Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Структура та основні складові компетентності керівника закладом освіти

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
100
Мова: 
Українська
Ціна: 
2100 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Організаційно-педагогічна діяльність керівника закладом освіти
1.1. Напрями організаційно-педагогічної діяльності керівника закладу освіти
1.2. Принципи організаційно-педагогічної діяльності керівника школи
1.3. Вплив педагогічних інновацій на управлінську діяльність керівника навчального закладу
2. Функціональна компетентність сучасного керівника закладу освіти
2.1. Професіограма керівника 
2.2.  Посадові вимоги та специфіка ділового спілкування керівника сучасної школи 
2.3. Система знань і вмінь керівника навчального закладу 
2.4. Оцінювання компетентності директора школи 
2.5. Соціально-психологічний аспект компетентності керівника навчального закладу
3. Керівник сучасного покоління – той, хто веде до успіху інших
3.1. Який директор є лідером 
3.2. Характерні ознаки нового управлінського мислення 
3.3. Орієнтовний посадовий сертифікат директора школи 
ЗАКЛЮЧЕННЯ
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В Україні, як і в інших країнах світу, освіта вважається однією з головних складових загальнолюдських цінностей. Реформування освітньої галузі, що відбувається в Україні, потребує оновлення кадрової політики та модернізації управлінської діяльності директора школи.

У загальноосвітніх навчальних закладах України працює потужний директорський корпус. Законом України „Про загальну середню освіту” визначено, що очолювати навчальний заклад може педагогічний працівник, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра та який має стаж педагогічної роботи не менше трьох років. Посада директора школи на державному рівні введена до переліку посад педагогічних та науково - педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року за № 963, що вимагає застосування у практичній діяльності стандарту професійної діяльності директора школи як фахівця – управлінця.

Диференціація освіти зумовила інтенсивний розвиток закладів нового типу, авторських шкіл та експериментальних майданчиків на базі загальноосвітніх шкіл. З’явилися проблеми, пов’язані зі специфікою управління такими закладами, оновлення функціональних обов’язків керівників шкіл та виробленням нової структури та змісту професійної компетентності керівника навчального закладу.

Управління школою – це особлива діяльність, в якій її суб’єкти шляхом планування, організації, керівництва та контролю забезпечують організованість спільної діяльності учнів, педагогів, батьків, обслуговуючого персоналу та її спрямованість на досягнення образотворчих цілей та цілей розвитку школи. Визначено, що спільна робота керівників та вчителів стає більш ефективною, якщо виконавці добре розуміють яких результатів і коли від них очікують, зацікавлені в їх отриманні; відчувають задоволення від своєї праці та створеного соціально-психологічного мікроклімату в колективі.

Управління педагогічними та учнівськими колективами оцінюється досягненням мети освіти, тобто формування вільної, розкріпаченої, самостійної, гармонійно-розвиненої особистості.

Теорія управління освітою та загально - освітньою школою представлена цілою плеядою вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як: М.І. Кондаков, А.Д. Карношов, Ю.К. Конаржевський, А.А. Орлов, М.С. Сунцов та інші. Теоретичні засади управління соціальними системами розроблені відомими вченими В.Г. Афанасьєвим, А.І. Бегом, Д.М. Гвішіані, М.В. Мілосов, А.Файолем та інші. Ними визначені функції управління, розкриті їх специфіка та об’єктивний взаємозв’язок і взаємообумовленість. Окремі аспекти управління освітою, як соціальною системою розроблені К.Д. Ушинським, М.І. Пироговим, М.Є. Корфом, Н. К. Рубською, А.С. Бубновим, С.Т. Шатським та іншими.

Прогресивно-українська педагогічна думка представлена О. Дорошевичем, О. Музиченько, С. Русовою, П. Холодним, Я. Чепігою та іншими. У скарбниці вітчизняної педагогіки важливе місце посідають твори В.О. Сухомлинського, в яких глибоко і переконливо розкриті ідеї гуманізму та демократизму. Вони сьогодні мають пріоритетне значення.

