояние “Спорта для всех” во Франции, тенденции развития / Ю. Войнар // Олімпійський спорт і спортивні ігри: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації: Тези доповідей. ІV Міжнародний науковий к онгрес. – К.: Олімпійська література, 2000. – С. 468.
 7. Дивина Г.В. О социальной сущности кампании “Спорт для всех” в капиталистических странах Западной Европы / Г.В. Дивина // Теория и практика физической культуры. – 1985. – № 9. – С. 58–61.
 8. Жаров К. С ярлыком «Спорт для всех» / К. Жаров, Л. Жарова // Спорт за рубежом. – 1986. – № 19. – С. 14–15.
 9. Іванченко Ю. Накопичення соціального капіталу засобами фізичної культури і спорту / Ю. Іванченко // Молода спортивна наука України. – 2009. – Т. 4. – С. 74–79.
 10. Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення / Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2010. – 246 с.
 11. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта / Л. Кун. - М.: Радуга, 1982. - 399 с.
 12. Кутепов М.Е. Современные механизмы управления спортом в муниципа-литетах Франции / М.Е. Кутепов // Спорт для всех. – 2000. – № 1. – С. 28-30.
 13. Литвиненко С.Н. Социально-педагогические основы спорта для всех / С.Н. Литвиненко // Олімпійський спорт і спортивні ігри: Тези доповідей. ІХ Міжнародний на ук овий конгрес. – К.: Олімпійська література, 2005. – С. 589.
 14. Матвеев Л.П. Спорт для всех и спорт не для всех / Л.П. Матвеев // Спорт для всех. – 1999. – № 1–2. – С. 15–18.
 15. Международная хартия физического воспитания и спорта // Наука в олимпийском спорте. – 2001. – № 3. – С. 102–106.
 16. О развитии массового спорта в ФРГ // Массовая физическая культураи спорт за рубежом. – 1988. – №5. – С. 22-24.
 17. Пилоян Р.А. Модель раздельного управления спортом для всех и спортом высших результатов / Р.А. Пилоян, А.Д. Суханов // Теория и практика физической культуры. – 1999. – № 12. – С. 39-42.
 18. Пономарев Н.И. Возникновение и первоначальное развитие физического воспитания / Н.И. Пономарев. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 248 с.
 19. Рейно Д. Программа “Спорт для всех” в юго-западной части Франции / Д. Рей-но // Массовая физическая куль тура и спорт за рубежом. – 1988. – № 5. – С. 20.
 20. Соколов А.С. Роль и участие местных органов власти Германии и Франции в развитии физического воспитания и спорта // Теория и практика физической культуры. – 1999. – № 4. – С. 45-49.
 21. Столбов В. В. История физической культуры и спорта: учеб. для ин-тов / Под общ. ред. В. В. Столбова. - М.: ФиС, 1975. – 408 с.
 22. Філь С.М. Історія фізичної культури: навч. посібник / С.М.Філь, О.М. Худолій, Г.В. Малка; С.М. Філь (ред.). – Х.: ОВС, 2003. – 158 с.
 23. Хейзинга Й. Homo Ludens. Человек играющий / Й. Хейзинга; пер. с голл. Д. Сильвестрова. – СПб: Издательский Дом «Азбука–классика», 2007. – 384 с.
 24. Edelman R. Serious Fun. A History of Spectator Sports in the USSR / R. Edelman. - N. Y., 1999. – 376 p.
182
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.