Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стандарт SA 8000

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Стандарт SA 8000 був опублікований у 1997 році, переглянутий – у 2001 році. Мета стандарту – сприяти постійному поліпшенню умов наймання і здійс-нення трудової діяльності, виконання етичних норм цивілізованого суспільства.
Стандарт SA 8000 був створений для того, щоб компанії могли підтвердити використання соціально-відповідальних підходів у своїй діяльності. Система менеджменту, заснована на вимогах SA 8000, має загальні вимоги з ISO 9001. Так, наприклад: визначена управлінням політика компанії в сфері соціальної відповідальності, аналіз і перевірки з боку керівництва, планування, оцінка і вибір постачальників, прийняття коригувальних дій.
У світі вже давно прийнято, що підприємства, на яких приділяється значна увага персоналу, створенню необхідних і комфортних умов для роботи, є надійними партнерами у взаємовідносинах.
Використання етичних підходів до суспільства в цілому і до своїх співробітників, зокрема, створення сприятливої атмосфери в колективі, є критерієм високого рівня менеджменту. І навпаки, співробітництво з компаніями, які не виконують ці вимоги, вважається неетичним і пов'язаним з додатковими ризиками.
Cтандарт SA 8000 визначає вимоги щодо соціального захисту, які дають можливість компанії:
розробляти, підтримувати і запроваджувати політику й методи управ-ління питаннями, які компанія може контролювати або на які вона може впливати;
демонструвати зацікавленим сторонам, що її політика, методи і дії відповідають вимогам даного стандарту.
Вимоги стандарту є універсальними щодо географічного місцезнаходжен-ня, галузі промисловості та розміру компанії.
Згідно інтерпретації нормативних елементів стандарту SA 8000, компанія має:
дотримуватися національного законодавства й інших законів, які засто-совуються у сфері охорони праці та соціальної відповідальності, а також виконувати інші вимоги, стосовно яких вона бере на себе зобов'язання;
поважати принципи міжнародних документів, зокрема, Конвенцій МОП №№29, 105, 87, 98, 110, 111, 135, 138 та інших, які стосуються примусової праці, свободи об'єднань, права на колективний договір, рівної оплати чоловікам і жінкам за рівноцінну роботу, дискримінації, представництва працівників, мінімального віку, охорони праці, профе-сійної реабілітації та зайнятості інвалідів, надомної праці, найгірших форм дитячої праці, а також Всесвітньої Декларації з прав людини, Конвенції ООН про права дитини, Конвенція ООН про усунення всіх форм дискримінації жінок.
Відповідно до стандарту SA 8000 компанією визнається організація або економічний об'єкт, який несе відповідальність за виконання вимог встановлених стандартом, включаючи весь персонал.
Вимоги стандарту SA 8000 щодо соціального захисту дитячої праці передбачають, що:
компанія не повинна використовувати або підтримувати використання дитячої праці;
компанія повинна встановлювати, документувати, підтримувати і поширювати серед персоналу й інших зацікавлених сторін політику і методи захисту дітей, які працюють у ситуаціях, що відповідають умовам дитячої праці, а також надавати необхідну допомогу таким дітям для того, щоб вони могли відвідувати школу до виходу з віку дитини відповідно до вищенаведеного визначення;
компанія повинна встановлювати, документувати, підтримувати і поширювати серед персоналу й інших зацікавлених сторін політику і методи сприяння здобуттю освіти дітьми відповідно до Рекомендації МОП-146 та молодими працівниками, які підпадають під місцеве законодавство про обов'язкову освіту або відвідують школу. Також компанія повинна вживати заходи щодо зайнятості дитини або молодого працівника під час занять у школі, які гарантують, що загальний час, який витрачається дитиною на проїзд (на роботу й до школи і з роботи та із школи), шкільні заняття та роботу, не буде перевищувати 10 годин на день;
компанія повинна запобігати участі дітей у ситуаціях на робочому місці або поза ним, що становлять небезпеку для їхнього життя або здоров'я.
Критерій дотримання стандарту SA 8000 щодо примусової праці передбачає, що компанія не повинна використовувати або підтримувати використання примусової праці і не повинна вимагати від персоналу жодних застав при прийнятті на роботу (в тому числі документа, що посвідчує особу).
