Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сприйняття музики як педагогічна проблема

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз теоретичні основ проблеми музичного сприймання
1.1. Психологічні особливості впливу музичної інформації на особистість слухача
1.2. Роль формування сприйняття музики у вихованні учнів загальноосвітньої школи
2. Методика формування музичного сприймання учнів молодших класів
2.1. Методичні засади формування музичного сприймання молодших школярів
2.2. Розробка циклу уроків за темою «Музика мого народу», спрямованих на формування музичного сприймання учнів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Актуальність теми дослідження зумовлюється її безпосереднім зв’язком з розв’язанням одного з найважливіших завдань сучасної освіти – становлення і розвитку всебічно розвиненої особистості. У законі України “Про освіту» наголошується, що метою освіти є всебічний розвиток людини, її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, і збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу.

В сучасній психології і педагогіці музичної освіти в Україні особлива увага приділяється необхідності створення у загальноосвітній системі сприятливих умов для індивідуального розвитку і творчої реалізації учнів. При цьому головним має бути не механічне засвоєння знань, умінь і навичок, а розвиток у дітей здатності до самостійного мислення, естетичного сприймання і створення власного творчого продукту. 

Відтак, індивідуальний підхід і діалогічність педагогічного спілкування стають головними принципами у процесі навчання, а це вимагає від вчителя розуміння основних законів психічного життя дитини, зокрема законів сприймання, а також опанування ним методології естетичного виховання, засобів забезпечення творчого процесу. Впровадження названих принципів у реальну педагогічну діяльність можливе лише за умови докорінного переосмислення феномена виховання естетично і культурно адекватної індивідуальності. 

Гармонійний розвиток особистості в культурно-естетичному аспекті неможливий без розуміння та адекватного сприймання нею творів мистецтва відповідно до мовних та жанрово-стильових принципів культури. Одним з найбільш ефективних засобів вироблення навичок культурно й естетично адекватного світосприймання і розвитку особистості є музика. 

Для адекватного сприймання музичних творів потрібна просторова диференціація музичного матеріалу, оскільки просторовий принцип організації музичної мови є провідним. На жаль, в сучасному музичному вихованні у дітей не формується повноцінна здатність до диференційованого та цілісного сприймання високохудожніх музичних зразків. Тому музичний розвиток учнів загальноосвітньої школи практично стоїть на місці. Важливість дослідження психологічних особливостей сприймання школярами музичних творів зумовлюється необхідністю з’ясування механізмів формування якісно нового рівня переживання музики – у її смисловій та почуттєвій єдності.

Стан дослідження проблеми. Музичний твір лише тоді благотворно впливає на людину, коли вона здатна адекватно (відповідно до компози-торського задуму) його сприйняти, володіє навичками музичного сприймання, має певний рівень естетичної реакції та розвинені почуття. Тобто для сприймання музичного твору на художньому рівні потрібний вихід особистості на принципово вищий рівень естетичного переживання. Ці питання розробляли такі вчені, як О. А. Апраксина [2], А. Л. Готсдінер [8], М. С. Демчишин [11], Л. Г. Макарова  [21], А. Ф. Лосєв [18]. Дослідженню музичного сприймання на акустико-фізіологічному рівні, а також в аспекті його цілісності, визначенню передумов художньо-естетичного переживання присвячені праці Л. Г. Макарової [22], О. Г. Костюка [17], Л. Л. Бочкарьова [5] та інших вчених. Вирішенням проблеми музичного простору і визначенням психологічних особливостей його сприймання в музичних творах займалися С. Н. Беляєвої-Екземплярської [4], Н. Л. Гродзенської [10], Л. М. Кадцина [16], Є. Назай-кінського [24], П. Халабузарь [34].

Незважаючи на значну кількість наукових розробок, питання розвитку музичного сприймання і роль просторової диференціації у процесі сприймання музики і сьогодні лишаються недостатньо вивченими – особливо це стосується сприймання музики в молодшому шкільному віці. Зокрема, не вивчались як самостійна проблема особливості просторового сприймання музики молодшими школярами.

Об’єкт дослідження – процес сприймання музичних творів молодшими школярами.

Предмет дослідження – психологічні та фізіологічні особливості сприймання музичних творів молодшими школярами.

Мета дослідження - з’ясувати особливості сприймання музичних творів молодшими школярами, розробити уроки, спрямовані на формування в учнів адекватного музичного сприймання творів.

Для досягнення мети дослідження нами було поставлено такі завдання:

 • визначити психологічні особливості впливу музичної інформації на особистість слухача;
 • з’ясувати роль формування сприйняття музики у вихованні учнів загальноосвітньої школи
 • проаналізувати методичні засади формування музичного сприймання молодших школярів;
 • розробити цикл уроків за темою “Музика мого народу», спрямованих на формування музичного сприймання учнів.

Теоретико-методологічними засадами дослідження є найважливіші психологічні положення теорії музичного сприймання ; принципи естетичного розвитку особистості; філософські принципи типологізації категорії простору; концепція музичного сприймання і музичних здібностей.

Методи дослідження включали теоретичний аналіз педагогічної та мистецтвознавчої літератури з окресленої проблеми; метод спостереження, синтетичні методи при розробці уроків. 

