Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Страхування у сфері господарювання

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття, місце, ознаки та види страхових правовідносин у сфері господарювання в системі господарських правовідносин
1.1. Поняття, зміст, об’єктний і суб’єктний склад страхових право-відносни у сфері господарювання
1.2. Аналіз ознак і функцій страхових відносин у сфері господарю-вання
1.3. Класифікація страхових правовідносин у сфері господарювання
2. Структура  страхових правовідносин у сфері господарювання
2.1. Об’єкт страхових правовідносин
2.2. Суб’єкти страхових правовідносин
3. Проблеми модернізації правового регулювання страхових відно-син у сфері господарювання
3.1. Адаптація законодавства України про страхування у  сфері госпо-дарювання до законодавства ЄС
3.2. Кодифікація страхового законодавства як напрям модернізації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан розвитку економіки держави і її соціальної сфери, особливо в умовах світової фінансової кризи ставлять перед страховою галуззю глобальні цілі і завдання. В таких умовах страхування покликано в повній мірі забезпечити захист майнових інтересів страхувальників та третіх осіб, які можуть зʼявлятися у страхових правовідносинах, і як наслідок, виступати механізмом, що гарантує забезпечення стабільного економічного зростання незалежно від несприятливої економічної ситуації природних і техногенних катастроф. 

З моменту закріплення у Господарському Кодексі України (ГК України) загальних положень про страхування у сфері господарювання склалися об'єктивні передумови для розробки теорії страхових правовідносин у вказаній сфері. Разом із тим чинне законодавство у сфері страхування господарської діяльності не повною мірою відповідає сучасним вимогам. Застарілість, неузгодженість та велика кількість нормативних документів, що регулюють страхові правовідносини у господарській сфері, є чинником, який призводить до спорів між суб’єктами господарювання, знижує ділову активність підприємців та підриває інвестиційну привабливість країни.

Саме тому першочерговим завданням розвитку страхового ринку повинно стати ефективне виконання макроекономічних функцій, серед яких: забезпечення захисту майнових інтересів страхувальників; забезпечення безперервності процесу виробництва і відшкодування збитків субʼєктів господарювання за рахунок коштів страхових резервів, без залучення державних коштів; мінімізація можливого збитку при настанні страхового випадку.

На сьогодні вказані функції страхування реалізуються в суспільстві шляхом проведення страхових операцій у обовʼязковій формі. Вказане і обумовлює актуальність обраної теми.

Стан дослідження проблеми. Окремі питання страхової діяльності у сфері господарювання знайшли вирішення у працях О. В. Кнейслера [12], О. Г. Сподарєвої [20], І. Яценка [23] та ін. У роботах Р. І. Віннічука [10], О. С. Журавки [11] виявлені господарсько-правові особливості страхових відносин у сфері страхування. Питання правового регулювання страхової діяльності у сфері господарюваня докладно розглянуті у роботах Н. Пацурії [15], О. П. Подцерковного [18] тощо. 

Мета роботи – аналіз нормативно-правової бази страхування у сфері господарювання в Україні та напрямів вдосконалення механізму страхової діяльності у господарській сфері.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання:

 • проаналізувати поняття, місце, ознаки та види страхових правовід-носин у сфері господарювання в системі господарських правовідносин;
 • з’ясувати структурау страхових правовідносин у сфері господарювання
 • визначити проблеми модернізації правового регулювання страхових відносини у сфері господарювання.

Об’єкт дослідження - правовідносини, що виникають між суб’єктами господарювання та страховими організаціями.

Предметом дослідження - правовий механізм страхування у сфері господарювання та шляхи його удосконалення.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають формально-логічний та формально-юридичний методи. Мета і завдання дослідження зумовили також використання методів наукової абстракції, аналізу та синтезу.

Структура роботи. Курсова робота складається з трьох поширених розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи склав 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 19.02.2016 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/436-15
 2. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР, редакція від 19.02.2016 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
 3. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III, редакція від 01.01.20162015 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2664-14
 4. Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відпо-відальності власників наземних транспортних засобів», від 01.07.2004 № 1961-IV, редакція від 09.12.2015 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1961-15
 5. Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 09.02.2012 № 4391-VI [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/4391-17
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок провадження діяльності страховими посередниками» від 18.12.1996 № 1523, редакція від 06.05.1999 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/1523-96-%D0%BF
 7. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів» від 28.05.2004 № 736, редакція від 07.06.2013 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/z0801-04
 8. Актуальні проблеми господарського права : навч. посіб. / [за ред. В. С. Щербини]. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 528 с.
 9. Блащук Т. В. Страхове право : навч. посіб. / Т. В. Блащук. - Хмельниц. : Цюпак А.А., 2010. - 288 c.
 10. Віннічук Р. І. Питання спеціального правового режиму відносин пере-страхування в господарсько-правовій доктрині / Р. І. Віннічук. // Теорія і практика правознавства. - 2014. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv. gov.ua/UJRN/tipp_2014_1_14
 11. Журавка О. С. Пруденційне регулювання страхової діяльності / О. С. Журавка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір : збірник наукових праць / НАН України. Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2013. – Вип. 1(99).– С. 139-146.
 12. Кнейслер О. В. Страхове посередництво на ринку перестрахування / О. В. Кнейслер // Актуал. проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 154-159.
 13. Лебідь В. І. Господарське право : навч. посіб. / В. І. Лебідь, Н. О. Можа-ровська, Л. Л. Нескороджена; Нац. акад. внутр. справ. - Вид. 2-ге, допов. і перероб. - Київ : Прав. єдність : Алерта, 2014. - 414 c.
 14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України / О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина та ін.; за заг. ред. Г. Л. Знамен-ського, В. С. Щербини. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.
 15. Пацурія Н. Б. Страхові правовідносини у сфері господарювання: проблеми теорії і практики : монографія / Н. Б. Пацурія. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. - 501 c.
 16. Пацурія Н. Зміст страхових правовідносин у сфері господарювання / Н. Пацурія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2013. - Вип. 3. - С. 39-44.
 17. Пацурія Н. Поняття і види страхових правовідносин у сфері господарю-вання / Н. Пацурія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2010. - Вип. 82. - С. 94-98.
 18. Подцерковний О. П. Проблеми дослідження страхових правовідносин у контексті їх спрямування на розвиток галузей економіки / О. П. Подцерковний // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2014. - № 1. - С. 93-99.
 19. Салайчук О. М. Зарубіжний досвід гарантування страхових виплат за договорами автострахування / О. М. Салайчук // Екон. вісн. ун-ту : зб. наук. пр. - 2015. - Вип. 26/1. - С. 222-227.
 20. Сподарева О. Г. Теоретичні засади функціонування страхового ринку в ринкових умовах господарювання / О. Г. Сподарева // Економіка та держава. - 2010. - № 5. - С. 54-56.
 21. Стась Е. П. Господарсько-правове забезпечення страхування підприєм-ницьких ризиків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Е. П. Стась; МОНМС України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О., 2012. - 20 с.
 22. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. - 6-те вид., переробл. і доповн. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 636 c.
 23. Яценко І. Сутність та особливості страхової діяльності в умовах ринкових відносин / І. Яценко, Т. Говорушко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 395-397.
10621
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.