Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Суб’єкти адміністративного права

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття та приклади суб'єктів адміністратив-ного права
1.1. Поняття та суть суб’єкта адміністративного права
1.2. Громадянин як суб'єкт адміністративного права
2. Індивідуальні суб'єкти адміністративного права
2.1. Адміністративна правосуб'єктність та адміністративно-правовий статус громадянина
2.2. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства
2.3. Спеціальні адміністративно-правові статуси індивідуальних суб'єктів
3. Способи захисту прав суб’єктів адміністра-тивних правовідносин
3.1. Загальні положення
3.2. Право громадянина на адміністративну скаргу та судовий захист
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

До найважливіших функцій держави Конституція України віднесла забезпечення прав і свобод людини, соціальний, правовий і економічний захист громадян. Саме права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і соціальну спрямованість державної діяльності.

Найважливішою галуззю правової системи України є адміністративне право. Його правова база грунтується на конституційних положеннях, законодавчих актах Верховної Ради, актах Президента і Верховної Ради. Також адміністративне право тісно пов'язане з виконавчою владою і державним управлінням.

Актуальність теми роботи визначається, насамперед, сучасним станом політичного життя в Україні, оскільки лише юридичні норми адміністративного права дають змогу забезпечити адекватний сучасному рівню стан справ як у найвищих органах державного керівництва, так і у повсякденному житті.

Метою курсової роботи є аналіз існуючої системи адміністративного права в Україні з точки зору визначення суб’єктів цього виду права.

Предметом роботи є галузь адміністративного права, її складові та особливості, а об’єктом – власне суб’єкти адміністративного права.

Відповідно до теми та мети роботи визначено наступні її завдання:

 • аналіз існуючої системи адміністративного права в Україні;
 • визначення поняття “суб’єкта” адміністративного права;
 • розмежування різновидів суб’єктів адмінстративного права.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали праці вітчизняних вчених-юристів та політиків, зокрема, І. Коліушко, Л. Коваль, О. Бандурка та ін., а також державна законодавчо-нормативна база.

На сучасному етапі розвитку суспільства метою адміністративного права є встановлення і регламентація таких взаємин громадян, якими кожній людині повинно бути гарантовано реальне здійснення та охорона у сфері виконавчої влади приналежних їй прав і свобод, а також ефективний захист у випадку їх порушення.

З метою забезпечення проведення реформ системи державного управління, створення і забезпечення прав людини і громадянина розроблена і реалізується концепція адміністративної реформи в Україні.

 

Список використаних джерел: 
 1. Авер'янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України. –  1998. –  № 7.
 2. Авер'янов В. Актуальні завдання реформування адміністративного права // Право України. –  1998. –  № 8.
 3. Авер'янов В. Реформування українського адміністративного права: черговий етап // Право України. –  2000. –  № 7.
 4. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посіб. / За ред. А. Т. Комзюка. –  X., 1998.
 5. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. – 2-е вид., виправл. і доп. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2001.
 6. Адміністративне право України. Підручник. / За ред. проф. Ю. П. Битяка. –  Харків, 2000.
 7. Бандурка О. М. Адміністративна діяльність. Частина особлива. – Харків, 2000.
 8. Бельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Государство и право. – 1999. – № 12.
 9. Голосниченко І. Значення адміністративного права в умовах демократичних перетворень суспільства//Право України. -  1998. - № 11.
 10. Дяченко О. Визначення суб'єкта адміністративного правопорушення та його загальних ознак окремої проблеми // Право України. –  2001. –  № 8.
 11. Кізіма Н. Особливості застосування конфіскації як одного з видів адміністративних стягнень // Право України. –  2001. –  № 4.
 12. Коваль Л. Административное право Украины. –  К., 1996.
 13. Кодекс України “Про адміністративні правопорушення” // Відомості ВРУ, 2000 р. - № 3.
 14. Коліушко І. Адміністративна реформа в Україні // Право України. –  1998. –  № 2.
 15. Конституція України. – К., 1996 р.
 16. Кубко Є. Нові наукові погляди в адміністративному процесі // Право України. –  2001. –  № 4.
 17. Миронюк Р. Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення: окремі питання // Право України. –  2001. –  № 1.
 18. Миронюк Р. Діяльність органів внутрішніх справ з виконання постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу: порядок та особливості // Право України. –  2001. - № 11.
 19. Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрямки // Право України. –  1998.
 20. Пахомов І. Адміністративна реформа: як її розуміти? (Роздуми над книгою) // Право України. –  2001. –  № 3.
 21. Пахомов І. М. Адміністративне право. –  Львів, 1992.
 22. Перспективи реформування адміністративного права України // Право України. –  1998. –  № 9.
 23. Стефанюк В., Голосніченко І., Михеєнко М. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії та практики // Право України. –  1999.
4850
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).