Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стратегія розвитку регіонального аграрного ринку та його інфраструктури

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. В. Докучаєва
 
КОВАЛЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
 
УДК 338. 43. 01
 
Стратегія розвитку регіонального аграрного ринку та його інфраструктури
 
Спеціальність 08. 07. 02 – Економіка сільського господарства і АПК
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Брюховецький Іван Миколайович, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри організації с. -г. виробництва, основ підприємництва та агробізнесу
Офіційні опоненти: Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент УААН, ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Гліб Макарович, Інститут аграрної економіки УААН, завідувач відділу цін на матеріальні ресурси та робочу силу, м. Київ кандидат економічних наук, професор ШИЯН Віктор Йосипович, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, завідувач кафедри економіки сільського господарства.
Провідна установа: Державний агроекологічний університет України, м. Житомир Міністерства аграрної політики, кафедра економічної теорії та економіки сільського господарства
Захист дисертації відбудеться “10“ жовтня 2002 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64. 803. 01 в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва за адресою: 62483, Харків, п/в “Комуніст-1”, ХНАУ, корп. 1, к. 213.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва за адресою: 62483, Харків, п/в “Комуніст-1”, ХНАУ, корп. 1.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Закріплення результатів аграрних реформ, забезпечення продовольчої безпеки держави та підвищення життєвого рівня населення України багато в чому залежить від цілеспрямованої роботи з організації цивілізованого сільськогосподарського ринку, особливо на рівні регіонів. Ця робота передбачає створення ринкової інфраструктури, формування продуктових ринків та адекватних механізмів функціонування ринку. Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку” визначив ці напрями роботи найбільш важливими в сучасних умовах формування ринку.
Актуальність теми. Практика аграрних реформ, що здійснюються в останній час в АПК України, довела необхідність докорінної перебудови всієї системи економічних відносин, яка охоплює одночасно виробництво, розподіл, обіг і споживання сільськогосподарської продукції. В ході реформ було виявлено, що традиційні відносини між галузями АПК не мають перспективи. Виявити суперечності між різними галузями АПК і учасниками ринку допоможе реальне формування та подальший розвиток аграрного ринку.
Тривалий час в регіонах України створюється ринкове середовище, при цьому увага приділяється переважно розвиткові ринку як системи господарювання і форми організації та регулювання економіки. На жаль, досить нерозвиненим лишається питання розвитку ринку як системи розподілу і перерозподілу матеріальних ресурсів, продукції і товарів, а також як форми товарно-грошових відносин. Наукове обґрунтування програм і інструментів формування аграрних ринків та їх інфраструктури сприятиме посиленню ролі регіонів в управлінні економікою та розвитку інтеграційних зв'язків горизонтального і вертикального типу між регіонами і державою, а також зміцнить тенденції сталого розвитку агропромислових комплексів регіонів.
Більшість сучасних наукових розробок теоретичного і практичного характеру, що стосується розвитку аграрного ринку та формування його інфраструктури, містять в собі загальні методологічні положення про окремі складові та механізми аграрного ринку, дослідження кількісних характеристик підкомплексів аграрного ринку та прогнозування їх кон'юнктури, обґрунтування політики щодо розвитку аграрного ринку на загальнодержавному рівні, але вони майже не торкаються регіональних аспектів розвитку аграрного ринку та його інфраструктури. До числа наукових досліджень, в яких висвічуються питання розвитку та формування товарних, в тому числі і аграрних ринків, можна віднести наукові праці таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як Бєсєдіна М. О., Гайдуцького П. І., Гладія М. В., Р. Йохімсена, Македонського А. В., Маліка М. Й., Мартьянова В. П., К. Мюллера-Бюлова, Підлісецького Г. М., П. Розенштейна-Родена, Саблука П. Т., Соловйова М. Ф., Федько В. П., Шияна В. Й., Шпичака О. М., та ін.
Досить обґрунтовані дослідження з питань формування механізмів аграрного ринку та трансформації діючої системи аграрного ринку в більш сучасну цивілізовану модель, яка враховує тенденції глобалізації ринків та розвиток світового сільського господарства, містяться в наукових працях Білоруса О. Г, Губського Б. В., Делягіна М. Г., Соколенко С. І., Точиліна В. О. та ін.
Всі означені вище розробки внесли суттєвий вклад в визначенні шляхів розбудови аграрного ринку та його інфраструктури, допомогли визначити можливу еволюцію ринку на загальнонаціональному рівні. Але настав час більш глибокого вивчення підстав розвитку регіональних аграрних ринків, зокрема, необхідно проведення окремих досліджень, в яких комплексно і системно повинні бути висвітлені саме регіональні аспекти розвитку аграрних ринків і шляхи їх формування на сучасному етапі та в найближчій перспективі. Все це підкреслює важливість проведення окремих досліджень з означеної проблеми. Взагалі, методологічне, методичне і практичне вирішення проблем розвитку аграрного ринку та його інфраструктури є сьогодні завданням загальнодержавного значення, особливо на регіональних рівнях. Саме цим обумовлена актуальність обраної теми, її наукова і практично-прикладна цінність.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках Регіональної програми розвитку аграрного ринку, сформованої на виконання Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку” (від 6 червня
Фото Капча