Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стратегія управління оптимальними витратами

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Підходи до позиціонування продукції підприємства за шкалою «якість - обслуговування - характеристики - привабливість»
2. Характерні риси підприємства, яке успішно реалізує стратегію оптимальних витрат
3. Аналіз сутності конкурентного підходу, який передбачає низькі вироб-ничі витрати й передові позиції у виробництві продукції, яка визнана кращою в галузі
4. Недоліки та переваги стратегії оптимальних витрат
5. Рекомендації щодо використання стратегії оптимальних витрат в управлінні підприємством
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сучасна перебудова механізму управління економікою і господарською діяльністю підприємства зумовлена економічними змінами, що відбуваються в державі. Для виживання і ефективного господарювання у конкурентному середовищі підприємствам необхідно мати адекватну систему управління, яка здатна забезпечити ефективність діяльності й адаптуватись до змін умов функціонування підприємства на ринку. Сучасний рівень розвитку підприємницького середовища зумовлює необхідність стратегічного управління підприємств, яке визначає загальний напрям його розвитку, за умов впливу непередбачуваних подій і чинників.

Управління витратами, яке забезпечує ефективність діяльності, фінансову та економічну стійкість підприємства на ринку посідає особливе місце у системі стратегічного управління підприємством.
Однією з ефективних стратегій управління виробництвом є стратегія оптимальних витрат, яка орієнтована водночас на низькі витрати і диференціацію. Стратегічна мета виробника полягає в тому, щоб створювати товари (послуги) з низькими витратами і якісними характеристиками. Така стратегія називається стратегією оптимальних витрат, тому що фірма-виробник має найнижчі витрати щодо товарів конкурентів, її товари відрізняються якістю і привабливістю, при цьому обслуговування покупців дуже високе. Іншими словами, фірма повинна створювати товари, що не поступаються за якістю товарам конкурентів, але з меншими витратами, пропонувати таке обслуговування, як і в конкурентів, тільки дешевше, такі можливості товару, тільки дешевші та ін.
Стратегія оптимальних витрат дозволяє створити товар винятково цінний для покупця, балансуючи між стратегіями низьких витрат і диференціації, тобто використовуючи переваги обох стратегій. Такий конкурентний підхід є ефективним на ринках, де покупця цікавлять і цінність товару, і його ціна. Фірми, що реалізують стратегію оптимальних витрат, можуть пропонувати товар середнього класу за ціною нижче середньої чи товар хорошої якості за середньою ціною.
Стан дослідження проблеми. Розробці теоретичних питань формування конкурентоспроможного товарного ринку присвячені праці вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема, В. М. Андрієнко [1], О. Г. Біла [3], Н. В. Гришко [5], В. М. Нижник [9], Г. О. Партин [10], Ю. С. Погорелов [12], А. В. Череп [17] та ін. Проте окремі сторони цієї багатогранної проблеми не вирішені, і є можливості поглибленого їх дослідження. Зокрема, аналіз стратегії оптимальних витрат здебільшого являється вузько спрямованим, розглядається на прик-ладі одного підприємства, що зумовлює актуальність комплексного досліджен-ня даної проблеми.
Об’єкт дослідження - складові стратегічного управління витратами під-приємства в конкурентному середовищі.
Предмет дослідження - сукупність теоретичних і методичних положень, принципів, методів та інструментів, що забезпечують ефективну реалізацію механізму стратегії оптимальних витрат виробництва.
Мета роботи - дослідження теоретичних засад структурної характери-тики і ефективності стратегії оптимальних витрат підприємства як важливого чинника управління ефективністю його діяльності.
Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові й спеціальні методи дослідження процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, а саме: метод порівняльного аналізу, синтезу, актуалізації та класифікації, системного та структурного, структурно-логічного аналізу, метод формування структури витрат підприємства та розподілення його ресурсів з врахуванням методу оптимізації.
