Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стратегія та методи управління фінансовими інвестиціями

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Сутність, форми і класифікація інвестицій
1.1. Сутність та форми інвестицій підприємств
1.2. Класифікація інвестицій підприємств
2. Управління фінансовими інвестиціями
2.1. Основи управління фінансовими інвестиціями
2.2. Управління формуванням портфеля фінансових інвестицій
3. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

З метою ефективного функціонування підприємства здійснюють інвестиційну діяльність. Остання являє собою сукупність практичних дій щодо реалізації інвестицій. 

Актуальність теми управління фінансовими інвестиціями підприємств полягає, насамперед, у тому, щона сьогоднішньому етапі розвитку економіки України все більшого значення набувають довгострокові капітальні вкладення, оскільки значна частина ринку короткострокового інвестування є занадто ризикованою.

Метою курсової роботи є визначення стратегії та методів управління фінансовими інвестиціями підприємств в умовах ринкової економіки України.

Предметом дослідження у курсовій роботі виступає інвестиційна діяльність підприємства, а об’єктом – власне фінансова складова інвестиційної діяльності, тобто, фінансові інвестиції у формі цінних паперів, облігацій, акцій тощо.

Відповідно до теми і мети курсової роботи можна визначити наступні завдання дослідження:

 • з’ясування сутності і форм інвестиційної діяльності;
 • класифікація інвестицій за предметом інвестування;
 • аналіз видів і методів управління фінансовими інвестиціями;
 • аналіз методики оцінки та прогнозування ефективності фінансових інвестицій.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали нормативна база з обліку фінансової діяльності підприємств України. а також праці таких вітчизняних вчених-економістів, як, зокрема, Пархоменко В. М., Кірейцев Г. Г., Брігкем Е.Ф та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 312 с.
 2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К.% Ника-центр, Эльга, 2001. – 592 с.
 3. Брігкем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К., 1997. – 867 с.
 4. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. посібник / За ред. С.Ф.Голова. – Дн.: Баланс-клуб, 2001. 
 5. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 602 с.
 6. Велш Г., Шорт Д. Основи фінансового обліку. – К.: Основи, 1997. 
 7. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практ. посібник. – К.: Лібра, 2004. 
 8. Метод. реком. з трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСБО. – К., 2003. 
 9. Пархоменко В.М., Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. Ч.4. – Луганськ, 2004. 
 10. Райс, Ентоні. Розкриття таємниці фінансової звітності / Пер. з англ. за ред. С.Ф. Голова. – Дн.: Баланс-клуб, 2001. 
 11. Савчук В. Фінансовий менеджмент підприємств. Київ – 2002 р.
 12. Сигел Дж., Шим Дж. Словарь бухгалтерских терминов / Пер. з англ. – М.: ИНФРА - М, 2001. 
 13. Финансовый менеджмент (конспект лекций). – М.: «Издательство Приор», 2002. – 144 с.
 14. Фінанси підприємств. Підручник / за ред А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 1999, 2000.
 15. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник: Курс лекцій/ за ред. проф. Г.Г.Кірейцева. – Житомир: ЖГГІ 2001. – 432 с.
 16. Энтони Р.Н. Основы бухгалтерського учета. – М., 2003.
4640
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.