Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистичні дані діяльності наукових видань з фізичного виховання і спорту

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Статистичні дані діяльності наукових видань з фізичного виховання і спорту
 
Єрмаков С.С.
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
 
Анотація. Розглянуто діяльність наукових видань України. Наведено порівняльні показники діяльності видань з різних галузей наук. Представлено системи оцінки діяльності наукових видань різними базами даних. Показано можливості об'єднання видань у єдиний інформаційний ресурс. Визначені провідні видання України з фізичного виховання за імпакт-фактором. Зазначено необхідність вдосконалення вітчизняної системи оцінки наукових видань. Показано напрямки підвищення якості видань у контексті інтеграції до провідних світових баз даних.
Ключові слова: імпакт-фактор, рейтинг, журнал, збірник, база даних, статистика.
Аннотация. Рассмотрена деятельность научных изданий Украины. Приведены сравнительные показатели деятельности изданий разных областей наук. Представлены системы оценки деятельности научных изданий разными базами данных. Показаны возможности объединения изданий в единый информационный ресурс. Определены ведущие издания Украины по физическому воспитанию по величине импакт-фактора. Указана необходимость совершенствования отечественной системы оценки научных изданий. Показаны направления повышения качества изданий в контексте интеграции в ведущие мировые базы данных.
Ключевые слова: импакт-фактор, рейтинг, журнал, сборник, база данных, статистика.
Annotation. Activity of scientific editions of Ukraine is considered. Comparative performance of editions of different areas of sciences indicators are resulted. The systems of estimation of activity of scientific editions are presented by different databases. Possibilities of association of editions are rotined in a single informative resource. Leading editions of Ukraine are certain on physical education on the size of impact-factor. The necessity of perfection of the domestic system of estimation of scientific editions is indicated. Directions of upgrading editions are rotined in the context of integration in anchorwomen world databases.
Keywords: impact-factor, rating, magazine, collection, database, statistics.
Постановка проблеми.
Однією з умов ефективної діяльності наукових видань є їх доступність у мережі Інтернет. Тому за останні роки засновники вітчизняних наукових видання направляли свої зусилля на створення окремих сайтів, включення до баз даних, бібліотечних порталів та інше. Все це сприяло підвищенню іміджу і популярності видань. Разом з тим із збільшенням кількості опублікованих статей постало питання підвищення їх якості та, відповідно, рівня самих видань. Не менш важливою складовою є і захист інтелектуальної власності авторських доробок та результатів досліджень, які представлено у статтях. Необхідно зазначити, що найбільшу відповідальність за рівень видання покладено на його головного редактора та членів редакційних колегій. З огляду на те, що видання проходять періодичну атестацію у Вищій атестаційній комісії України (ВАК) за оновленими вимогами, є певний сенс розглянути діяльність наукових журналів та збірників у контексті перспектив їх вдосконалення.
Вимоги наукових баз даних та бібліотек до видань мають у своїй основі значну частку показників, що сприймаються міжнародним науковим співтовариством як критерії якості публікації. Відповідно до цих критеріїв незалежну оцінку отримують автори статей і самі журнали. Існують різні підходи до оцінки якості публікації. Так ВАК України висуває низку вимог до структури та змісту наукової статті [6]. Схожі рекомендації щодо оформлення статей та їх змісту дають наукові фахові видання галузі [19, 22, 27].
Ретельний аналіз вітчизняних наукових видань показав, що зазначені вимоги є далекими від сучасних стандартів наукових журналів. Оцінка українських наукових видань з позицій дотримання визнаних світовою науковою спільнотою критеріїв показала, що із затверджених ВАК України видань виконують зазначені вимоги тільки 19, 2% від загальної кількості видань з фізико-математичних наук, 21, 4% – з хімії, 12, 7% – з біологічних наук, 4, 3% – з геологічних наук, 4, 8% – з географічних наук, 3, 3% – з технічних наук [7]. До цього слід додати і незначний відсоток видань з фізичного виховання і спорту.
Провідні бази даних включають до своїх ресурсів видання тільки у разі повного дотримання більше ніж двох десятків показників діяльності журналу [2-5, 24]. Інші бази даних та бібліотеки висувають значно меншу кількість критеріїв, за якими видання може бути включено до їх електронного ресурсу [20, 21].
Але поступово спостерігається наближення критеріїв діяльності наукових видань з баз даних різного рівня до тих, що визнані науковою спільнотою як провідні. Тому незабаром українські наукові видання та національний науковий портал [21] будуть вимушені сприймати визнані показники якості журналів, що входять до провідних баз даних. З цих позицій аналіз діяльності вітчизняних наукових видань є своєчасним і актуальним.
Робота виконана у відповідності до практичних завдань підвищення якості роботи засновників наукових видань, їх головних редакторів та редакційних колегій.
Мета роботи – провести аналіз діяльності вітчизняних наукових видань та визначити напрямки підвищення якості публікацій.
До уваги було прийнято інформацію національного наукового порталу [21], сайтів окремих наукових видань [14, 15], а також публікації за темою дослідження [1, 10-12, 28].
Результати дослідження та їх обговорення.
Аналіз інформації сайту Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) [21] показує, що Україна декілька років має спроби об'єднати всі наукові видання в одному національному ресурсі. Спочатку привабливість розміщення електронних версій видань на сайті НБУВ була висловлена у безкоштовному розміщенні статей, надання можливості створення власної сторінки, розміщення анотацій статей у всеукраїнському реферативному журналі «Джерело». При цьому засновники видань повинні представляти
Фото Капча