Структура роботи зумовлена завданнями дослідження, робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел. Повний обсяг роботи становить 52 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абдулин З. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразо-вательной школе / З. Б. Абдулин. – М.: Педагогика, 1983. – 412 с.
 2. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания / О. А. Апраксина. – М.: Педагогика, 1983. – 336 с.
 3. Бейдер Т. Музыка в школе / Бейдер Т., Критская Е., Левандовская Л. – М.: Педагогика, 1995. – 246 с.
 4. Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыки / С. Н. Беляева-Экземплярская // Проблемы музыкального мышления: Сб. ст. / Сост. и ред. М. Г.Арановский. - М.: Музыка, 1974. - С. 303-329. 
 5. Бочкарёв Л. Л. Применение психологических знаний в практической деятель-ности музыканта-педагога: Метод. разраб. / Л. Л. Бочкарёв. - М., 1981. - 27 с. 
 6. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини / Н.О. Ветлугіна. - К.: Знання, 1988. – 146 с.
 7. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / І. М. Гадалова / Український педагогічний ун-т. - К. : ІСДО, 1994. - 272 с.
 8. Готсдинер А. Л. Музыкальная психология / А. Л. Готсдинер. - М.: Магистр, 1993. - 263 c. 
 9. Грицюк Н. Слухання музики в 1–3-х класах / Грицюк Н., Зінькевич О., Майбурова К., Шурона Н.. – К.: Мистецтво, 1982. – 264 с.
 10. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку / Н. Л. Гродзенская. – М.: Педагогика, 1989. – 276 с.
 11. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів / М. С. Демчишин. - К.: Просвіта 1994. – 98 с.
 12. Дмитриева Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе / Л. Г. Дмитриева, Н. М. Черноиваненко. – М.: Просвещение, 1989. – 414 с.
 13. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы / Г. В. Иванченко. - М.: Смысл, 2001. - 264 с. 
 14. Из истории музыкального воспитания / сост. Апраксина О.А. – М.: Просвещение, 1990. – 312 с.
 15. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику / Д. П. Кабалевський. - К.: Вища школа, 1981. – 60 с.
 16. Кадцын Л. М. Музыкальное искусство и творчество слушателя / Л. М. Кадцын. – М.: Высшая школа, 1990. – 303 с. 
 17. Костюк А. Г. Музыкальное восприятие как предмет комплексного исследования: Сб. ст. / А. Г. Костюк. - К.: Муз. Украина, 1986. - 126 с. 
 18. Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики / Лосев А. Ф. // Форма - Стиль - Выражение. - М.: Мысль, 1990. - С. 405 - 602. 
 19. Лосев А. Ф. Основной вопрос философии музыки / Лосев А. Ф. // Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. – С. 315 – 335. 
 20. Лужний В. Методика викладання музики в першому класі / В. Лужний. – К.: Вища школа, 1984. – 188 с.
 21. Макарова Л. Г. Особливості просторового сприймання музичних творів молодшими школярами / Л. Г. Макарова // Психологія: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П.Драгоманова.– К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип. 22. – С. 81–85.
 22. Макарова Л. Г. Розвиток адекватного сприймання музики у молодших шко-лярів: Методичні рекомендації / Л. Г. Макарова. – К.: Міленіум, 2004. – 84 с.
 23. Макарова Л. Г. Сприйняття музичного простору в системі музичного виховання / Л. Г. Макарова // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка – К., 2000. – Т. ІІ. – ч.6. – С.253-259.
 24. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия / Е. В. Назайкинский. - М.: Музыка, 1972. - 383 с.
 25. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразователь-ной школе / Д. Огороднов. – К.: Радянська школа, 1977. – 329 с.
 26. Рагозіна В. До проблеми розвитку музичних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку / В. Рагозіна // Проблеми педагогічної науки в умовах розбудови національної школи: Матеріали звітної наукової конференції 12-13 квітня 1995 р. Ч.1, К. - 1996. - С. 128-129.
 27. Рагозіна В. Особливості використання творчих форм роботи на уроках музики у початкових класах / В. Рагозіна // Художня освіта і проблеми виховання молоді: Збірник наукових статей / Кол. авт.: Рудницька О. П., Уланова С. І., Ростовський О. Я. та ін. - К.: ІЗМН. - 1997. - С. 93-107. 
 28. Ражников В.Г. Резервы музыкальной педагогики / В.Г. Ражников. – М.: Высшая школа, 1980. – 211 с.
 29. Ростовський О. Музика. Програми і поурочні методичні розробки для 5-8 класів / О. Ростовський. – Тернопіль: Богдан, 2000. – 96 с.
 30. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посіб. / О. Я. Ростовський. - Т. : Навчальна книга- Богдан, 2000. - 272 с.
 31. Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початкових класах: Навч.-метод. посібник / О. Я. Ростовський / Інститут змісту і методів навчання. - К., 1997. - 201 с.
 32. Ростовський О.Я. Художньо-педагогічний аналіз музичних творів у школі / О. Я. Ростовський. – К.: Лестар, 2002. – 211 с.
 33. Стецюк К.В. Деякі аспекти підготовки фахівців з розвитку музичної творчості учнів / К.В. Стецюк // Новий колегіум. – 2004. - №1-2. – С. 52-56.
 34. Халабузарь П. Методика музыкального воспитания / П. Халабузарь, В. Попов, Н. Добровольская. – М.: Лектор, 1990. – 254 с.
 35. Хрестоматия по методике музыкального воспитания / сост. Апраксина О.О. – М.: Просвещение, 1997. – 644 с.
 36. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / С. Н. Якимчук / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
9030
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).