Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Способи забезпечення виконання зобов’язань

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Загальна характеристика способів забезпечення виконання зобов’язань
 2. Поняття та види неустойки
 3. Порука, гарантія та завдаток
 4. Застава
 5. Притримання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Зобов'язання належать до числа основних правових засобів, що опосередковують торговельний обіг ринкового суспільства.

Визначаючи зобов'язання як правовий зв'язок між суб'єктами права, внаслідок якого одна особа (боржник) повинна щось дати, зробити або надати іншій особі під загрозою застосування у випадку невиконання цього обов'язку засобів державного примусу, римські юристи вбачали суть їх в тому, щоб зобов'язати іншого дати нам щось, або зробити, або надати.

Таким чином, із самого визначення зобов'язань слідує, що їхньою метою є вчинення певних дій боржником. Однак можливі випадки, коли боржник не виконує свої обов'язки за договором або виконує їх неналежним чином. Це породжує проблему пошуку засобів, за допомогою яких можна було б захистити інтереси інших учасників даних відносин.

Виконання договірних зобов'язань часто супроводжується існуванням допоміжних (додаткових) зобов'язань, які мають на меті стимулювання боржника до точного і неухильного виконання зобов'язання, а також запобігання або зменшення негативних наслідків, що можуть настати у разі його порушення. Перед сторонами договору дуже часто стоїть усвідомлена необхідність певними правовими засобами забезпечити виконання договору.

Способи забезпечення виконання зобов'язань відображають приватний та державний інтерес щодо забезпечення стабільності цивільно-правових відносин та максимального забезпечення прав та законних інтересів кредиторів. Приватний інтерес відображає психологічну упевненість кредитора у тому, що зобов'язання буде виконане або його майнові інтереси не постраждають від порушення зобов'язання його боржником. Державний інтерес полягає у зменшенні обсягів втручання держави у приватні справи. Зокрема, через забезпеченість зобов'язання стимулюється боржник до їх виконання під загрозою негативних наслідків у випадку порушення. Чим менше держава втручається у приватні відносини, тим менші її витрати на здійснення правосуддя.

Стан дослідження проблеми. Науково-теоретичною базою дослідження стали роботи в галузі цивільного права вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема, А. Гриняка [8], С. Наріжного [11], І. Й. Пучковської [13], Л. С. Шимон [17] та інших.

Об'єкт дослідження - правові відносини, які виникають між сторонами разі забезпечення цивільно-правового зобов'язання.

Предмет дослідження - правові норми, які регулюють відносини у сфері забезпечення цивільно-правового зобов'язання.

Мета роботи - теоретичне опрацювання цивільно-правових проблем застосування способів забезпечення зобов'язань.

Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

 • дати загальну характеристику способів забезпечення виконання зобов’язань;
 • уточнити поняття та види неустойки;
 • проаналізувати способи забезпечення зобов’язання шляхом поруки, гарантії та завдатку;
 • охарактеризувати заставу як спосіб забезпечення зобов’язання;
 • проаналізувати особливості забезпечення зобов’язання шляхом притримання.

Методи дослідження. При написанні курсової роботи використову-валися базові науково-теоретичні положення теорії права, а також ідеї та концепції, розроблені у сучасній юридичній науці. В основу методології дослідження покладено загальнонауковий діалектичний метод. У роботі використано також такі наукові методи дослідження як логіко-юридичний і порівняльно-правовий.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, п’ять розділів, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 31 сторінку. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/436-15
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 4. Закон України Про господарські товариства від 19.09.1991 № 1576-XII, редакція від 28.03.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
 5. Білоусов Ю. В. Цивільний процес України: підручник / Ю. В. Білоусов, 
 6. Й. Г. Богдан, Н. Л. Бондаренко-Зелінська, О. В. Гетманцев, Д. Г. Глушкова; ред.: М. М. Ясинок. - К.: Прав. єдність: Алерта, 2014. - 743 c.
 7. Бобко Т. В. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використ. позицій вищ. суд. інс-танцій, М-ва юстиції, науковців, фахівців. Т. 4. Об'єкти. Правочини. Представництво. Строки / Т. В. Бобко, С. О. Бородовський, А. І. Дриш-люк, О. М. Єфімов, В. І. Жеков. - Х.: Страйд, 2010. - 768 c.
 8. Боднар Т. В. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / Т. В. Боднар, С. М. Бервено, І. А. Безклубий, Т. П. Базова, В. А. Васильєва; ред.: О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, Р. А. Майданик; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шев-ченка. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 1173 c.
 9. Гриняк А. Договірні зобов’язання з виконання робіт як тип цивільно-правових зобов’язань / А. Гриняк // Юридична Україна. - 2013. - № 10. - С. 48-52.
 10. Гриняк А. Неустойка як спосіб забезпечення виконання підрядних зобов’язань / А. Гриняк // Юридична Україна. - 2012. - № 8. - С. 51-56.
 11. Гриценко Г. Особливості виконання часткових зобов'язань / Г. Гриценко // Юридична Україна. - 2014. - № 7. - С. 63-67.
 12. Наріжний С.  Завдаток як спосіб забезпечення виконання договірних зобов'язань із передання майна у тимчасове користування / С. Наріжний // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. - 2013/1. - № 6. - С. 116-119.
 13. Онищенко О. До питання дослідження поняття та правової природи інституту притримання як одного зі способів забезпечення виконання зобов’язань, його окремих есенціальних елементів і ознак / О. Онищенко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. - 2012. - № 10. - С. 51-60.
 14. Пучковська І. Й. Види забезпечення виконання зобов'язання : навч. посіб. / І. Й. Пучковська. - Х. : ФІНН, 2011. - 77 c.
 15. Пучковська І. Притримання - міра оперативного впливу та вид забезпечення виконання забов'язання: критерій розмежування / І. Пучковська // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. - 2012/1. - № 5. - С. 77-81.
 16. Харитонов Є. О. Цивільне законодавство України: навч. посіб. / Є. О. Харитонов, Т. С. Ківалова, О. С. Кізлова, О. І. Харитонова, Н. Ю. Голубєва; ред.: Є. О. Харитонов, К. Г. Некіт; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса: Юрид. літ., 2013. - 388 c.
 17. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.
 18. Шимон Л. С. Гарантія - особливий вид забезпечення виконання зобов’язання / Л. С. Шимон // Право України. - 2013. - № 10. - С. 291-297.
5537
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).