Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

 
 
Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 672-17-75
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Становище земель Правобережної України у складі Речі Посполитої у XVIII ст.

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
90
Мова: 
Українська
Ціна: 
2700 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Правобережна Україна після смерті Б. Хмельницького (1657-1686 рр.) 
1.1. Політичні та соціально-економічні процеси
1.2. Козацький устрій та визвольні рухи на Правобережжі
2. Соціально-економічне та суспільно-політичне становище на території Правобережної України у XVIІI ст.
2.1. Соціально-економічні процеси на Правобережній Україні
2.2. Суспільно-політичні та церковні проблеми на Правобережжі у XVIII ст. 
3. Всенародна боротьба проти польського панування у XVIII ст.
3.1. Гайдамацький рух
3.2. Коліївщина
3.3. Опришки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Процеси національного відродження в Україні, об’єктивна потреба її входження в європейський простір зумовлює розвиток тісних стосунків з найближчими сусідами, зокрема з Польщею. Формування та стабільність українсько-польських відносин неможливі без вивчення їх історії. Це потребує глибокого наукового аналізу та формування відповідних висновків.

Особливе місце серед проблем, які вимагають такого дослідження є проблеми перебігу історичних процесів на території Правобережної України в складі Речі Посполитої у XVIII ст. В досліджуваний період Правобережна Україна входила до складу держави, апарат якої функціонував на її території. Проте, польські уряди не враховували національні та соціальні інтереси українців, спричиняючи загострення міжнаціональних відносин, зростання радикальних тенденцій в українському національному русі.

У другому десятиріччі XVIII ст. Польща відновила своє панування на всій території Правобережної України. Тут поновили свою діяльність воєводські органи управління та королівські суди. Магнати і шляхта знову стали єдиними володарями краю, відродивши фільваркове господарство, де панщина досягала небачених розмірів, влітку робота на панських землях тривала по 13-15 годин на добу, селяни сплачували безліч податків, ледь-ледь перебиваючись, в той час як кілька родин найбільших магнатів володіли величезними латифундіями. Все це гальмувало економічний розвиток українських земель.

Таке внутріполітичне становище в Речі Посполитій призвело до занепаду польсько-шляхетської держави в другій половині XVIII ст. Саме в цей період особливо негативну роль відіграли такі чинники, як деморалізація правлячої аристократії, яка вперто намагалася зберегти непорушним відживаючий феодальний лад і свої привілеї, постійні війни між магнатами, що спустошували і розорювали країну, в кінцевому підсумку так ослабили і виснажили Польщу, що в неї не знайшлося сил, щоб консолідуватися і зберегти державність. Агресивні сусіди - Фрідріх Вільгельм І Пруський і цариця Катерина II скористалися з нагоди і поділили ослаблену Польщу. Відбулося три поділи Польщі: 17 лютого 1772 р., на початку 1793 р., 24 жовтня 1795 р. Польща була розділена між Росією, Пруссією і Австрією.

Зважаючи на те, що чільне місце серед причин поділів Польщі, а також падіння Речі Посполитої як сильної військової держави відіграв національно-визвольний рух на Правобережній Україні, слід відзначити актуальність дослідження цієї проблеми.

Стан дослідження проблеми. Переважна більшість досліджень, присвячених історії України XVIII ст., торкаються Гетьманщини як основного державного утворення на території держави, тоді як аналізу загального стану Правобережної України досі приділено недостатньо уваги. Окремі дослідження стосуються національно-визвольного руху на теренах Правобережжя, зокрема, їм присвячені роботи Кейда Ф., Мишанич С., Кулаковський В., Маркіна В., Омельчук В., Храбан Г., Шульгин Я., Сергієнко Г., Страхов Г., Антонович В., Апанович О., Висіцька Т. , Монке С., Грабовецький В., Гуслистий К. та ін.