У сучасній педагогіці виділяється група авторів, яка розробляє проблему шкільного управління. Це: Є.С. Березняк, В.І. Бондар, Г.Г. Абдулін, Г.І. Горська, Р.Т. Чуракова, В.А. Карачковський, В.Ю. Кричевський, М.Я. Упрін, М.Л. Портнов, М.М. Поташнік, Н.С. Синцов, П.І. Третяков, П.Т. Фролов, Т.І. Шамова, Ю.В. Васильєв, К.Я. Вазіна, Б.С. Гершунський, Н.Д. Нікандров, Н.Ф. Тализіна, С.І. Архангельський, С.О. Сисоєва, В.С. Пекельна, В.М. Бегей, Н.М. Островерхова, Д.І. Румінцева та інші.

Управлінська діяльність керівника школи включає в себе ряд функцій, аспектів, операцій, видів діяльності, окремих дій тощо. Актуальними аспектами управлінської діяльності керівників загальноосвітніх шкіл визначено: впровадження директивних та нормативних документів про реформування школи в її діяльності; формування згуртованого педагогічного та учнівського колективів школи; впровадження в діяльність школи національних традицій; раціональне використання бюджету часу керівника школи та вчителя; наукова організація праці керівника школи, вчителя, учня; взаємодія школи, сім’ї і громадськості в процесі виховання учня; профорієнтаційна робота в школі; забезпечення санітарно-гігієнічних умов в школі тощо.

Набувають поширення тенденції щодо психологізації управлінської діяльності та адаптації ефективних технологій управлінням навчальним закладом. Розвивається вид діяльності, який складається із сукупності закладів, методів та форм впливу на індивідуумів та колективи з метою ефективного функціонування даної галузі – освіти.

Наукові роботи вчених Г.А. Дмитренка, А.І. Каращук, Н.Л. Коломінського, Ю.А. Коноржевського [19, 20, 21], В.А. Коростельова та інших, розкривають сутність та зміст діяльності керівника, якщо володіє необхідними вміннями та знаннями.

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми управлінської діяльності керівника школи засвідчує, що теоретичні основи управління освітою і школою складають наукові праці К.Д. Ушинського, М.І. Пирогова, М.І. Корфа, С.Т. Шатського, А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, А.О. Омарова, В.Г. Афанасьєва та інших. Окремі аспекти проблеми вдосконалення управлінської діяльності керівників шкіл та підвищення їх ефективності подані у працях українських учених: А.Д. Бондар, В.І. Бондар, Б.С. Кобзар, В.І. Маслов, Н.М. Островерхова, Д.І. Румянцева, В.П. Гончарові, В.В. Сгадова, С.О. Сисоєва, М.В. Черпінський, Є.С. Березняк та інші та російські учених Ю.К. Конаржевський, М.І. Кондаков, А.А. Орлов, М.С. Синцов, В.П. Худомінський та інші. Певна кількість сучасних дисертаційних досліджень знайшли свої відображення у даній проблемі; це дослідження Б.І. Мірочника, Д.А. Данилова, О.Б. Курбатовой, О.Д. Борисова, В.А. Василенка, В.В. Анейчика, Н.А. Абішева та інших.

Л.І. Даниленко, Н.М. Островерхова вважають можливим удосконалення управління сучасною школою тільки на основі модернізації функцій керівника. На думку Л.І. Даниленко, ці функції значно розширюються і доповнюють організаторську та контролюючу [7].

Це обумовлює актуальність обраної нами теми наукової роботи „Структура та основні складові компетентності керівника закладом освіти”. Система основних знань і вмінь керівника, необхідних для ефективного управління навчальним закладом, повинна бути адекватною структурі та змісту діяльності керівника.

Об’єкт дослідження – управління навчальним закладом.

Предмет дослідження – структура та основні складові компетентності керівника навчального закладу.

Мета роботи: розробити модель функціональної компетентності сучасного керівника навчального закладу.

Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання:

 • дослідити і проаналізувати висвітлення теми дослідження у наукових працях;
 • вивчити і проаналізувати організаційно-педагогічну діяльність керівника закладу освіти;
 • з’ясувати складові посадових вимог до керівника сучасної школи;
 • визначити систему знань та вмінь керівника школи;
 • охарактеризувати оцінювання компетентності керівника.

