Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Способи утворення окремих видів юридичних осіб за законодавством України

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Правова природа юридичної особи
1.1. Поняття юридичної особи та їх види
1.2. Створення юридичних осіб за цивільним законодавством України
2. Способи утворення юридичних осіб публічного і приватного права
2.1. Способи утворення господарських товариств
2.2. Способи утворення виробничих кооперативів
2.3. Способи утворення некомерційних організацій
2.2. Способи утворення органів державної влади
2.3. Утворення територіальних громад
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Економіко-правові реформи останнього часу мають досить суттєвий вплив на правоздатність юридичної особи. В процесі цього створені нормативно-правові акти в цій сфері це – Цивільний кодекс, Господарський кодекс, ЗУ «про господарські товариства», ЗУ «про кооперацію», ЗУ «про споживчу кооперацію», ЗУ «про сільськогосподарську кооперацію», ЗУ «про банки та банківську діяльність», ЗУ «про об’єднання громадян», ЗУ «про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та інші. Зважаючи на сутність ознак різноманітних груп юридичних осіб приватного права, можна з впевненістю відзначити, що описані перетворення носять позитивний характер. Створення великого числа нормативно-правових актів, в яких описуються однорідні правовідносини проявляється негативно з точки зору виникнення різних пояснень одного і того ж правового регулювання. Наприклад, регулювання відносин, що постають при виникненні юридичних осіб приватного права, знаходить своє відображення у цивільному праві, господарському, адміністративному та аграрному.

Незважаючи на те, що юридичні особи, їхня природа, історія виникнення, організаційно-правові форми та їх розвиток ставали предметом багатьох досліджень, які виконувались за різноманітних часів, наукові дискусії щодо різноманітних аспектів створення, функціонування, припинення юридичної особи тривають до цього часу. Багато питань ставить і судова практика розгляду господарських та цивільних спорів, особливо у зв’язку з припиненням діяльності юридичної особи. Зокрема, одним з найбільш дискусійних питань у цивілістиці, яке можна виокремити у контексті дослідження конструкції юридичної особи у цивільному та міжнародному приватному праві є проблема форм утворення юридичних осіб.

Стан дослідження проблеми. Окремі аспекти створення юридичних осіб приватного права були предметом дослідження представників різноманітних галузей права, зокрема, П. В. Коломійця [11], А. В. Пасічника [14], І. Спасибо-Фатєєвої [17], Р. Шишки [19] та інших. Теоретичні та практичні дослідження з проблеми правового статусу юридичних осіб знаходять своє відображення у працях таких науковців як Т. І. Бровченко [8], О. О. Воронюк [9], О. Зозуляк [10], Р. Майданик [12] та ін.

Мета роботи - узагальнення концепції цивільно-правового регулювання створення юридичних осіб.

Мета дослідження зумовила вибір наступних завдань: 

 • охарактеризувати підходи до визначення поняття юридичної особи та їх видів;
 • дослідити порядок створення юридичних осіб за цивільним законодавством України;
 • проаналізувати способи утворення юридичних осіб публічного і приватного права.

Об’єкт дослідження - цивільно-правові відносини, які виникають при створенні юридичних осіб.

Предмет дослідження - наукові концепції, нові погляди, теоретичні та практичні дослідження щодо правового регулювання створення юридичних осіб, нормативно-правові акти України, а також зарубіжні аспекти законодавства, що регулює зазначені відносини. 

Методи дослідження, які використовувалися при написанні роботи, включають загальнонаукові та спеціальні: діалектичний, системно-структурного аналізу, порівняльно-правовий, догматичний тощо.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел та додатки, загальний обсяг роботи склав 48 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.03.2016 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Господарський кодекс України від 01.04.2016 № 436-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/436-15
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 01.04.2016 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII, редакція від 01.01.2016 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
 5. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV, редакція від 01.01.2016 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/755-15
 6. Білоусов Ю. В. Цивільний процес України : підручник / Ю. В. Білоусов, Й. Г. Богдан, Н. Л. Бондаренко-Зелінська, О. В. Гетманцев, Д. Г. Глушкова; ред.: М. М. Ясинок. - К. : Прав. єдність : Алерта, 2014. - 743 c. 
 7. Бобко Т. В. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використатті позицій вищ. суд. інс-танцій, М-ва юстиції, науковців, фахівців. Т. 4. Об'єкти. Правочини. Представництво. Строки / Т. В. Бобко, С. О. Бородовський, А. І. Дришлюк, О. М. Єфімов, В. І. Жеков. - Х.: Страйд, 2010. - 768 c.
 8. Бровченко Т. І. Види установчих документів юридичних осіб / Т. І. Бровченко // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 225–233.
 9. Воронюк О. О. Критерії класифікації юридичних осіб / О. О. Воронюк // Університетські наукові записки. - 2008. - № 3. - С. 129-135.
 10. Зозуляк О. Теоретико-правові аспекти класифікації непідприємницьких юридичних осіб за порядком створення / О. Зозуляк // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. - 2015. - N 4/5. - С. 55-60.
 11. Коломієць П. В. Правове регулювання підприємницької діяльності за Господарським кодексом України : посібник / П. В. Коломієць; Полтав. ін-т економіки і права. - Полтава : Копі-Центр, 2014. - 236 c.
 12. Майданик Р. Види юридичних осіб публічного права в Україні / Р. Майданик // Юридична Україна. - 2010. - N 6. - С. 4-11.
 13. Майданик Р. Юридичні особи публічного права в Україні: поняття, моделі регулювання / Р. Майданик // Юридична Україна. - 2010. - N 3. - С. 11-16.
 14. Пасічник А. В. Адміністративна правосуб'єктність юридичних осіб при-ватного права: монографія / А. В. Пасічник. - Суми: Мрія-1, 2014. - 125 c.
 15. Петров B. В. Класифікація юридичних осіб / B. В. Петров // Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 38. - С. 137-140.
 16. Скоропис О. М. Цивільно-правове регулювання ліквідації юридичних осіб / О. М. Скоропис; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. - К., 2010. - 20 c.
 17. Спасибо-Фатєєва І. Юридичні особи за Цивільним кодексом України / І. Спасибо-Фатєєва // Право України. - 2014. - № 2. - С. 70-79.
 18. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.
 19. Шишка Р. Стадії створення юридичної особи / Р. Шишка // Історико-прав. часоп.. - 2014. - № 1. - С. 69-73.
 20. Юркевич Ю. М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: монографія / Ю. М. Юркевич. - Хмельниц.: Вид-во Цюпак, 2010. - 223 c.
 21. Ярема А. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: в 4 т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань, І. Л. Самсін, О. Є. Сонін; Акад. Суддів України. - К.: Юрид. Кн.; Севастополь: Ін-т юрид. Дослідж., 2010. - 847 с.
10659
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).