Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ставлення підлітків до людського життя як моральної цінності

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Виховання у підлітків цінності людського життя як соціально-педагогічна проблема
1.1. Поняття цінності людського життя як психологічного утворення підліткового віку
1.2. Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до люд-ського життя
1.3. Педагогічні умови виховання цінності іншої людини в учнів підліткового віку засобами моральних задач
2. Експериментальне дослідження сформованості ставлення підлітків до людського життя та його корекція
2.1. Діагностика рівня сформованості ставлення підлітків до люд-ського життя
2.2. Формування у підлітків ціннісного ставлення до людського життя
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Суттєві перетворення, які відбуваються останнім часом у нашій країні у різних сферах життєдіяльності людей, спричиняють зміни не тільки в економічному і політичному житті суспільства, а й у соціокультурній ситуації в цілому. Духовні, моральні ціннісні орієнтири й настанови, які протягом не одного десятиліття сприяли гармонізації життя й діяльності людей, визначали систему взаємин людини зі світом, втратили своє первісне значення. Внаслідок цього, те, що зовсім недавно сприймалося людиною як основа й непорушний постулат, або повністю відкидається, або викликає сумнів у його «корисності», значимості.

Втрачаючи вітальні цінності, людина не бачить об'єкти для своєї проекції зовні. Це призводить до того, що вона замикається в собі, а навколишній світ стає для неї далеким і навіть ворожим. Криза смислоутворюючих життєвих і професійних цінностей може спричинити й кризу ідентичності, яка також нерідко супроводжується духовним вакуумом. І як результат цього – деформація самосвідомості людини, відчуження особистості від власної історії, втрата сенсу життя й професійної діяльності, перспектив розвитку.

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується зростанням пріоритету людського чинника, посиленням уваги до особистості учня, необхідності його соціально-морального та етичного розвитку. Варто відзначити, що готовність людини до вибору в ситуаціях невизначеності стає необхідною передумовою її соціальної успішності, основи якої повинні закладатися освітою. 

Ціннісні ставлення підлітків зумовлюють їх емоційно-психологічний стан, задоволеність і наповненість життя, його зміст, а система цінностей регулює поведінку й діяльність, визначає мотиваційно-потребнісну сферу, спрямованість особистості, готовність керуватися цими цінностями у повсякденній діяльності. 

Стан дослідження проблеми. Цілеспрямованому формуванню у під-літків ціннісного ставлення до людського життя присвячені роботи І. Д. Беха [4], І. О. Білецької [5], І. С. Булах [10], З. С. Карпенко [12], М.М. Шимановського [25], Г. Кирмач [13], Л. Михайлової [17] та ін. 

Об'єкт дослідження – психологічні особливості розвитку ціннісного ставлення до життя у підлітків. 

Предмет дослідження – психологічні умови та засоби формування у підлітків ціннісного ставлення до життя та шляхи його становлення. 

Мета роботи – розкрити психологічні особливості формування ціннісного ставлення підлітків до людського життя. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати поняття цінності людського життя як психологічного утворення підліткового віку;
 • охарактеризувати методичні підходи до виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людського життя;
 • визначити педагогічні умови виховання цінності іншої людини в учнів підліткового віку засобами моральних задач;
 • експериментально дослідити сформованість ставлення підлітків до людського життя та апробувати методику його корекції.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань використовувалися наступні методи: теоретичні (поняттєвий аналіз, феноменологічний, порівняльний); емпіричні (спостереження, опитування, тестування); методи кількісного опрацювання даних (порівняльний аналіз, стандартизація, факторний аналіз).