У ході дослідження використовувати такі джерела: нормативно-правові акти з питань освіти, педагогічна, психологічна, методична література, підручники й посібники для вузів, матеріали преси, веб-сайти.

Наукове значення дослідження. В результаті проведеної нами роботи визначилися контури керівника нової генерації, особистість якого ґрунтується на поєднанні високого професіоналізму і творчості. Керівник навчального закладу повинен володіти знаннями таких науково-теоретичних підходів до пізнання світу, як: цілісний, гуманістичний, діалектичний, концептуальний, системний. У результаті науково-дослідної роботи нами визначено пріоритетні принципи управління школою, такі як: демократизація, гуманізація, національна спрямованість, оптимізація.

Нами встановлено, що основні складові компетентності керівника навчального закладу є достатніми для успішної управлінської діяльності, коли директор володіє сучасними науково-теоретичними підходами до управління, принципами та концепціями управління; визнає зміст оновлених управлінських функцій, уміє вибирати їх раціональний комплекс та визначати раціональні шляхи впровадження в практичну діяльність; вибирає такі форми та методи управлінської діяльності, які відповідають сучасній меті освіти; завданням і пріоритетним принципам реформування освіти в Україні на даному етапі. 

Особливе значення нами приділено функціональній компетентності сучасного керівника закладу освіти, зокрема: професіограмі керівника; системі знань і вмінь керівника; психологічному аспекту компетентності керівника.

