Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Створення системи моніторингових досліджень в умовах методичного кабінету

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Опольський І. В.
 
Створення системи моніторингових досліджень в умовах
методичного кабінету
 
Якщо людина не знає, до якої мети
вона рухається, для неї жоден вітер не буде попутним.
Луцій Анней СЕНЕКА, римський філософ
 
У Національний доктрині розвитку освіти України поняття «освіта» визначається як «основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вонає визначальнимчинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощуєінтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства».
Хочеться, щоб моніторинг був отим вітром, який задаватиме потрібний вектор розвитку освітньої галузі.
Поняття якості освіти є достатньо широким і багатогранним, оскільки охоплює якість навчання, виховання та розвитку особистості як результату освітньої діяльності. Саме тому світова спільнота вже близько 50 років, займаючись дослідженнями, спрямованими на оцінювання якості освіти на різних рівнях, та організацією ефективного управління нею, сформувала певне бачення про неї та її визначення. Але ЄДИНОГО ПІДХОДУ до вимірювання на сьогодні не напрацьовано.
На жаль, в Україні на сьогодні також відсутня зрозуміла інтерпретація поняття якості освіти, не розроблені механізми відстеження реалізації державного замовлення. Поняття «якість освіти» не має чіткого тлумачення.
Безумовно, базовим поняттям якості освіти є поняття «якість знань», яке передбачає співвіднесення видів знань зі складовими змісту освіти, а відтак – і з рівнями засвоєння навчального матеріалу. Якість освіти характеризується глибиною, систематичністю, системністю, повнотою, оперативністю, гнучкістю, конкретністю, узагальненістю.
Одним із механізмів, здатних забезпечити якісний рівень освіти, є моніторинг. Це – прогресивний чинник загальноосвітньої системи, який дає змогу визначити потенційні можливості дітей, прогнозувати потреби особистості, відстежувати якість методичної роботи, покращувати її тощо.
Моніторинг потрібно розглядати як систему збирання, обробки, збереження та розповсюдження інформації про освітню систему.
Варто зазначити і те, що на сьогодні у державі відсутня ефективна система моніторингу якості освіти, система індикаторів, яка б дозволяла вимірювати якість освіти. Однак проводиться ряд важливих моніторингових досліджень, які допомагають з’ясувати стан освіти з певних актуальних питань, прийняти виважені управлінські рішення.
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) - поки що єдина ефективна процедура, яка здатна незалежно, оперативно і неупереджено визначити якість освіти випускників системи загальної середньої освіти. Але ЗНО розглядається як ФРАГМЕНТ загальнонаціональної системи моніторингу якості освіти.
У Рівненському ОІППО функціонує кабінет-центр моніторингу та експертизи якості освіти. У його роботі є такі пріоритетні напрямки:
‒моніторинг освіти; моніторинг якості освіти;
‒здійснення освітньої експертизи;
‒методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання.
Кількість та значимість моніторингових досліджень щорічно зростає. У 2009 році їх було проведено 6, у 2010-11.
КЦМЕЯО Рівненського ОІППО налагоджена тісна співпраця з сектором моніторингових досліджень та відділом моніторингу й оцінки превентивної освіти дітей і молоді Інституту інноваційних технологій та змісту освіти, Львівським регіональним центром оцінювання якості освіти тощо.
На сьогодні у всіх відділах (управліннях) освіти області є відповідальні за організацію і проведення моніторингових досліджень та зовнішнього незалежного оцінювання. За 5 років роботи налагоджено ефективну систему зв’язку, яка дозволяє КЦМЕЯО РОІППО оперативно співпрацювати з відповідальними у відділах (управліннях) освіти, районних (міських) методичних кабінетах (центрах) завдяки електронній пошті, програміSkype шляхом спілкування у режимі чату, аудіо- та відеодзвінків, відеоконференцій, вебінарів. Із методистами відділів (управлінь) освіти, районних (міських) методичних кабінетів (центрів) проведено десятки моніторингових досліджень, 70 нарад, навчальних семінарів, громадських слухань, щорічно готується інформаційний збірник «Рекомендований перелік літератури з питань моніторингу якості освіти, оцінювання, незалежного зовнішнього тестування», інструктивно-методичні рекомендації щодо здійснення моніторингових чи експертних процедур тощо.
Проведення моніторингу вимагає значних затрат певних ресурсів, у тому числі вироблення інструментарію. На сьогодні в умовах районного (міського) методичного кабінету (центру) при проведенні моніторингу та моніторингових досліджень дієвим є застосування інструментарію на основі кваліметричного підходу. Фактроно-критеріальне моделювання дозволяє адаптувати БАЗОВІ моделі до умов конкретного відділу (управління) освіти, районного (міського) методичного кабінету (центру) та загальноосвітнього навчального закладу.
Ведеться робота щодо створення регіональної моделі моніторингу якості освіти на основі факторно-критеріального моделювання. Система кваліметричного оцінювання дає можливість об'єктивно визначити кількісну оцінку якості будь-яких об'єктів – предметів чи процесів, створити додатковий механізм активізації навчання учнів з усіх видів навчальної діяльності, удосконалювати якість оцінювання їхніх знань. Основним методом педагогічної кваліметрії є метод групових експертних оцінок (метод Дельфі). Розробляється відповідний інструментарій, який забезпечуватиме моментальний обрахунок результатів та швидке вироблення аналітики за результатами такого моніторингу у вигляді схем та діаграм.
На основі названої вище факторно-критеріальної моделі виписуються районні (міські) базові моделі для здійснення моніторингу якості освіти у районі (місті).
У 2011 році КЦМЕЯО було проведено відстеження того, які моніторинги та моніторингові дослідження проводяться відділами (управліннями) освіти, районними (міськими) методичними кабінетами (центрами). Отримана та опрацьована інформація даного дослідження дає можливість стверджувати про потребу у створенні єдиної скоординованої регіональної системи моніторингу на основі web-ресурсу.
На сьогодні моніторинг має забезпечувати не лише отримання об’єктивної інформації про стан освіти у районі (місті), її обробку, а й зворотний зв’язок до досліджуваного об’єкта з метою оперативного впливу на нього щодо покращення якості його діяльності. Саме тому на сьогодні в області якісно новим, інноваційним напрацюванням має стати створення та наповнення регіонального порталу, який дозволить у режимі он-лайн здійснювати моніторинг рівня методичної компетентності педагогічних працівників району (міста), конкретного ЗНЗ, оперативно підвищувати їх фаховий методичний рівень шляхом проведення дистанційного навчання тощо. Саме такий вектор при здійсненні моніторингу в області задається районним (міським) методичним кабінетам (центрам).
Завданням районних (міських) методичних кабінетів (центрів) є: організація та якісне проведення у районах (містах) моніторингових досліджень (міжнародних, національних, регіональних і власних), експертних заходів, процедур зовнішнього незалежного оцінювання. Особливу увагу потрібно зосередити на формуванні власної системи моніторингових досліджень, відповідно до потреб кожного регіону. Дана система має сприяти оперативному, ефективному вирішенню важливих освітянських питань, відображати динаміку розвитку освіти та її якості. Відповідальним особам потрібно постійно вдосконалювати особистий фаховий рівень із питань проведення моніторингових досліджень шляхом опрацювання відповідної літератури, проведення власних моніторингових досліджень на основі того інструментарію, який надсилається ІІТіЗО, АПН України, РОІППО.
Рівненським ОІППО готується проведення навчальних семінарів для відповідальних за організацію і проведення моніторингових досліджень та зовнішнього незалежного оцінювання з питань моніторингу та факторно-критеріального моделювання в освіті.
Фото Капча