Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стратегія і політика управління персоналом

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 

заходів з кадрової роботи. Основні фактори зовнішнього та внутрішнього стосовно певної підприємства середовища наведено в табл. 3.

Зовнішні та внутрішні фактори кадрової політики 
Кадрова політика має враховувати необхідність безумовного виконання передбачених Конституцією прав і обов’язків громадян у сфері праці, дотримання роботодавцями та кожним працівником положень законів про працю, типових правил внутрішнього трудового розпорядку та інших документів, які регулюють соціально-трудові відносини. Тому кадрова політика певною мірою залежить від ступеня жорсткості або гнучкості національного трудового законодавства стосовно окремих процедур технології менеджменту персоналу.
Це зокрема, стосується найму, оцінювання, оплати праці та звільнення персоналу. Наприклад, заборона нормативними актами деяких країн використовувати тести під час прийому на роботу звужує можливості працівників служб управління персоналом та лінійних керівників у профорінтаційній та іншій роботах.
Важливого значення набуває також урахування ситуації на ринку праці, у межах якого потрібно аналізувати наявність конкуренції між претендентами на вакантні робочі місця, джерел комплектування робочої сили, її професійний та кваліфікаційний склад тощо.
Серед внутрішньофірмових факторів найсуттєвішими є вимоги виробництва, стратегія й цілі розвитку підприємства, їхня часова перспектива та ступінь конкретизації. Наприклад, організація, яка націлена на швидке отримання прибутку, а потім таке саме швидке згортання виробництва, буде інакше будувати свою політику стосовно персоналу, ніж організація, зорієнтована на постійне розгортання та розширення виробництва.
 
2. Завдання та напрями кадрової політики
 
Завдання кадрової політики:
- своєчасне забезпечення організації персоналом певної якості і кількості відповідно до стратегії розвитку організації;
створення умов реалізації, передбачених трудовим законодавством прав і обов'язків громадян;
раціональне використання персоналу;
формування і підтримка ефективної роботи підприємства.
Напрями кадрової політики:
прогнозування створення нових робочих місць з урахуванням впровадження нових технологій;
розробка програми розвитку персоналу з метою вирішення як поточних, так і майбутніх завдань організації на основі удосконалення системи навчання і посадового переміщення працівників;
розробка мотиваційних механізмів підвищення зацікавленості і задоволеності працею;
створення сучасних систем найму і відбору персоналу;
здійснення маркетингової діяльності в галузі персоналу;
формування концепції оплати праці і морального стимулювання працівників;
забезпечення рівних можливостей ефективної праці, її безпеки і нормальних умов;
визначення основних вимог до персоналу в межах прогнозу розвитку підприємства;
формування нових кадрових структур і розробка процедур механізмів управління персоналом;
- покращення морально-психологічного клімату в колективі, залучення рядових працівників до правління підприємством.
Складові кадрової політики:
Політика зайнятості – забезпечення висококваліфікованим персоналом і створення привабливих умов праці та забезпечення її безпеки, а також можливостей просування робітників з метою підвищення ступеня задоволення працею.
Політика навчання – формування відповідної бази навчання з метою підвищення кваліфікаційного рівня і розширення можливостей професійного просування працівників.
Політика оплати праці – надання більш високої заробітної плати ніж в інших фірмах, у відповідності до здібностей, досвіду, відповідальністю робітника.
Політика благополуччя – забезпечення соціальними умовами, пільгами більш ніж у інших наймачів.
Політика трудових відносин – встановлення певних процедур для рішення трудових конфліктів.
Вимоги до ефективної кадрової політики:
відповідність стратегічній програмі розвитку підприємства, тобто сприяти реалізації стратегії через кадрове забезпечення;
гнучкість, тобто вона має бути, з одного боку, стабільною, а з другого – динамічною, тобто корегуватись відповідно до змін тактики підприємства, економічної ринкової ситуації;
- обґрунтованість, виходячи з реальних фінансових можливостей, що забезпечить індивідуальний підхід до працівників.
Ефективність реалізованої кадрової політики можна оцінити за такими показниками:
результативність праці;
дотримання законодавства;
задоволеність працею, наявність прогулів та скарг;
плинність кадрів;
наявність трудових конфліктів;
частота виробничого травмування.
 
