Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стратегія формування громадської думки щодо престижності отримання освіти в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Розробка стратегії формування громадської думки щодо престижності отримання освіти у ВМУРОЛ “Україна”
 2. Обгрунтування ефективності обраної стратегії, визначення прогнозованих результатів дослідження
 3. Характеристика методів, які застосовуватимуться для дослідження ефективності обраної стратегії

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Розробка стратегії формування громадської думки щодо престижності отримання освіти у ВМУРОЛ “Україна”

Система освіти в Україні є однією зі значимих і визнаних освітніх систем у світовому співтоваристві. У 2006 році мережа державних організацій системи освіти містила в собі 674 закладів вищої освіти з 1680 філіями, 2628 закладів середньої професійної освіти, 3789 закладів початкової професійної освіти, 63 закладів додаткової професійної освіти. Загальна кількість студентів і учнів, що навчаються на всіх рівнях освіти в Україні, складає 6 млн. чоловік, у тому числі 3 596 тис. студентів вузів, 1 650 тис. системи початкової освіти. Чисельність студентів вузів на 10000 населення склала в 2007 р. 241 чол., з них 86 чол. на 10000 населення навчалися за рахунок бюджетних засобів. Недержавний сектор освіти значимий і представлений тільки в системі вищої професійної освіти: питома вага недержавних вузів у загальному їхньому числі досягла 37,5%. Однак у недержавних вузах навчається тільки 13% від чисельності всіх студентів вищих навчальних закладів.

Для розробки стратегії необхідно скласти програму формування громадської думки щодо престижності отримання освіти у ВМУРОЛ “Україна”.

1. Цілі і завдання програми

Програма повинна окреслювати стратегічні напрямки діяльності вузу по формуванню громадської думки щодо престижності отримання освіти у ВМУРОЛ “Україна” з метою формування позитивного суспільно-політичного  клімату навколо ідеї навчанняу вузі України, підвищення іміджу вузу, його викладачів і випускників.

2. Основні чинники, які впливають на формування громадської думки щодо престижності отримання освіти у ВМУРОЛ “Україна”.

Позиції, за якими експерти та молодь оцінює діяльність вузів III, IV рівнів акредитації включають:

 • рівень поінформованості про вуз;
 • рівень професійної підготовки студентів вузів;
 • забезпеченість професорсько-викладацькими кадрами;
 • забезпеченість приміщеннями, обладнанням, технікою;
 • забезпеченість навчально-методичною літературою;
 • престижність диплома серед роботодавців;
 • позитивні відгуки від колег, друзів, знайомих;
 • організація наукової роботи студентів;
 • розвиток міжнародних зв'язків у галузі освіти;
 • бажання навчатися у вузі серед абітурієнтів;
 • впровадження новітніх технологій навчання;
 • рівень організації підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • рівень організації позанавчальної та виховної роботи.

Забезпечення позитивної громадської думки хоча б за частиною цих показників дає змогу ефективно впливати на бажання майбутніх абітурієнтів та їх батьків щодо отримання освіти саме у даному ВУЗі.

3. Пропоновані заходи.

З метою реалізації поставленого завдання пропонується здійснити наступні заходи:

 • організувати інформування широких верств населення про стратегію діяльності ВМУРОЛ “Україна” за допомогою ЗМІ, особливо місцевого телебачення (реклані ролики, інтерв’ю) і молодіжних радіостанцій;
 • на 2-місячний період перед вихідним тестуванням у школах організувати рекламну кампанію з використанням бігбордів, роздачею листівок і рознесенням аналогічних листівок у поштові скриньки;
 • постійно слідкувати за дотриманням високого рівня викладацького складу вузу, рівня знань студентів, їх участю в олімпіадах, конкурсах тощо, підтримувати такі починання.

Інформування у ЗМІ повинно включати інформацію про те, що університет “Україна” – єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров’я. Він добровільно взяв на себе місію вчити людей з особливими потребами. У цьому його унікальність.

Головною метою університету є створення та організація системи підготовки і перепідготовки фахівців різного рівня кваліфікації у галузі ринкової економіки, сфери соціально-правового забезпечення, фінансово-господарської діяльності підприємств та установ, у першу чергу – з числа інвалідів та осіб з обмеженими можливостями, особливо тих, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, локальних конфліктів, воєн та надзвичайних ситуацій; розробка у процесі навчання методів реабілітації інвалідів; адаптація випускників університету до конкретних умов виробництва через створення інтегрованого закладу (навчально-виробничого комплексу), постійного навчання, досліджень, консалтингу та посередництва.

Основними завданнями університету є:

 • мобілізація можливостей державних, комунальних, приватних та відомчих установ і закладів освіти, виробничих структур, громадських організацій, фондів і фізичних осіб для формування наукової, навчально-реабілітаційної бази навчання та виробництва і перепідготовки спеціалістів, у першу чергу – з числа інвалідів; 
 • створення, відбір та впровадження таких методик і технологій навчання, які забезпечували б поєднання навчального процесу з виробничою діяльністю, науковими дослідженнями та заходами по адаптації спеціалістів до повноцінного життя, вивчення ними сучасних методів управління та підприємництва; 
 • сприяння перенавчанню та постійному підвищенню фахового рівня всього працездатного населення України; 
 • створення науково-методичного інформаційного центру для координації діяльності регіональних та галузевих закладів освіти, а також для досліджень у напрямі співробітництва та адаптації інвалідів у навчально-виробничій сфері; впровадження дистанційних технологій навчання для всього населення України; 
 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із гуманітарних, природничих, технічних та інших напрямів науки і культури. 

В університеті проводиться науково-дослідна робота, визначено напрями наукових досліджень, створено навчально-дослідну лабораторію фізичної реабілітації інвалідів. Налагоджено співробітництво з українськими, іноземними та міжнародними установами і навчальними закладами.