Господарство та адміністративно-територіальний устрій Правобережної України протягом досліджуваного періоду описане у роботах Пришляка В., Муляра А., Ігнатьєвої Т., Ковальчук О., Коптюха Ю., Крикуна М., Овсінського Ю., Левицького В., Лановика Б., Лазаровича М., Матейко Р., Матисякевич З., Уперенко М., Кузнєцова Е., Парієнко Г., Коломійчук Т., Петришиної Л., Мамонової В. та ін.

Більш загальним політичним і соціально-економічним питанням присвячені праці Александровича В., Артамонова В., Барана О., Блануца А., Болгова М., Горобця В., Громакової Н., Грушевського М., Гуржія О., Дорошенка Д., Жуковського А., Зайцева Ю., Зашкільняка Л., Крикуна М., Куташева І., Лисенко С., Чернецького Є., Смолка А., Станіславського В., Феденко В., Чухліба Т., Шульги І. та ін.

Метою дослідження є аналіз історичних процесів соціально-економічного, політичного і релігійного спрямування на території  Правобережної України протягом XVIII ст.

Виходячи з вказаної мети в дипломній роботі поставлено такі завдання:

1) дослідити політичні та соціально-економічні процеси на Правобережній Україні в досліджуваний період

2) охарактеризувати козацький устрій та визвольні рухи на Правобережжі;

3) проаналізувати соціально-економічні процеси на Правобережній Україні, розвиток сільського господарства і промисловості;

4) дати характеристику суспільно-політичних процесів і церковної проблеми на Правобережжі у XVIII ст.

5) оцінити перебіг всенародної боротьби проти польського панування у XVIII ст., охарактеризувавши рухи гайдамаччини, Коліївщину і опришків.

Об’єктом дослідження є Правобережна Україна у складі Речі Посполитої у період з кінця XVII до кінця XVIII ст.

Предметом дослідження є соціально-економічні та суспільно-політичні процеси на території Правобережної України з кінця XVII до кінця XVIII ст.

Хронологічні рамки дослідження включають період з 1657 по 1799 р., коли на Правобережній Україні як складовій Речі Посполитої формувались великі земельні господарства шляхти, відбувався загальний економічний розвиток території, однак зростало пригнічення селян на фоні ослаблення Запорозької Січі, що привело до виникнення повстанських рухів і, укінцевому результаті, до захоплення Правобережжя Російською Імперією.

Методи дослідження. Для виконання поставлених у роботі завдань було використано ряд загальнонаукових і історичних методів. Зокрема, нами застосовувалися аналітичні і синтетичні методи, методи порівняння тощо. Історико-правовий метод використовувався при дослідженні еволюції правового статусу Правобережної України і її населення в різні роки досліджуваного періоду, а також при характеристиці становища Західної України в складі Речі Посполитої. Порівняльно-історичний метод був застосований при аналізі соціально-економічної і загальнополітичної ситуації протягом розвитку досліджуваної території після смерті Б. Хмельницького, під час польського поневолення і протягом останніх років XVIII ст., коли зріс вплив Російської імперії.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Висновки роботи можуть бути використані для подальших досліджень положенння Правобережної України в складі Речі Посполитої у XVIII ст, матеріали дослідження можуть стати додатковим джерелом вивчення історії України, для поглибленого вивчення українсько-польських відносин.