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 42 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. / К. А. Абульханова-Славская. - М.: Мысль, 1991. - 299 с. 
 2. Алексеева В. Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятель-ности и развития личности / В. Г. Алексеева // Психол. журн. 1984. - Т.5. - № 5. - С. 63-70. 
 3. Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологи-ческого анализа / А. Г. Асмолов. - М: Смысл, Академия, 2007.   528 с. 
 4. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. /І. Д. Бех. — К. : Академвидав, 2012. — 256 с.
 5. Білецька І.О. Зміст та структура цінності іншої людини // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного уні-верситету імені М.П.Драгоманова. – К.: Логос, 2003. – Т. XXXVII. – 
 6. С. 36-46.
 7. Бодалев A. A. Восприятие и понимание человека человеком / A. A. Бодалев. - М.: Изд-во МГУ, 1982.- 192 с. 
 8. Божович Л. И. Избранные психологические труды : проблемы формирования личности / Л. И. Божович; под ред. Д. И. Фельдштейна. - М. : МПА, 1995. - 212 с.
 9. Братусь Б. С. К изучению смысловой сферы личности /Б. С. Братусь //Вестн. Моск. Унта. - Сер.14. Психология. - 1981. - № 2. - С. 46-56. 
 10. Бубнова С. С. Ценностные ориентации личности как многомерная нелинейная система // Психологический журнал, 1999. - Т. 20. - № 5. - С. 38-443. 
 11. Булах І. С. Моральне зростання підлітків: сучасні технології консуль-тативної діяльності : навч. посіб. / І. С. Булах, Ю. А. Алєксєєва. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. - 223 c.
 12. Вознюк Н.М. Етико-педагогічні основи формуванняособистості: навч. посіб. / Н.М. Вознюк. – К.: Центрнавчальної літератури, 2005. – 196 с.
 13. Карпенко З. С. Аксіологічна психологія особистості / З. С. Карпенко. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 512 с.  
 14. Кирмач Г. Естетичні аспекти виховання цінності іншої людини: стан дослідженості проблеми / Г. Кирмач // Нова пед. думка. - 2010. - № 3. - С. 127-130.
 15. Коберник І.О. Спілкування у вихованні ціннісних орієнтацій молодших підлітків // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах: Збірник наукових праць. – К.: Пед. думка, 2000. – С. 50-54.
 16. Колкунова В.В. Цінності як основа змісту морального виховання підлітків в умовах поліетнічного учнівського середовища / В.В. Колкунова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки): [зб. наук. праць / наук. ред. Т.В. Потоцька та ін.]. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – № 1. – С. 42-48.
 17. Кулагіна Л.М. Моральний вибір як показник ступеня розвитку моральної самосвідомості підлітка // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах (теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді). – Зб. наук. праць. К.: Пед. думка, 2000. – С.133-139.
 18. Михайлова Л. Культурологічні аспекти формування в підлітків естетичних ціннісних орієнтацій / Л. Михайлова // Нова пед. думка. - 2010. - № 3. - С. 123-127.
 19. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. / В. М. Поліщук; Глухів. держ. пед. ун-т. - Суми : Унів. кн. - 330 c.
 20. Савчин М. В. Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко; ред.: Т. А. Дічевська. - 2-ге вид., доповн. - К. : Академвидав, 2011. - 382 c.
 21. Саннікова Т. В. Розвиток в учнів духовності як домінуючого начала морального виховання / Т. В. Саннікова // Наша шк.. - 2010. - № 4. - С. 111-114.
 22. Федосєєва І. Психологічні механізми формування толерантності у поведінці підлітків / І. Федосєєва // Гуманіт. вісн. ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" : наук.-теор. зб. - 2013. - Вып. 28. - С. 469-474.
 23. Федосєєва І. Роль сім'ї у формуванні толерантності підлітка / І. Федосєєва // Гуманіт. вісн. ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" : наук.-теор. зб. - 2010. - Вип. 19. - С. 327-332.
 24. Флярковська О. В. Ціннісні орієнтації у підлітковому віці / О. В. Флярковська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Серія «Педагогіка, соціальна робота». - Випуск 26. - С. 221-224.
 25. Хамська Н. Б. Підліток на шляху до моральності : Навч.-метод. посіб. / Н. Б. Хамська. - Вінниця : Універсум-Вінниця, 1998. - 136 c.
 26. Шимановський М.М. Виховання громадянської толе-рантності як цінності / М.М. Шимановський // Ціннос-ті освіти і виховання : наук.-метод. зб. – К., 1997. –С. 214-215.
5583
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).