Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стратегія розвитку управління підприємством на прикладі ТОВ "Залізнична пекарня"

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
108
Мова: 
Українська
Ціна: 
1900 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Теоретичні основи формування стратегії розвитку підприємства
1.1. Суть, мета та завдання стратегії розвитку підприємства
1.2.Види стратегій розвитку підприємства
1.3.Етапи формування стратегії розвитку підприємства
РОЗДІЛ 2. Стратегічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ "Залізнична пекарня")
2.1.Загальна господарсько-економічна характеристика підприємства ТзОВ «Залізнична пекарня»
2.2. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства
2.3 SWOT-аналіз діяльності підприємства
Розділ 3. Підвищення ефективності реалізації стратегії рохвитку підприємства
3.1. Формування стратегічних цілей та завдань розвитку ТзОВ «Залізнична пекарня»
3.2. Удосконалення стратегічного планування на підприємстві
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Вступ: 

Актуальність теми. Важливе місце в сучасних ринкових умовах господарювання для кожного підприємства займає не тільки забезпечення ресурсами, які необхідні для досягнення поставлених цілей та ефективність діяльності підприємства в цей період, але й стратегічний розвиток на перспективу, без якого неможливе ефективне функціонування в ринковому конкурентному середовищі. Формування стратегії розвиту підприємства дає змогу визначити як підприємство буде функціонувати на ринку та виробити сценарії із врахуванням умов зовнішнього середовища (розвиненість і вік галузі, кількість конкурентів та їх позиції, характеристика та прибутковість ринку тощо) та внутрішнього середовища (потенціал підприємства, технічне оснащення, якість, ціна, продукція, фінансування, ресурси, персонал тощо), характер їх змін; визначити мету діяльності та оцінити стратегічні конкурентні переваги.

Реформування економіки України визначило нові умови і принципи функціонування промислового виробництва, коли підприємства змушені боротися за своїх покупців, конкуруючи зі світовими лідерами в різноманітних сферах діяльності, питання стратегічного розвитку підприємств набуває особливої актуальності. Стратегічне управління, як визначена різновидність менеджменту сформулювалась відносно недавно. В другій половині ХХ ст. cтратегії розвитку господарювання почало приділятися більше уваги. Стратегія визначає загальний напрямок і засіб використання засобів для досягнення поставленої мети. Цьому засобові відповідає визначений набір правил і обмежень для прийняття рішень. Після досягнення поставленої мети стратегія як напрямок і засіб досягнення мети припиняє своє існування. Нові цілі ставлять задачу розробки нової стратегії.

Чим більш продуманою є стратегія і чим менше прорахунків при її виконанні, тим більше імовірність того, що організація повною мірою використовує усі свої потенційні можливості.

В Україні вітчизняним підприємствам важко застосувати стратегічне управління через складні умови господарювання, брак коштів для впровадження інноваційних процесів, не зовсім цивілізовані форми конкурентної боротьби.

Існуюче різноманіття визначень "стратегія" є свідченням того, що цьому поняттю зарубіжні та вітчизняні автори приділяють значну увагу (А. Стрікленд, А.А. Томпсон, Б. Карлоф, Г. Міцберг, Г. Хемел, Дж. Квін, Е. Чандлер, І. Ансофф, К. Омайє, К.К. Прахалад, М.Е. Портер, П. Дойл, П.Ф. Друкер, У. Глюк, Ш.М. Остер та ін.). Різноманітні теоретичні та методологічні проблеми стратегії та стратегічного управління підприємством розглянуто в працях українських науковців: Б.Г. Шелегеда, Н.В. Касьянова В.С. Понаморенко, П.Л. Гордієнко, Л.Г. Дідковської, І.А. Ігнатьєвої, П.Г. Клівець, О.І. Ковтуна, В. Краснової, А. Матвєєва, А.П. Наливайка, С.В. Оборської, А. Привалова, М.Г. Саєнка, Г.О. Селезньової, О.М. Тридіда, Н. Хорошавиної, З.Є. Шершньової, Н.В. Яшкіна та багато інших авторів, а також у працях вчених країн СНД: Г.П. Азова, О.С. Виханського, Р.А. Фатхутдінова та ін.