Структура роботи побудована за проблемно-хронологічним принципом і зумовлена метою і завданням дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів (які включають 7 підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури (51 найменування) і додатків, обсяг роботи становить 90 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Александрович В., Артамонов В., Баран О., Блануца А., Болгов М. Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до XVIII ст.) / НАН України; Інститут історії України / В Смолій (відп.ред.). - К., 2002. - 715 с.
 2. Антонович В. Материалы для истории гайдамаччины // Киевская старина.- 1888.- Кн. 11.- 690 с.
 3. Апанович О. М. Збройні сили України першої половини XVIII ст.. - Донецьк: Січ, 2004. - 232 с.
 4. Бойко О.Д. Iсторiя України. - К.: Видавничий центр "Академiя", 1999. - 568 с.
 5. Болотенко О. Козацтво і Україна. - Торонто: 1980 р. - 94 с. 
 6. Борисенко В. Й. Козацтво 2 п. 17 - п. 18 ст. у системі феодальної державності. - "Українська козацька держава". - К., 1991., 238 с. 
 7. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII -  початок  XX  ст.).  - Львів: Каменяр, 1996. - 310 с.
 8. Висіцька Т. Ф. Опришки. Легенди і дійсність. - Ужгород: ЛІРА, 2007. - 312 c.
 9. Гайдамацький рух на Україні в ХVIII ст.: Зб. док., К.,1970. - 677 с.
 10. Гайдамацький рух на Уманщині. Коліївщина 1768 року: Хрестоматія / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини / С.Ю. Монке (упоряд.). - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2002. - 214 с.
 11. Горобець В. Політичний устрій українських земель другої половини ХVІІ- ХVІІІ століть: Гетьманщина, Запорожжя, Слобожанщина, Правобережна Україна (спроба структурно- функціонального аналізу) / НАН України; Інститут історії України. - К., 2000. - 96 с.
 12. Грабовецький В. Національно-визвольні змагання гайдамаків на Правобережній Україні в середині ХVІІІ ст. / Кафедра історії України Прикарпатського національного ун-ту ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. - 48 с.
 13. Грушевський М. Ілюстрована історія України-Руси-К., 1992. - 642 с.
 14. Грушевський М.С. Нарис історії українського народу. - К.: Либидь, 1991. - 398 с.
 15. Гуржій О. Українська козацька держава в другiй половинi XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. - К.: Основи, 1996. - 222 с.
 16. Гуслистий К. Коліївщина: Історичний нарис. - К., 1947. – 84 с.
 17. Длугош Я. История Польши: в 12 книгах. - кн. 7. -  Варшава, 1966. - 496 с.
 18. Дорошенко Д. Нарис iсторii Украiни. - друге видання. - Київ-Мюнхен: Глобус, Днiпрова хвиля, 1991. -  238 с.
 19. Економічна історія України. / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович, Р.М. Матейко, З.М. Матисякевич. За заг. ред. Б.Д. Лановика. - К.: Видавничий дім «Юридична книга», 2004. – 456 с.
 20. Економічна історія України. / Уперенко М.О., Кузнєцов Е.А., Парієнко Г.К., Коломійчук Т.Х., Петришина Л.В., Мамонова В.О. - Харків: ТОВ «Одісей», 2004. – 496 с.
 21. Зайцев Ю. Iсторiя України. - Вид. 2-ге, зi змiнами. - Львiв: Свiт, 1998. - 488 с.
 22. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка; Інститут історичних досліджень; Центр історичної полоністики. - Львів, 2002. - 610 с.
 23. Империя после Петра 1725-1765: [Сборник] / А. Либерман (сост.), В. Наумов (сост.). - М.: Фонд Сергея Дубова, 1998. - 571 с.
 24. Історичні постаті України: Історичні нариси / О.В.Болдирев. - Одеса: Маяк, 1993. - 384 с.
 25. Історія України / Ю.Зайцев.- Львів: Світ, 1996. - 488 с.
 26. Історія України. /За ред. Г.Д. Темка, Л.С. Тупчієнка. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 480 с.
 27. Кейда Ф., Мишанич С. Гайдамаки та опришки - виразники національно-визвольних змагань українського народу.- Донецьк, 1995.- 172 с.
 28. Коліївщина, 1768: Матеріали ювіл.наук. сесії, присвяч. 200-річчю повстання. - К., 1970. - 312 с.
 29. Крикун М. Г. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в ХУ-ХУІІІ ст.. Кордони воєводств у світлі джерел / АН України; Інститут української археографії. - 2.вид. - К., 1993. - 185 с.
