Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Становлення фінансової науки в Україні в контексті історії економічної думки

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Постановка проблеми: В зв’язку з підвищенням ролі науки загострюється інтерес до аналізу історичної науки, з’ясуванню причин, закономірностей і тенденцій її розвитку зокрема фінансової науки. Тому велику актуальність на сучасному етапі придбаває розвиток історії фінансової науки як самостійної дисципліни в середовищі історії економічної думки.
В основі розуміння та розв’язання проблеми висвітлення місця фінансів в системі економічних наук, лежать насамперед два наступні положення. Перше – це уявлення про економічні науки як «велику систему, « тобто певним чином структуровану розгалужену систему спеціалізованих знань, яка має власні підсистеми і окремі складові елементи. Друге – ця складна система становить собою продукт тривалого історичного розвитку, який вже давно став предметом спеціального дослідження та узагальнення і має свою історію. У ході розвитку економіки і суспільства, особливо у зв’язку з поглибленням суспільного поділу праці, з одного боку, йшов процес теоретичного пізнання економічних явищ, вироблялась сума знань, економічних понять, категорій та законів, а з іншого – здійснювалось осмислення цього процесу, його здобутків і проблем в історичному аспекті, з позицій історії економічної, фінансової та управлінської думки.
Таке розуміння процесу розвитку економічних наук, їх системи, по суті, характерне для представників усіх напрямів економічної теорії минулого та сучасності. Однак воно зовсім не виключає важливих відмінностей у трактуванні цілого ряду питань, зокрема класифікації економічних наук і місця в ній фінансової науки. Висвітлення цих питань вперше у вітчизняній економічній літературі було здійснено П. М. Леоненко ряді публікацій [1, с. 6-17; 2, с. 36-43].
Політична економія як самостійна наука історично сформувалася дещо раніше фінансової науки. Проте обидві вони пов’язані з новітнім періодом історії, якому передувало багато тисячоліть практики і мистецтва. «Виникнення фінансових дисциплін, відшукання законів, що керують фінансовими явищами, – констатував професор Неаполітанського університету Франческо Нітті, – це факт недавнього походження» [3, с. 16-17].
Специфіка історичного процесу зародження та становлення економічних наук, у тому числі фінансових, обумовила постановку питання про дослідження донаукового етапу їх розвитку. Частина відомих істориків економічної думки, переважно німецьких (Є. Дюрінг, Г. Ейзенгардт, Г. Кон та ін.), фактично ігнорувала цей етап на тій підставі, що перша система економічних знань з’явилася не раніше XVII-XVIII століть. Однак більшість істориків-економістів різних країн Європи аргументовано показала недоречність і недоцільність такого нехтування. Адже немало важливих наукових економічних і фінансових знань було вироблено у творах з економіки домашнього господарства, прикладної філософії, права, теології, які становлять найважливішу частину розумової спадщини, залишеної нам представниками стародавніх та середніх віків.
Розвиток економічних наук, у тому числі і фінансів, відбувається під впливом потреб життя шляхом диференціації та інтеграції знань. На певному етапі суспільно-економічного розвитку в ХІХ ст. цей двоєдиний процес приводить до формування системи економічних наук і його теоретичного осмислення (класифікації, систематизації, визначення місця окремих наук, аналізу взаємодії їх між собою й іншими науками тощо). Процес диференціації та інтеграції наук статично відбивається у класифікації їх. У зв’язку з накопиченням нових знань і матеріалів про розвиток наук чи так званими науковими революціями час від часу виникає гостра потреба в широких дискусіях з питань класифікації (систематизації) економічних наук. Необхідність такої дискусії особливо відчувається в сучасний період ринкової трансформації економіки постсоціалістичних країн, переходу на нові парадигми економічної теорії, зміні статусу і умов розвитку гуманітарних наук, зростання їх ролі.
У другій половині XIX ст. історія фінансів та історія фінансової думки як самостійних наукових дисциплін диференціювались від фінансової науки. Водночас вони стали однією зі складових частин історико-економічної науки разом із історією політичної економії (економічної теорії). Між цими складовими частинами існує настільки тісний взаємозв’язок, що, на думку відомих вчених, історію фінансової науки взагалі важко відокремити від загальної історії політичної економії.
Висновок: З врахуванням вищезазначеного у наведеному нами матеріалі аналізується місце фінансової науки в системі економічних наук, її зародження, становлення та розвиток, еволюція поглядів на предмет цієї наукової дисципліни.
Становлення фінансів як самостійної науки охоплює другу половину XVIIІ – першу половину ХІХ ст. У цей період відбулося виокремлення фінансової науки з лона політичної економії, теоретичне відображення його у систематизації економічних наук, формування методології та понятійно-категоріального апарату науки, зміна її ролі щодо практики. У працях провідних вітчизняних економістів всі ці процеси знайшли відбиття. Проте немало важливих теоретико-методологічних питань розвитку фінансової науки залишались нерозв’язаними. Серед них – відсутність у класифікації економічних наук диференціації та інтеграції всередині самої фінансової науки, змішування власне фінансової науки і фінансової політики, ототожнення понять «фінанси», «фінансове право», «фінансова наука» і «наука про фінанси» як ідентичних тощо.
 
Список використаних джерел
 
Леоненко П. М. До історії української фінансової думки // Фінанси України / П. М. Леоненко. – 1999. – № 9 (45). – С. 6-17.
Леоненко П. М. Становлення і розвиток фінансової науки у світлі історії економічної думки // Фінанси України П. М. Леоненко. – 2000. – № 6 (54). – С. 36-43.
Нитти Ф. Основные начала финансовой науки: Пер. с итал / Ф. Нитти. – М., 1904.
Фото Капча