Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стан здоров'я дітей та підлітків у контексті сучасних тенденцій розвитку освіти в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
СТАН ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
 
Поташнюк Р.З., Поташнюк І.В., Поташнюк І.М.*
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. С. Дем'янчука
Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна" *
 
Анотація. Поташнюк Р.З., Поташнюк І.В., Поташнюк І.М.. Стан здоров'я дітей та підлітків у контексті сучасних тенденцій розвитку освіти в Україні. Наводиться аналіз офіційних статистичних даних про захворюваність дітей та підлітків в динаміці 15-и років на основі щорічних звітів МОЗ України. Акцентується увага на ефективності виконання комплексу профілактичних заходів серед учнів в умовах школи сприяння здоров'ю.
Ключові слова: діти, підлітки, здоров'я, захворюваність, навчальні заклади, профілактика. 
Аннотация. Поташнюк Р.З., Поташнюк И.В., Поташнюк И.М.. Состояние здоровья детей и подростков в контексте современных тенденций развития образования в Украине. Наводится анализ официальных статистических данных о заболеваемости детей и подростков в динамике 15 лет на основании ежегодных отчетов МОЗ Украины. Акцентируется внимание на эффективности выполнения комплекса профилактических мероприятий среди учащихся в условиях школы содействия здоровью.
Ключевые слова: дети, подростки, здоровье, заболеваемость, учебные заведения, профилактика.
Abstract. Potashnyuk R.Z., Potashnyuk I.V., Potashnyuk I.M.. The health of children and teenagers and modern development of education in Ukraine. In the article the authors discribe the analysis of official statistics about the illness of analysis and teenagers during 15 years and based on the yearly accounts of the Ministry of Health Care of Ukraine. Author stresses on the effectiveness of complex of prophylactic measures for pupils of school of health.
Key words: children, teenagers, health, illness, school, prophylactic.
Вступ. Закон України «Про загальну середню освіту» вимагає забезпечити не лише збереження і зміцнення здоров’я дітей шкільного віку та підлітків у навчальному середовищі, але й його формування. Розв’язання цього завдання можливе не тільки шляхом виховання і розвитку навичок здорового способу життя, але й переконань, впевненості у власній спроможності досягти певного рівня здоров’я, усвідомленого ставлення до його формування шляхом здоров’язберігаючої поведінки.
За останнє десятиріччя відбулося скорочення чисельності дитячого населення, зокрема дітей дошкільного віку [4,10]. В Україні діє 23 тис. дошкільних закладів і 22,2 тис. загальноосвітніх навчальних закладів, де щоденно перебуває більше 9 млн. дітей та підлітків, тобто більше ніж 1/6 частина всього населення України. Крім того, діють 1,5 тис. закладів позашкільної освіти, що охоплюють 1,5 млн. дітей.
Наукові прогнози застерігають, що скорочення чисельності дитячого населення у найближчі роки призведе до різкого зменшення контингенту студентів середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, до зниження трудового, наукового потенціалу країни. Тому питання охорони, збереження і зміцнення здоров’я дітей і підлітків набувають загальнодержавного значення.
Метою дослідження стало проведення аналізу статистичних даних за 1991-2005 рр. щодо динаміки і поширеності хвороб, вроджених аномалій, деформацій і хромосомних порушень серед дітей та підлітків України. Для проведення аналізу нами використано щорічні звіти Міністерства охорони здоров'я України, з яких отримано інформацію про стан вперше виявлених (захворюваності) та всіх хвороб (поширеності) серед дітей і підлітків за класами хвороб згідно міжнародної класифікації хвороб (МКХ).
Результати проведеного дослідження дозволили встановити, що протягом 1991-2005 рр. відбулося стале зростання захворюваності.[6].
Моніторинг показників здоров’я дітей (0-14 років) свідчить, що за останні п’ять років зберігається тенденція до зростання вперше виявлених (захворюваності) на 12,97 % та всіх хвороб (поширеності) на 13,8%. За останні п’ять років найбільше підвищилася захворюваність на хвороби нервової системи (+ 29,2 %), новоутворення (+ 24,4 %). Хвороби сечостатевої системи (+ 18,9 %), органів дихання (+17,1 %).
До хвороб, які зустрічаються у дітей достовірно частіше, ніж у інших вікових групах, належать інфекційна та паразитарна патологія, хвороби крові й кровотворних органів, вуха та сосковидного відростка, органів дихання, шкіри та підшкірної клітковини, природжені вади розвитку. Рівень захворюваності міських дітей на 56,0 % вищий, ніж сільських. Водночас хвороби ендокринної системи, крові й кровотворних органів, системи кровообігу зустрічаються частіше у дітей сільської місцевості.
Ендокринна патологія формується в основному патологією, цукровим діабетом та порушеннями обміну речовин і становить 94,2 випадку захворювань на 1000 дітей, Кількість випадків діабету з 2000р. зросла на 15,8 %.
Продовжується зростання природжених вад розвитку; темп приросту захворюваності за п’ятирічний період становив 7,4 % (на рис.1. представлені дані стосовно м.Києва), природжені аномалії серця і системи кровообігу почастішали на 11,8 %.
 
Рис. 1. Динаміка поширеності вроджених аномалій, деформацій і хромосомних порушень серед дітей (м.Київ - на 10000 дітей)
 
Серед підліткового населення в Україні у 2005р. вірогідно вищою була кількість вперше виявлених хвороб – 9113,8 на 10 тис. – порівняно з 2000р. (8240,3 на 10тис.). Всього у 2005 р. їх зареєстровано 16443,5 випадку проти 14306,9 на 10 тис. у 2000р. (табл. 2.). Впродовж останніх років захворюваність і поширеність хвороб у підлітків формували переважно хвороби органів дихання, шкіри та підшкірної клітковини, травми та отруєння, хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, сечостатевої системи, органів травлення, ендокринної системи, ока та його придаткового апарату, нервової системи – рис.2.
 
Таблиця 1 
Динаміка захворюваності і поширеності хвороб серед дітей 0-14 років за період 2000-2005 р.р.
Фото Капча