Метою роботи є розробка теоретико-методичних та практичних основ формування стратегії розвитку підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

 • визначити суть, мету та завдання стратегії розвитку підприємства;
 • охарактеризувати різновиди стратегій розвитку підприємства;
 • проаналізувати етапи формування стратегії розвитку підприємства;
 • провести стратегічний аналіз діяльності підприємства, зокрема його господарсько-економічної характеристики, внутрішнього та зовнішнього середовища (на прикладі ТзОВ «Залізнична пекарня»);
 • зробити SWOT-аналіз діяльності підприємства;
 • проаналізувати процес формування стратегічних цілей та завдань розвитку ТзОВ «Залізнична пекарня»;
 • визначити шляхи удосконалення стратегічного планування на підприємстві.

Об’єктом дослідження є управління процесом стратегічного розвитку підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання. 

Предметом дослідження є організаційно-економічні аспекти забезпечення адаптації та розвитку підприємств в динамічних умовах зовнішнього середовища. 

Методи дослідження базуються на загальних економічних положеннях щодо сутності і принципів формування стратегії розвитку підприємств. У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті в економічній науці методи вивчення: абстрактно-логічний, статистично-економічний, системного аналізу, група методів економіко-математичного моделювання. Основу дослідження склали наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, в яких висвітлені фундаментальні положення щодо формування стратегії розвитку підприємств. Як джерела інформації використовувалися матеріали державної статистичної звітності, які характеризують результати роботи підприємств, матеріали вибіркових досліджень та соціологічних опитувань.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аксель Зелль. Дослідження зв'язку стратегічного і тактичного планування// Журнал європейської економіки. - 2006. - №4. - с.464-480.
 2. Алимов О.М., Ігнатієва ІА. Балансування стратегій в стратегічному наборі підприємства// Актуальні проблеми економіки, № 7(49). - 2005. - С. 109-115.
 3. Андреюк Н. В. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / Н. В. Андреюк, І. В. Минчинська; Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005.-348 с. 
 4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Изд-во "Питер", 1999. – 416 с.
 5. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
 6. Белошапка В.А. Стратегическое управление: принципы и международная практика / В.А. Белошапка, Г.В. Загорный. – К. : Вид-во "Абсолют-В", 1998. – 2002. – № 3. – С. 38-44.
 7. Берман Б., Аванс Дж. Розничная торговля: стратегический поход. – М.: Вильямс, 2003. – 1184 с.
 8. Бойчик І.М. Економіка підприємства. – К.: Атіко, 2002. – 225 с.
 9. Большая экономическая энциклопедия. – М. : Изд-во "Эксмо", 2008. – 816 с.
 10. Василенко В.А. Стратегічне управління : навч. посібн. / В.А. Василенко, Т.І. Ткаченко. – К. : Вид-во ЦУЛ, 2003. – 396 с.
 11. Васильченко В.А. Стратегічне управління : навч. посібн. / В.А. Васильченко,Т.І. Ткаченко. – К. : Вид-во ЦУЛ, 2003. – 236 с.
 12. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарика, 2003. – 320 с.
 13. Гапоненко А. Л. Стратегическое управление: Ученик / А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин. – М.: Омега, 2004 – 466 с. 
 14. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання. – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.
 15. Глазов М.М., Фирова И.П. Маркетинг предприятия: анализ и диагностика. СПб.: Изд-во РГГМУ, 2004. - 235 с.
 16. Дацій О. І. Планування і контроль діяльності підприємства: Навч. посіб./ Гуманітарний ун-т «Запорізький ін-т державного та муніципального управління». – Запоріжжя, 2005. – 243 c.
 17. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / П. Дойль. – СПб. : Изд-во "Питер",1999. – 560 с.
