Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Структура і правове забезпечення місцевого самоврядування в Україні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади правового забезпечення місцевого самоврядування
1.1. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні
1.2. Система гарантій місцевого самоврядування
2. Аналіз структури, повноважень і обов’язків ланок місцевого самоврядування в Україні
2.1. Організація системи місцевого самоврядування в Україні
2.2. Представницькі органи місцевого самоврядування
2.3. Виконавчі комітети місцевих рад
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Місцеве самоврядування, як демократичний інститут українського суспільства, все вагоміше впливає на соціально-економічні й політичні процеси в державі. Важливою складовою частиною загальної Концепції адміністрративної реформи є її муніципальний аспект. А це – децентралізація управлінської вертикалі, наближення влади на місця, розмежування і збалансованість повноважень та відповідальності органів місцевого самоврядування.

Сьогодні місцеве самоврядування в Україні визнанається і гарантується Конституцією України 1996 року та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Однак процес його формування не можна вважати завершеним.

Чинне законодавство, насамперед профільний закон про місцеве самоврядування, є не зовсім послідовним у регламентуванні правових відносин місцевого самоврядування. Є випадки, коли він суперечить Конституції України, іншим законодавчим актам. При цьому виникають правові колізії, які необхідно розв язувати шляхом внесення змін до законів. Внесення таких змін потребує конкретних висновків і рекомендацій вчених-правознавців, побудованих на міцній науковій основі. Адже практика не завжди спроможна протистояти суб єктивним підходам до того чи іншого суперечливого факту або явища. До того ж інститут місцевого самоврядування навіть наприкінці ХХ століття в Україні оцінювався неоднозначно. Йому судилося за десять років пройти шлях від цілковитого відкидання як витвору буржуазного суспільства, неприйнятного для радянського державного будівництва, до конституційного визнання і гарантування. В цілому такий еволюційний процес слід тільки вітати.

Чільне місце у формуванні теоретичної основи дослідження посіли праці, присвячені актуальним проблемам місцевого самоврядування, зокрема, Ф.Г. Бурчака, М.П. Орзіха, В.Ф. Погорілка, В.М. Шаповала, В.І. Борденюка, В.М. Кампо, В.І. Кравченка, В.Ф. Сіренка та ін.

Об’єкт дослідження – система місцевого самоврядування в Україні.

Предмет дослідження – правові основи місцевого самоврядування в Україні.

Мета роботи – комплексне дослідження правових основ місцевого самоврядування в Україні та особливостей їх становлення і розвитку.

Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання:

 • з’ясувати поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні;
 • проаналізувати систему гарантій місцевого самоврядування;
 • дослідити організацію системи місцевого самоврядування в Україні;
 • провести аналіз компетенції і обов’зків представницьких органів місцевого самоврядування та виконавчих комітетів місцевих рад.

Методи дослідження. Дослідження велося на основі сучасних загальних наукових методів: системного підходу, структурного та функціонального аналізу, а також спеціальних юридичних методів – порівняльно-правового, формально-логічного.

Нормативну базу дослідження складають Конституція України; Закон “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон “Про місцеві державні адміністрації”, документи, що віднесені до міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел, обсяг роботи складає 33 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» вiд 14.01.1998 № 14/98-ВР (редакція вiд 01.10.2005) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=14%2F98-%E2%F0
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР (редакція вiд 11.06.2009) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=280%2F97-%E2%F0&passid=4/UMfPEGznhhe2s.ZiksBjc7HdlAMsFggkRbI1c
 3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» вiд 09.04.1999  № 586-XIV (редакція вiд 08.12.2009) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14.
 4. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) // Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 440 с.
 5. Борденюк В. Механізм державного управління як система органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування // Право України. – 2005. – №6. – C. 16-21.
 6. Гірняк М. Європейська хартія місцевого самоврядування в правовому полі України: аналіз ситуації // Людина і політика. – 2001. – №3. – C. 139-144.
 7. Годованець В. Ф.Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні // Конституційне право України. – К., 2000. – C. 200-207.
 8. Делія Ю. Місцеве самоврядування як право територіальної громади // Право України. – 2005. – №5. – C. 45-48.
 9. Державне будівництво і місцеве самоврядування / Колодій А. М., Олійник А. Ю. Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 304 с.
 10. Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади // Право України. – 2001. – №10. – C. 20-25.
 11. Журавський В. Питання реформування місцевого самоврядування в Україні // Право України. – 2005. – №11. – C. 24-28.
 12. Законодавство про місцеве самоврядування: Збірник / Уклад. Б.А. Руснак. – Чернівці: ЧМГС "Буковинська Партнерська Агенція", 2004. – 192 с.
 13. Калиновський Б. Державні гарантії здійснення конституційних принципів місцевого самоврядування в Україні //Право України. – 2005. – №9. – C. 15-19.
 14. Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні. – К.: Ін Юре,1997. – 36 с.
 15. Коваленко А. А. Виконавчі органи місцевого самоврядування – інструмент реалізації народовладдя // Трибуна. – 2002. – №5-6. – C. 32-33.
 16. Корнієнко М. І. Муніципальне право України: Концептуальні та організаційно-правові питання. – К.: Алерта, 2005. – 143 c.
 17. Косик С. Розвиток місцевого самоврядування в Україні //Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – №4. – C. 32-33.
 18. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні. – К.: Юрінком-Інтер, 2001. – 450 с.
 19. Крючков М., Зельницький А., Удовенко П. Історико-правові аспекти становлення і розвитку місцевого самоврядування: світовий та український досвід. – К.: Генеза, 1998. – 430 с.
 20. Лазор О. Д. Основи місцевого самоврядування. – К.: Центр навч. літ., 2003. – 431 c.
 21. Мельник И.В. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні К.: Вентурі, 2005. – 437 с.
 22. Муніципальне право України: Підручник / Ред. Погорілко В. Ф., Фрицький О. Ф. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 350 c.
 23. Некряч А. І. Представницькі органи – ключова ланка в системі місцевого самоврядування // Трибуна. – 2002. – №11-12. – C. 28-30.
 24. Озерська А. В. Правові аспекти функціонування органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – №4. – C. 16-19.
 25. Оніщук М., Кампо В. Правові засади місцевого самоврядування в Україні. К.: Освіта і культура, 1998. – 524 с.
 26. Орзіх М.П. Самоврядні території в системі державного устрою України // Місцеве та регіональне самоврядування України. Вип. 1-2 (4-5). – 1993. – С. 61.
 27. Педак І. Місцеве самоврядування в Україні: історико-правовий аспект // Управління великим містом: адміністрування та безпосередня демократія / Проблеми теорії і практики. – Львів, 2004. – С. 461-469.
 28. Поняття, структура та повноваження місцевого самоврядування в Україні // Керецман В. Ю., Семерак О. С. – К.: Атіка, 2002. – 524 с.
 29. Смирнова Т.С. Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні. – К.: Атіка, 2001. – 360 с.
 30. Ткачук А. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід. – К.: Знання, 1997. – 390 с.
 31. Хоменець Р. Щодо визначення поняття місцевого самоврядування // Право України. – 2002. – №4. – C. 29-32.
 32. Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування // Право України. – 2002. – №3. – C. 48-55.
 33. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – Харків: Вид-во Національ-ного ун-ту внутр. справ, 2002. – 653 c.
4810
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.