Стратегічна мета цих заходів - набуття ВМУРОЛ “Україна” “елітарності” в очах громадськості та пересічних громадян.

2. Обгрунтування ефективності обраної стратегії, визначення прогнозованих результатів дослідження

Реалізація запропонованих підходів забезпечить: 

 • витіснення із громадської думки негативних стереотипів щодо навчання у приватних ВУЗах, правильне розуміння більшістю членів суспільства завдань ВМУРОЛ “Україна”; 
 • закріплення в свідомості громадян образу ВМУРОЛ “Україна” як гаранта високого рівня освіти і отримання у майбутньому високооплачуваної і престижної роботи; 
 • зміцнення довіри населення до ВМУРОЛ “Україна”, зростання свідомості громадян, їх готовності платити за якісну освіту, що сприятиме ефективнішому виконанню університетом своїх завдань; 
 • поліпшення місцевої та всеукраїнської репутації ВМУРОЛ “Україна” як структури, яка забезпечує високий рівень навчання і отримання престижної професії.

Зважаючи на те, що сучасна молодь надає перевагу “непрямому” інформуванню, часто ігнорує “двері відкритих дверей” у ВУЗах, але прислухається до думки родичів, знайомих, а особливо реагує на “модну” рекламу на телебаченні, яка у свідомості сучасної молоді асоціюється з престижністю ВУЗу, який її замовив, ефективність запропонованих заходів повинна бути достатньо високою і забезпечить реалізацію поставлених завдань стратегії.

Створення престижного іміджу вузу, високої його репутації, як серед абітурієнтів, так і серед фахівців та роботодавців, безумовно, є справою багатьох років, або й десятиріч наполегливої та послідовної праці колективу вищого навчального закладу. Цьому є свідченням стабільність складу лідерів рейтингу вузів, якими є переважно освітні заклади з усталеними багаторічними традиціями. Проте ми живемо в час швидкого розвитку технологій і від вміння оперативно впроваджувати кращі з них в освітній процес, від розроблення перспективних та тривалих технологій формування громадської думки та підтримки сформованого позитивного іміджу вузу залежатиме те, як будуть змінюватися усі можливі майбутні рейтинги.

3. Характеристика методів, які застосовуватимуться для дослідження ефективності обраної стратегії

З метою дослідження ефективності обраної стратегії можна використати ряд методів дослідження громадської думки, однак пріоритетним буде опитування широкого загалу людей різних вікових категорій, починаючи з учнів старших класів і закінчуючи їх батьками, родичами тощо.

Опитування слід проводити одразу після закінчення основної частини кампанії з популяризації ВУЗу, оскільки цей момент, як визначено у програмі, є ключовим для майбутніх абітурієнтів.

Опитування як метод дослідження громадської думки поділяється на два різновиди: інтерв'ю та анкетне опитування. Інтерв'ю - це бесіда, яка проводиться за певним планом і передбачає прямий контакт інтерв'юера з респондентом (опитуваним), причому запис відповідей останнього здійснюється або інтерв'юером, або механічно (на плівку). Анкетне опитування передбачає жорстко фіксований порядок, зміст і форму запитань, чітке формулювання відповідей, які реєструються опитуваною особою.

При вивченні громадської думки використовують різні види опитувань. Під час поштового опитування розсилають анкети, які потім повертають дослідникові поштою. Пресове опитування передбачає публікацію анкети в газеті. Телефонне опитування здійснюють з використанням телефону. Найчастіше використовують роздавальне опитування. При його організації анкету респонденту вручає безпосередньо дослідник, до якого вона повертається після заповнення. В усіх випадках важливо забезпечити репрезентативність інформації.

У нашому випадку найдоцільніше провести опитування у фокус-групах різного вікового складу:

 • підлітків-старшокласників, учнів 9-11 класів;
 • абітурієнтів, які стоять перед вибором ВУЗу;
 • батьків, які мають дітей у віці 14-16 років;
 • юнаків, які закінчили строкову службу в Збройних силах;
 • контрольній групі, яка включає представників усіх категорій.

Орієнтовна анкета може мати наступний вигляд:

№ п/п

Запитання

Відповідь

1

Який ВУЗ здається Вам найкращим для отримання вищої освіти у м. Рівне?

 

2

Які ВУЗи надають, на Вашу думку, найвищий рівень професійної підготовки студентів?

 

3

Чи знаєте Ви, що ВМУРОЛ “Україна” вважається одним з найкращих ВУЗів щодо забезпеченості кадрами, приміщеннями, технікою, навчально-методичними матеріалами?

 

4

Дипломи яких ВУЗів, на Вашу думку, є найбільш престижними серед роботодавців у сфері гуманітарної освіти?

 

5

Які ВУЗи рекомендують Вам ваші друзі, родичі, знайомі?

 

Примітка. Можна вказувати декілька ВУЗів.

Таке опитування дасть змогу чітко визначити позитивні і недоопрацьовані сторони виконання програми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Дворецька В. Г. Соціологія: навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 2002.
 2. Іванова Т.В.. Методичні вказівки до виконання позааудиторних робіт з соціології для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. – Суми: СУМДУ, 2005.
 3. Оссовський В. Л. Громадська думка: спроба соціологічної інтерпретації. - К.: вид. ін-ту соціології НАН України, 1999.
 4. Сірий Є. В. Соціологія: спеціальні та галузеві соціології. - К.: МАУП, 2006.
 5. Соціологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. Г. Городяненка. - К.: Вид. центр “Академія”, 2004.
 6. Судас Л.Г. Социология общественного мнения // Социально-политический журнал. - 1995. - №1.
 7. Теремко В.І. Соціологія. - К.: Академвидав, 2002.
Фото Капча