Структура роботи зумовлена її метою і завданнями і передбачає вступ, основну частину, яка складається з 5 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи склав 21 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрієнко В. М. Стратегічне управління підприємствами реального сектору економіки: механізми, методи, моделі: монографія / В. М. Андрієнко, Т. В. Белопольська, Я. В. Лендел, О. О. Плахотнік; МОНМС України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2012. - 155 с.
 2. Балабанова Л. В. Стратегічне управління маркетинговою діяльністю: моно-графія / Л. В. Балабанова, Ю. М. Логвіна; МОНМС України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - 249 с.
 3. Біла О. Г. Управління витратами підприємства: теорія та практика: [моно-графія] / Біла О. Г., Боднарюк І. Л., Мединська Т. В. – Львів: Вид­во ЛКА, 2012. – 200 с.
 4. Голов С. Ф. Управлінський облік / С. Ф. Голов. – X.: Фактор, 2009. – 784 с.
 5. Гришко Н. В. Методологія управління витратами промислових підприємств (вугледобувна промисловість): [монографія] / Н. В. Гришко. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2009. – 403 с.
 6. \ Дутчак Р. Р. Еволюція теорії управління витратами на підприємстві / Р. Р. Дутчак // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво . - 2012. - Вип. 3. - С. 171-176.
 7. \Кубарева В. С. Сутність стратегічного управління підприємством / В. С. Кубарева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . - С. 55-60.
 8. \Литвин О. О. Методичні основи управління витратами на промислових підприємствах / О. О. Литвин // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2011. - Вип. 2. - С. 159-166.
 9. Нижник В. М. Управління підприємством: організаційно-економічний аспект: монографія / В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук, О. Ф. Яременко, О. В. Хмелевський, Л. А. Грицина; ред.: В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук. - Хмельниц., 2010. - 389 с.
 10. Партин Г. О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: [монографія] / Г. О. Партин. – К.: УБС НБУ, 2008. – 219 с.
 11. Петрович Й. М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промис-лового підприємства: монографія / Й. М. Петрович, О. В. Кривешко, І. О. Сту-пак; ред.: Й. М. Петрович; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2012. - 226 с.
 12. Погорелов Ю. С. Управління витратами підприємства: [навчальний посіб-ник] / Ю. С. Погорелов, Л. М. Христенко, А. А. Алєйніков, Г. А. Макухін; заг. ред Г. В. Козаченко. – Луганськ: Вид­во «Ноулідж», 2011. – 628 с.
 13. Портер М. Стратегія конкуренції / Майкл Портер; [пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський]. – К.: Основи, 1998. – 390 с.
 14. Соколова Л. В. Управління підприємством в умовах ринку: теоретичні та практичні аспекти: монографія / Л. В. Соколова, Г. М. Верясова, О. Є. Соко-лов, А. С. Шальопа, О. О. Васильченко, О. В. Чічкань; ред.: Л. В. Соколова. - Х.: ТОВ "Компанія СМІТ", 2012. - 311 с.
 15. Соколюк Г. О. Конкурентні стратегії виробничого підприємства: особливості вибору та умови реалізації / Г. О. Соколюк // Актуал. пробл. економіки . - 2010. - № 8. - С. 163-169.
 16. Ступак І. О. Конкурентні стратегії як управлінська категорія / І. О. Ступак // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка" . Пробл. економіки та упр. - 2010. - № 684. - С. 249-253.
 17. Череп А. В. Управління витратами суб’єктів господарювання: [монографія]. – Ч. 1. / А. В. Череп. – [2­ге вид.]. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с.
 18. Шанк Дж. Стратегическое управление затратами / Дж. Шанк, В. Говиндара-джан; пер. с англ. В. А. Плотникова. – СПб.: Бизнес Микро, 1999. – 288 с.
 19. Щелкунов В. І. Стратегічне управління: навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. прогр. магістра зі спец. "Економіка підприємництва" / В. І. Щелкунов, В. М. Загорулько, С. М. Подреза, Г. Ю. Кучерук, М. В. Колесник; Нац. авіац. ун-т. - К.: НАУ, 2012. - 351 с.
90
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.