Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Суб'єкти адміністративних правопорушень

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття та властивості адміністративного правопорушення
 2. Визначення суб’єкта адміністративного правопорушення за законодавством України
 3. Аналіз загальних та спеціальних ознак суб’єктів адміністративних правопорушень
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Конституція України проголошує Україну демократичною державою, вищою цінністю якої є людина, її права та свободи. Чинний у державі механізм реагування на адміністративні правопорушення, ще не гарантує повною мірою оперативне застосування заходів адміністративного впливу до винних осіб і одночасно виключає будь-які прояви беззаконня і свавілля щодо громадян з боку осіб, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Серед заходів адміністративного впливу, які застосовуються до правопорушників, особливе місце займає адміністративна відповідальність, оскільки саме вона виражає негативну державну оцінку вчиненого діяння. Тому важливе значення має проблема дефініції та класифікації суб'єктів адміністративних правопорушень. Зазначену проблему неможливо вирішити без аналізу теоретичних і практичних проблем, що стосуються визначення правового статусу суб'єктів, які можуть здійснювати адміністративні правопорушення, а також розмежування їх особливостей.

Реформування адміністративного законодавства України зумовило не лише розширення нормативної бази, але і зростання кількості адміністративних справ, що потребують вирішення шляхом їх розгляду уповноваженими на це органами (посадовими особами). Різноманітність суспільно небезпечних і шкідливих деліктних посягань передбачає необхідність існування розгалуженої системи суб'єктів адміністративних правопорушень та відповідних органів, які б приймали по них рішення.

З урахуванням цього актуальною є потреба у правовому регулюванні діяльності вказаних суб'єктів у сфері адміністративної юрисдикції, особливо в частині визначення та розмежування підвідомчості розгляду справ. Аналіз наявних теоретичних напрацювань, що стосуються суб’єктів адміністративних правопорушень, вимагає більш поглибленого їх дослідження.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV, редакція від 27.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення  від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI, редакція від 01.12.2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 5. Адміністративне судочинство: підручник / Т. О. Коломоєць, П. С. Лютіков, М. Ю. Віхляєв; ред.: Т. О. Коломоєць; Запоріз. нац. ун-т. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Істина, 2011. - 300 c.
 6. Вовчук М. М. Класифікація адміністративних деліктів / М. М. Вовчук; Нац. авіац. ун-т. - К., 2012. - 19 c.
 7. Галунько В. В. Адміністративне право України: підручник: [у 2 т.]. Т. 1. Загальне адміністративне право. Академічний курс / В. В. Галунько, 
 8. В. І. Олефір, Ю. В. Гридасов, А. А. Іванищук, С. О. Короєд; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». - Херсон, 2013. - 393 c.
 9. Дараганова Н. В. Адміністративне право України: навч. посіб. / 
 10. Н. В. Дараганова; ВНЗ «Нац. акад. упр.». - К., 2013. - 271 c.
 11. Діткевич І. І. Поняття «адміністративна процесуальна правосуб’єктність»: проблеми дефініції / І. І. Діткевич // Право і безпека. – 2010. – № 4 (36). – С. 131–137.
 12. Колпаков В. К. Юрисдикція адміністративних судів: монографія: в 2 кн. Кн. 2. Підсудність адміністративних справ / В. К. Колпаков, В. В. Гордєєв. - Харків, 2011. - 251 c.
 13. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К.: Прецедент, 2007. - 531 c.
 14. Коротких А. Ю. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції в Україні та перспективи її розвитку / А. Ю. Коротких // Публічне право. - 2013. - № 3. - С. 77-84.
 15. Костів М. В. Адміністративна правосуб'єктність юридичних осіб: теоретич-ні та практичні аспекти: моногр. / М. В. Костів; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - Л.: ПП Лукащук В.С., 2006. - 129 c.
 16. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін, О. К. Волох; ред.: В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух; Нац. акад. внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 869 c.
 17. Літошенко О. С. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності: поняття та специфіка / О. С. Літошенко // Міжнародне право і національне законодавство: Зб. наук. праць. Вип. 3. – К.: КиМУ, 2003. – С. 121-126.
 18. Педько Ю. Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція: деякі теоретичні та практичні питання співвідношення / Педько Ю. // Право України. - 2010. - N10. - С.72-75.
 19. Романів Н. І. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. у схемах, табл. та комент. / Н. І. Романів, К. М. Костовська, Ю. С. Назар; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Світ, 2012. - 127 c.
 20. Шевцова О. В. Суб’єкти адміністративно-деліктної юрисдикції / О. В. Шевцова; ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». - Запоріжжя, 2014. - 18 c.
5633
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).