 30. Крикун М. Між війною і радою. Козацтво Правобережної України в другій половині ХVІІ - на початку ХVІІІ століття: Статті і матеріяли / Інститут історичних досліджень Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка. - К.: Критика, 2006. - 471 с.
 31. Кулаковський В. Народ про гайдамацький рух // Народна творчість та етнографія.- 1967.- № 2. 68 с.
 32. Куташев І. В. Політична думка доби гетьманщини / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Український Центр духовної культури, 2007. - 320 с.
 33. Левицький В.О. Розвиток церковного землеволодіння в першій третині ХІХ ст. // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету ВДУ ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2005. - Вип. 10. – 84 с.
 34. Левицький В.О. Церковні маєтки Правобережної України другої половини XVIII ст. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: історія. - Тернопіль, 2005. - Вип. 3. – 160 с.
 35. Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта. Кінець XVIII - перша половина ХІХ ст.: Список шляхти Волинської, Київської та Подільської губерній, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія / Державний комітет архівів України; Центральний держ. історичний архів України, м. Київ. - 2. вид., випр. та доп. - Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2007. - 448 с.
 36. Маркіна В.О. Соціально-економічні передумови Коліївщини / Коліївщина 1768. - К.,1970. – 135 с.
 37. Мицик Ю. А., Власов В. С. Історія України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: КМ Академія, 2001. - 208 с.
 38. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. Т 2.- К: Либідь, 1993. - 608 с.
 39. Рибалка І.К. Історія України: Від найдавніших часів до кінця XVIII століття. - Харків: Основа, 1995. - 446 с.
 40. Севрский А. С. Польша и Европа в ХVIII веке: Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой. - М., 1999. - 118 с.
 41. Станіславський В. В. Запорозька Січ та Річ Посполита. 1686-1699 / НАН України; Інститут історії України. НДІ козацтва. - К.: Інститут історії України НАН України, 2004. - 358 с.
 42. Феденко В. Соціяльні й політичні рухи в Україні: від Хмельницького до кінця 18. віку: Шляхотські забаганки старшини руйнують Україну. Союз козацької старшини з Москвою проти народних мас. Гайдамаччина. Після упаду останків козацької державності. Історія соціяльної та політичної боротьби в Україні. Ч.2. - Львів: Народний ун-т, 1936. - 38 с.
 43. Федорчак П. С., Іванцев І. Д., Крюков А. В., Нагорняк М. М., Сілецький В. І. Історія Польщі: Навчально-методичний посібник / Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника / П.С. Федорчак (ред.). - Івано-Франківськ: Плай, 1995. - 466 с.
 44. Храбан Г. З історії гайдамаччини // Український історичний журнал.- 1968.- № 6.- С. 164 с.
 45. Храбан Г.Ю.  Спалах гніву народного / Антифеодальне, народно-визвольне повстання на Правобережній Україні у 1768- 1769рр. - К., 1989. – 223 с.
 46. Храбан Г.Ю. Чи слід користуватися терміном „коліївщина”? / Український історичний журнал. - 1967. - №8. – 96 с.   
 47. Чернецький Є. А. Правобережна шляхта за російського панування (кінець XVIII - початок XX ст.): джерела, структура стану, роди / Білоцерківське рицарське коло ; Товариство охорони старожитностей Київщини; Наукове товариство ім. братів Вацлава і Едварда Руліковських ; Білоцерківська міська централізована бібліотечна система; Білоцерківський краєзнавчий музей. - Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2007. - 176 c.
 48. Чухліб Т. В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи: 1663-1713 / НАН України; Інститут історії України; НДІ українського козацтва. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", 2004. - 285 с.
 49. Чухліб Т. В. Козацький устрій Правобережної України (остання чверть ХVII ст.) / НАН України; Інститут історії України. - К., 1996. - 90  с.
 50. Шульгин Я. "Начерк Коліївщини" / репринт "Руська Історична Бібліотека" т. ХХ. - Львів: Світ, 1998. - 176 с.
 51. Яковенко Н. М. Нарис Історії України з найдавніших часів до кінця XVII ст. - К.: Генеза, 1997. - 211 с.
11121
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (096) 672-17-75      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 068-052-35-08, 093-68-92-985 (цілодобово).