Застосування стандарту SA 8000 у сфері охорони праці зобов’язує компанію:
з урахуванням специфіки галузі промисловості, у якій вона працює, і визначених факторів небезпеки, створити безпечні умови праці і вживати відповідних заходів для запобігання нещасним випадкам та ушкодженню здоров'я, які є наслідком роботи або відбуваються в її процесі, шляхом скорочення, у можливих межах, факторів небезпеки, характерних для виробничого середовища.
призначити представника вищого керівництва, відповідальним за охорону праці персоналу і виконання положень даного стандарту SA 8000 в частині, що стосується охорони праці;
надавати персоналові, включаючи новий персонал, можливість пройти регулярне і задокументоване навчання з техніки безпеки й охорони праці;
організовувати системи, які дадуть змогу виявляти потенційні загрози здоров'ю і безпеці всього персоналу та запобігати їм;
надавати всьому персоналові для використання чисті туалетні кімнати, доступ до питної води, а також, за необхідності, санітарні умови для збереження продовольства;
забезпечувати чистоту й безпеку наданих персоналові місць відпочинку, а також сприяти їх відповідності основним потребам персоналу.
Крім того, згідно стандарту SA 8000, компанія повинна поважати право персоналу утворювати професійні спілки за своїм вибором і брати участь у колективних переговорах, надавати всьому персоналові рівні вільні можливості брати в них участь, гарантувати, що представники такого персоналу не будуть піддаватися дискримінації і матимуть доступ до своїх колег на робочому місці.
Також компанія не повинна застосовувати або підтримувати дискримінацію при прийомі на роботу, оплаті праці, наданні доступу до навчання, підвищенні в посаді, звільненні або виході на пенсію на основі раси, національної належності, віросповідання, інвалідності, статі, сексуальної орієнтації, належності до будь-якої організації, політичних поглядів або віку.
Компанія повинна дотримуватися відповідних законів і промислових стандартів, що визначають робочий час. Стандартний робочий тиждень має визначатися законодавством, але не повинен на регулярній основі перевищувати 48 годин. Персонал повинен мати принаймні один вихідний день за кожен семиденний період. Уся понаднормова робота має оплачуватися в розмірі, вищому за звичайний, і в жодному разі не повинна перевищувати 12 годин на працівника протягом тижня.
Компанія повинна гарантувати, що заробітна плата (після сплати податків) за стандартний тиждень принаймні відповідає мінімальним правовим або промисловим стандартам і достатня для задоволення основних потреб персоналу.
Стандарт SA 8000 передбачає, що компанія повинна визначати і підтримувати процедури регулярного інформування всіх зацікавлених сторін про виконання вимог даного документа, включаючи результати аналізу управління і контролюючих заходів.
У випадках, коли це передбачено договором, компанія повинна надавати достатню інформацію і доступ до неї всім зацікавленим сторонам, що бажають перевірити, як виконуються вимоги стандарту SA 8000.
Отже, стандарт SA 8000 спрямований на забезпечення привабливості умов наймання для співробітників, поліпшення умов їхньої праці і життєвого рівня. Компанії, у яких менеджмент здійснюється відповідно до вимог стандарту SA 8000, мають конкурентну перевагу, яка полягає у високій мотивації персоналу, що у свою чергу дозволяє ефективніше застосовувати сучасні системи менеджменту для досягнення намічених цілей, забезпечуючи при цьому постійну рентабельність.
 
Список використаних джерел:
 
Міжнародний стандарт. Соціальна відповідальність (SA8000) : [Електронний ресурс]: [режим доступу]: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/n0015697-07
Гогіташвілі Г. Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі, Є. -Т. Карчевські, В. М. Лапін. − К. : Знання, 2007. – 368 с.
Зеркалов Д. В. Охорона праці в галузі: загальні вимоги / Д. В. Зеркалов / Конспект лекцій для напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво. – К. : НТУУ КПІ, 2011. – 156 с.
Проценко О. Л. Охорона праці в галузі. Для офісних працівників: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Л. Проценко; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. − К. : УБС НБУ, 2011. − 291 с.
Фото Капча