 18. Донец Л.И. Маpкетинговая деятельность хлебопекаpных пpедпpиятий /Л.И. Донец, Л.А. Сенишина; Донец. гос. ун-т экономики и тоpговли им. М. Туган-Баpановского. - Донецк, 2004. - 175 с.
 19. Друкер П. Классические работы по менеджменту. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 220 с.
 20. Євтухова С.М. Стратегічний план як перспективний напрямок розвитку українського підприємства /С.М. Євтухова //Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №3. – С.108-120.
 21. Жаліло Я. Економічна стратегія як категорія сучасної економічної науки// Економіка України, № 1. - 2005. - С. 19-27. 
 22. Желюк Н.С. Основні етапи формування стратегії підприємства // Людський фактор в економіці та його перспективи в сучасній Україні. – Тернопіль, 2010. – С. 25–26.
 23. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : підручник / І.А. Ігнатьєва. – К. : Вид-во "Каравела", 2008. – 480 с.
 24. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Товарна інноваційна політика: Підр. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. - 281 с.
 25. Кардаш В. Я.Товарна інноваційна політика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 124 с.
 26. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент. – К.:Знання, 2006.–366 с.
 27. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. – М.: Дело-АНХ, 2008. –568 с.
 28. Колпаков.В. Концептуальные основи стратегического управления // Персонал.– 2001.– №11. – С. 38–44.
 29. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М. : Изд-во "Прогресс", 1990. – 736 с.
 30. Котовська І. В. Місце стратегічного планування в системі управління інноваційною діяльністю підприємства / І. В. Котовська, І. В. Луциків // Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції [“Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку: виклики посткризового періоду”], (м. Львів, 13-14 квітня 2012р.). – Ч.1.– Львів: “Львівська економічна фундація”, 2012 – с.79-81.
 31. Котовська І. В. Послідовність реалізації стратегічного планування в контексті управління діяльністю машинобудівних підприємств / І. В. Котовська // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10–11 травня 2013 р.). – О.: Видавничий дім “Гельветика”, 2013. – С. 47–49.
 32. Котовська І. В. Стратегічне та довгострокове планування: основні відмінності / І. В. Котовська // Всеукраїнський науково-виробничий журнал Тернопільського інституту АПВ НААНУ "Інноваційна економіка".– 2011. – №1 (20). – С. 238–241.
 33. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг : навч. посібн. / Н.В. Куденко. – К. : Вид-во КНЕУ, 1998. – 152 с.
 34. Лепчук В.В. Маркетинг: основи теорії та практики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 2-е вид., випр. і допов. - Львів: Новий світ-2000: Магнолія плюс, 2003. – 280 c.
 35. Любанова Т. П. Стратегическое планирование на предприятии: Учеб. пособие / Т. П. Любанова, Л. В. Мясоедова, Ю. А. Олейникова. – М. ПРИОР, 2001 – 272 с. 
 36. Маркетинг. Менеджмент / [Балабанова Л.В., Алачева Т.И., Смеричевская С.В. и др.; Под ред. Балабановой Л.В., ред.]; Донец. гос. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. - Донецк, 2001. - 594 с.
 37. Маркетинг: [Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. и направлениям] / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ. - М.: Юристъ, 2003. - 566 с.
 38. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 835с.
 39. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. - 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О.М. Азарян. - Харків: Студцентр, 2002.
 40. Мельник Л.Г. Фундаментальные основы развития / Л.Г. Мельник. – Сумы : ИТД "Университетская книга", 2003. – 288 с.
 41. Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстренд, Д. Лемпел. – СПб. : Изд-во "Питер", 2000. – 336 с.
 42. Оливье Н. - Г., Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию системы показателей: Пер. с англ. - М.; Издательский дом «Вильямс» 2003. - 304 с.
