Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Суб’єкти господарського права

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Поняття суб’єкта господарського права
  2. Класифікація учасників господарських правовідносин
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Одним з важливих питань науки господарського права є визначення кола учасників відносин у сфері господарювання. Аналіз наукових публікацій та чинного законодавства дає підстави констатувати, що це питання належить до категорії дискусійних. Так, науковці по-різному здійснюють тлумачення положень Господарського кодексу України (далі – ГК України), якими визначається коло учасників господарських відносин. В свою чергу, такі положення подекуди не узгоджуються з іншими нормами Кодексу і не повною мірою відповідають усталеним теоретичним розробкам господарсько-правової науки. Внаслідок цього під час практичного застосування зазначених положень іноді виникають непорозуміння. Як приклад, можна навести ускладнення, що виникали в діяльності банківських філій у зв’язку з неоднозначним розумінням питання щодо можливості їх визнання суб’єктами господарювання.

Питання визначення змісту поняття «суб’єкт господарського права» є достатньо вагомим у науці господарського права, а відсутність єдиного підходу до його правильного розуміння створює проблеми в теоретичному сприйнятті та практичному застосуванні цього поняття, що й зумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

Правові проблеми, пов’язані з визначенням переліку учасників відносин у сфері господарювання та встановленням їх правового статусу, розглянуто у значній кількості наукових праць. Зокрема, слід зазначити праці В. І. Андрейцева, В. І. Лебедя, В. С. Щербини та ін. Разом із тим, окремі питання потребують подальшого теоретичного опрацювання, результатом якого має стати вдосконалення положень ГК України в частині визначення кола учасників господарських відносин. Вищевикладене свідчить про доцільність та актуальність даного дослідження, метою якого є обґрунтування пропозицій щодо внесення відповідних змін до ГК України.

 

Список використаних джерел: 
  1. Закон України «Про підприємництво» від 07.02.1991 № 698-XII, редакція від 21.07.2012 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/698-12
  2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, тлумачення від 11.02.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
  3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/436-15
  4. Актуальні проблеми господарського права : навч. посіб. / за ред. В.С. Щербини. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 528 с.
  5. Андрейцев В. І. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / В. І. Андрейцев, О. О. Ашурков, В. Е. Беляневич, О. А. Беляневич, Є. М. Білоусов, Г. В. Бойко, Є. В. Булатов, О. М. Вінник, О. П. Віхров, В. М. Гайворонський; Акад. прав. наук. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 713 c.
  6. Господарське право України : навч. посіб. / за ред. І.В. Булгакова, О.С. Захарова, О.І. Онуфрієнко. – К. : Прецедент, 2006. – 346 с.
  7. Лебідь В. І. Господарське право : навч. посіб. / В. І. Лебідь, Н. О. Можаровська, Л. Л. Нескороджена; Нац. акад. внутр. справ. - Вид. 2-ге, допов. і перероб. - Київ : Прав. єдність : Алерта, 2014. - 414 c.
  8. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права: монографія / В. С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.
5632
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).