3. Види кадрової політики
 
Політики управління персоналом можна класифікувати за двома ознаками:
рівнем усвідомлення тих правил і норм, які лежать в основі кадрових заходів, та безпосереднього впливу апарату управління на кадрову ситуацію в підприємства (пасивна, реактивна, превентивна, активна) ;
орієнтацією на власний або зовнішній персонал, тобто ступінь відкритості стосовно зовнішнього середовища для формування кадрового складу (відкрита, закрита).
Пасивна кадрова політика проявляється тоді, коли організація не має чітко вираженої програми дій стосовно персоналу; коли кадрова робота зводиться до ліквідації негативних наслідків, особливо в конфліктних ситуаціях, коли керівництво, працюючи в режимі екстреного реагування, прагне загасити конфлікт будь-якими засобами без спроб зрозуміти причини та можливі наслідки; коли немає прогнозу кадрових потреб, оцінювання праці та персоналу, а також діагностики кадрової ситуації в цілому.
Реактивна кадрова політика використовується керівництвом організацій, у яких здійснюється контроль за симптомами негативного стану в роботі з персоналом, причинами розвитку кризи: виникнення конфліктних ситуацій, відсутність достатньо кваліфікованої робочої сили й мотивації до високопродуктивної праці. У руслі такої політики керівництво організацій здійснює заходи щодо локалізації кризи, виявляє причини, що призвели до виникнення кадрових проблем, діагностує поточні ситуації та використовує заходи екстреної допомоги.
Превентивна кадрова політика виникає тоді, коли керівництво підприємства має обґрунтовані прогнози розвитку ситуації, проте не має засобів для впливу на неї. Кадрові служби таких організацій здійснюють діагностику персоналу, а також прогнозують кадрові ситуації на середньостроковий період, потребу в кадрах, розробляють цільові кадрові програми.
Активна кадрова політика використовується керівництвом, яке має не тільки прогноз, але й засоби впливу на ситуацію, а кадрова служба здатна розробляти антикризові кадрові програми відповідно до параметрів внутрішньої та зовнішньої ситуації.
Залежно від того, що є основою для прогнозів та програм, активна кадрова політика може бути або раціональною (усвідомленою), або нераціональною (мало підлягати алгоритмізації та опису).
Використовуючи раціональну політику менеджменту персоналу, керівництво та кадрова служба мають не тільки якісний діагноз та обґрунтований середньостроковий та довгостроковий прогноз розвитку ситуації, але й володіє засобами для впливу на неї.
За нераціональної (авантюристичної) політики менеджменту персоналу керівництво підприємства не має якісного діагнозу та обґрунтованого прогнозу розвитку ситуації, але прагне впливати на неї. Кадрова служба підприємства, як правило, не володіє засобами прогнозування кадрової ситуації та діагностики персоналу, проте вносить у програми розвитку підприємства плани кадрової роботи, орієнтовані на досягнення цілей, хоч і важливих для підприємства, але не проаналізованих з погляду зміни ситуації.
Відкриту політику менеджменту персоналу застосовують молоді підприємства, які ведуть, як правило, агресивну політику завоювання ринку та орієнтуються на швидке зростання та стрімкий вихід на передові позиції у своїй галузі. Їхня політика стосовно набору персоналу характеризується прозорістю для потенційних співробітників на будь-якому рівні управління. Така організація використовує переважно бюрократичну модель системи менеджменту персоналу. Вона готова й навіть прагне прийняти або переманити будь-якого працівника іншої підприємства, якщо він має відповідну кваліфікацію.
Закрита кадрова політика можлива в організаціях, які орієнтовані на створення певної корпоративної атмосфери, формування особливого духу приналежності, а також якщо вони вірогідно працюють в умовах дефіциту кадрів. Така організація використовує переважно патерналістську модель системи менеджменту персоналу й орієнтується на приймання нових працівників тільки з низового посадового рівня, а заміщення посад середнього та вищого рівнів управління здійснюється з-поміж співробітників підприємства.
Порівняння зазначених двох типів кадрової політики стосовно основних кадрових процесів проілюстровано в табл. 4
Порівняльна характеристика відкритої та закритої кадрової політики 
Фото Капча