 43. Паппу О.О. Маркетингові дослідження в управлінні діяльністю підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - К., 2002. - Вип.35, ч. 2. - с. 138-140.
 44. Пасічник В. Г. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. – К.: Центр навчальної літератури, 2005 – 255 с. 
 45. Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: Монографія / В. В. Пастухова. – К.: Київ. Національний торгово-економічний ун-т., 2002. – 302 с. 
 46. Перерва П.Г., Тимофєєв В.М., Погорєлов М.І. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». - Х., 2004. - 636 с.
 47. Петров А. Н. Стратегическое планирование развития предприятия / А. Н. Петров. — СПб. : Из-во СПб. унт-та эк. и фин., 1993. — 320 с.
 48. Пономаренко В.С. Стратегічне управління розвитком підприємства : навч. посібн. / В.С. Пономаренко та ін. – Харків : Вид-во ХДЕУ, 2002. – 639 с.
 49. Пушкар А., Тридед А. Стратегическое управление развитием предприятия // Бизнес Ин-форм.– 2002.– №11–12. – С. 124–129.
 50. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства : навч. посібн. / М.Г. Саєнко. – Тернопіль : Вид-во "Економічна думка", 2007. – 352 с.
 51. Селезньова Г.О. Стратегія підприємства : навч. посібн. / Г.О. Селезньова. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2007. – 240 с.
 52. Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации / Сенге Питер ; пер с англ. — М. : ОЛИМП-БИЗНЕС, 2003. — 406 с.
 53. Сєріков Я.О. Основи охорони праці: навч. посіб. / Я.О.  Сєріков. – Харків, ХНАМГ, 2007. – 227 с.
 54. Скляр Е. Н. Методические основы управления развитием социального потенциала промышленных предприятий / Е. Н. Скляр, И. О. Зверкович // Менеджмент в России и за рубежом. — 2008. — № 2. — С. 103–108.
 55. Смолін І. В. Стратегічне планування розвитку організації / І. В. Смолін. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. — 344 с.
 56. Сумець О.М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуації, приклади. – К.: Професіонал, 2005. – 320 с.
 57. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. –  352 с.
 58. Томпсон-мл. А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. – М.: Вильямс, 2007. – 328 с.
 59. Тоценко В.Г. Методы и системы поддержки принятия решений. – К.: Наукова думка, 2002. – 381 с.
 60. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент : учебник [для студ. ВУЗов]. – Изд. 2-ое, [перераб. и доп.] / Р.А. Фатхутдинов. – М. : Изд-во ИНФРА-М, 2000. – 306 с.
 61. Циба Т.Є. Маркетингове планування / Т.Є. Циба, М.І. Сокур, В.І. Баюра Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 128 с.
 62. Червона О.Ю., Урба С.І. Економіка підприємства. Практикум: Навчальний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 184 с. 
 63. Шегда А.В. Основи менеджмента. – К.: Знання, 2003. – 360 с.
 64. Шегда А.В. Стратегічне управління: Підручник. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2009. – 304 с.
 65. Шелегеда Б.Г. Стратегічне управління потенціалом підприємства : монографія / Б.Г. Шелегеда, Н.В. Касьянова, А.Я. Берсуцький та ін. – Донецьк : Вид-во ДонУЕП, 2006. – 219 с.
 66. Шершньова З.Є., Оборська С.В., Ратушний Ю.М. Стратегічне управління: Навч.-метод. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 232 с.
 67. Яремко З. Безпека життєдіяльності / З.М. Яремко. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка. – 2005. – 301с.
 68. Яремко З. Методичні рекомендації до виконання розділу „Безпека життєдіяльності та охорона праці” у дипломних роботах студентів хімічного факультету університету / [З.М. Яремко, Я.В. Галаджун,  І.Р. Муць, О.В. Жак] – Л.: Вид-во ЛНУ. – 2004. – 28 с.
 69. Chandler, A.D. Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Cambridge, MA: MIT Press. 1962/1998.
 70. Porras J. Organization Development and Transformation / J. Porras, R. Silvers // Annual Review of Psychology. – 1991. – Vol. 42. – P. 51-78.
 71. Wiktor J. W., Oczkowska R., Żbikowska A.: Marketing międzynarodowy…, op. cit., s. 124.
963
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.