Практичне значення роботи полягає у тому, що її результати можуть бути використані у повсякденній практиці роботи сучасних освітніх закладів, а також для написання інших наукових робіт даної тематики.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, 3 розділів, загальних висновків, списку використаної літератури. Всього в роботі 100 сторінок, з них 82 сторіноки основного тексту.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аспекти управлінської діяльності в школі. Частина 1 / Упоряд. Н.Мурашко. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003-128с.
 2. Алфимов В.Н., Артёмов Н.Е., Тимошенко Г.В. Диагностика творческой личности. Книга для учителя: - Донецк, - 1993.
 3. Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989.
 4. Бондарь В.И. Управленческая деятельность директора школы: дидактический аспект. – К.: Рад. Школа, 1987.
 5. Васильченко Л.В. Як оцінювати культуру управління // Директор школи. – 2001. - № 3.
 6. Вербицкая Н.О., Бодряков В.Ю. Учётный процесс: информация, анализ, управление. – М.: Сентябрь, 1998.
 7. Волобуєва Т.Б. Моніторинг в управлінні навчальним закладом / О.М. Касянова. Управлінський супровід моніторингу якості освіти / Т.Б. Волобуєва, - Харків: Видав. гр. «Основа», 2004.
 8.  Гаєвський Б.А. Основи науки управління. – К.: МАУП, 1997.
 9. Дробноход М.І., Падун А.О. Методичні вказівки щодо виконання магістерських робіт (для студ. спец. 8000009 «Управління навчальним закладом»). – К.: МАУП, 2005. – 32с.
 10. Даниленко Л.І. Модернізація змісту форм і методів управлінської діяльності керівника школи // Директор школи. – 1998. - № 31.
 11. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.). – К.: Райдуга, 1994.
 12. Дроб’язко П.І. Функції, форми і методи діяльності керівництва школи та їх модернізація в сучасних умовах // Директор школи. – 1998. - № 32.
 13. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: Цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1996.
 14. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХ стрліття»). – К., 1992.
 15. Зверева В.И. организационно-педагогическая деятельность руководителя школы. – М.: Новая школа, 1995.
 16. Закон України «Про загальну середню освіту» (№ 651 – ХІV, 1999) // Нормативно-правове забезпечення освіти. У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1.
 17. Калініна Л. Професіограма українського директора школи // Директор школи. – 2001. - № 3.
 18. Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1996.
 19. Конаржевский Ю.А. Что нужно знать директору школы о системах и системном подходе. – Челябинск, ГПЧ, 1986.
 20. Контрольно-оцінювальна діяльність в системі підвищення кваліфікації: Метод. Рекомендації для слухачів та керівників курсів / Уклад. Коваленко В.П. – Донецьк, 2000.
 21. Коджаспиров А.Ю., Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь. – М.: академия, 2000.
 22. Кричевский В.Ю. Профессиограмма руководителя школы // О подходах к исследованию структуры профессионально-педагогической деятельности. – Под. ред. Ю.Н. Кулютнина. – Ленинград: НИИ ООВ АПН СССР, 1997.
 23. Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности педагогических и руководящих работников – http:www//russa.novgorod.ru/old/college/. /now/razz/of-doc/
 24. Кухарев Н.В. Директор учится … Обратная связь в педагогической системе. – Минск: Университетское, 1989.
 25. Моисеев А. Качество Управления школой: Каким оно должно быть. – М.: Сентябрь, 2001.
 26. Маелов В.И. Теория и методика непрерывного повышения квалификации руководителей школы. – К.: МНО УССР, 1990.
 27. Матеріали на допомогу керівнику школи // Все для вчителя. – 2000. - № 6. – СЛО – 20.
 28. Олійник В.В., Маслов В.І. Наукові засади оптимального керівництва навчальними закладами // Наукові записки. – Кіровоград, 2001. – Вип. 32. – ч. 1.
 29. Омаров А.М. Руководитель. Размышления о стиле управления. – М.: Политиздат, 1987.
 30. Организационно-психологические аспекты управленческой деятельности руководителя школы / Сост. В.Я. Назмутдинов, Р.В. Аитова. – Чебоксары, 1997.
 31. Панасюк А.Ю. Управленческое общение. М.: Экономика, 1990.
 32. Пікельна В.С., Удод О.А. Управління школою. – Дніпропетровськ: Наук. – метод. об’єдн. пед. інновацій «Альфа», 1998.
 33. Повышение квалификации педагогических кадров / под. ред. И.Ф. Жерносека, М.Ю. Кросовицкого, С.В. Крисюка. – К.: Освіта, 1992.
 34. Портнов М.Л. Труд руководителя школы: Пособие для начинающего директора. – М.: Просвещение, 1983.
 35. Поташник М.М., Магиев А.М. управление современной школой (В вопросах и ответах). – М: Новая школа, 1997.
 36. Практические тесты руководителя / Под. ред. А.Л. Крымской. – Запорожье: Амур, 1993.
 37. Пасечнікова Л. Розвиток у керівника ЗНЗ вмінь самоаналізу результатів управлінської діяльності // Директор школи. – 2005. - № 31-32. – с. 3-51.
 38. Реморенко І. Різне управління різною освітою. Книжка для розумного керівника. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галицина, 2006. – 128с.
 39. Рождественская Н. Управленческая коммуникация как основа успешной деятельности руководителя // Нар. образ. - № 2.
 40. Руководство педагогическим коллективом: Модели и методы / Под. ред. В.С. Лазарева. – М.: Центр социальных исследований, 1995.
 41. Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором школы. – М, 1973.
 42. Суїменко Е.І. Керівник-організатор і вихователь / за ред. Б.І.Суїменко. – К.: Освіта, 1985.
 43. Терентьев В.К. Истины управления: взгляд на основы менеджмента. – М., 2002.
 44. Технологія експертизи управління освітнім процесом у загальноосвітньому закладі / За заг. ред. А.М. Єрмоли. – Харків: Пошук, 2000.
 45. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник. У двох частинах. ч. 1 Абетка менеджера освіти / В.В. Григора, О.М. Касянова, О.І. Мармиза та ін. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2004. – 160с.
 46. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник. У двох частинах. Ч. 2. Ключ до професійного успіху / В.В. Григора, О.М. Касянова, О.І. Мармиза та ін. – Харків: Веста: Вид-во «Ранок», 2004. – 152 с.
 47. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Академія, 2002. – 528с.
 48. Фурсенко Л. Модель компетентності керівника школи // Директор школи. – 1998. - № 13,14.
 49. Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления: руководитель и педагогический коллектив. – М.: Просвещение, 1980.
 50. Шакуров Р.Х. Директор школи и педколлектив. – К: Рад. Школа, 1975. 
 51. Шамова Т.И., Тюлю Г.В., Литвиненко Е.В. Оценка управленческой деятельности руководителя школы. – Вологда: ИПК, 1995. 
10469
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).