Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасна практика координації науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Любченко Н. В.
 
Сучасна практика координації науково-методичної роботи закладів
післядипломної педагогічної освіти
 
Визначення основних шляхів подальшого розвитку системи післядипломної педагогічної освіти України, яка покликана забезпечити високий освітньо-кваліфікаційний рівень професійної компетентності та зрілості керівних, педагогічних, методичних, наукових і науково-педагогічних кадрів загальної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, є головною метою розроблення стратегічних напрямів і завдань її розбудови.
Післядипломна освіта педагога у сучасному інформаційно-технологічному суспільстві, за визначенням В. Олійника, виступає як професійна й суспільна цінність [15]. Вона покликана максимально задовольнити професійні, соціальні й культурологічні запити педагогів-практиків у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації, спонукати їх до постійного самовдосконалення у професійному та особистісному вимірах. Післядипломна педагогічна освіта має стати своєрідним випереджувальним механізмом, що стабілізує та адаптує систему освіти до нових вимог соціально-економічного розвитку держави. Саме тому, на нашу думку, сьогодні для реалізації такого покликання необхідні якісні зміни в підходах до управління в системі післядипломної педагогічної освіти, функціонування якої як комплексу соціально-освітніх установ «органічно пов’язане з якістю багаторівневого управлінського впливу (державного, регіонального, місцевого) з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішніх умов життя суспільства» [12, с. 27].
Специфічним різновидом освітньо-управлінської діяльності є науково-методична робота – складова єдиної системи безперервної освіти педагогічних працівників, що розглядається як цілісна система взаємопов’язаних заходів, дій, засобів, заснована на досягненнях науки, передового досвіду і конкретному аналізі професійних потреб педагогічних працівників [11; 17].
Отже, науково-методична робота сьогодні розуміється як «сучасна система з основними її ознаками організаційного та науково-методичного забезпечення неперервного духовного й професійно-творчого розвитку особистості педагогічного працівника», дієвий засіб педагогічного управління навчально-виховним процесом [16, с. 120].
Система науково-методичної роботи в післядипломній педагогічній освіті має бути спрямована на науково-методичне забезпечення ефективності процесів підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки педагогічних кадрів; науково-методичний супровід процесів ефективного функціонування й розвитку закладів ППО на основі партнерства між усіма структурами і підрозділами системи освіти; науково-методичний супровід процесів розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, професійної педагогічної освіти; розроблення сучасних моделей супроводу професіоналізації педагогічних і управлінських кадрів в умовах інноваційного розвитку національної освіти і науки, інформатизації суспільства [10; 17 ].
Функціонування науково-методичної роботи як системи сприяє її стабілізації та забезпеченню динамічного розвитку в сучасних умовах постійних змін середовища [16]. Управління такою динамічною системою можливе за умови здійснення адекватних до змін управлінських заходів. Університетом менеджменту освіти спрямовується діяльність структурних підрозділів на забезпечення системних заходів із координації науково-методичної роботи регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти, а отже, координація «…як управлінська функція є складовою частиною процесів управління, що полягає в узгодженні, впорядкуванні дій різних частин керованої системи» [2]. Ми вважаємо, що координацією є взаємодія сторін, що виступають рівноправними учасниками координаційних управлінських відносин із метою ефективного погодження та об’єднання зусиль, спрямованих на реалізацію спільної мети [9, с. 86]. На думку Є. Чернишової, координуюча функція управління спрямована на подолання дублювання, паралелізму змістового, часового та науково-методичного характеру і виступає як процес забезпечення погоджених дій її функціонуючих компонентів [17, с. 147].
Статутом державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України одним із головних завдань його діяльності визначено координацію діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти України. У серпні 2009 року Університет став засновником науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти», спільною місією учасників якого є забезпечення динамічного партнерського вирішення нагальних питань із реалізації законодавства про освіту, ефективного використання науково-педагогічних кадрів, соціальної інфраструктури, науково-методичного забезпечення діяльності, розвитку системи післядипломної педагогічної освіти тощо.
Науково-методичним центром координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв'язків, який функціонує в структурі Університету менеджменту освіти НАПН України саме для здійснення координаційної функції, проводиться системна робота у рамках науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти» щодо модернізації змісту, форм, засобів науково-методичної роботи на всеукраїнському рівні.
Важливим напрямом у роботі з координації науково-методичної діяльності обласних інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти стало започаткування Університетом Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників України в межах Консорціуму закладів ППО, яка є формою підвищення фахового рівня зазначених категорій працівників. Координатором роботи цієї Школи новаторства є Науково-методичний центр координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків Університету менеджменту освіти. Школа новаторства є важливою складовою науково-методичної діяльності Університету в рамках Консорціуму. Проведення круглих столів, майстер-класів, інтернет-конференцій, всеукраїнських науково-практичних семінарів із питань інноваційних підходів до організації науково-методичної роботи з керівними та педагогічними працівниками в системі післядипломної педагогічної освіти в рамках Всеукраїнської школи новаторства знайшло підтримку і позитивно оцінено педагогічними колами закладів освіти України. Прикладом таких заходів є науково-практичний семінар «Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти» (червень 2011 р.), проведений на базі Рівненського обласного інституту ППО. Уже вчетверте Університетом проводиться Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок у системі післядипломної педагогічної освіти, що є показником системної роботи щодо підтримки та впровадження досвіду закладів ППО з організації науково-методичної діяльності в сучасних умовах реформування галузі.
Науково-методичним центром координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків Університету менеджменту освіти проводиться системна робота з вивчення, узагальнення, пропаганди та впровадження передового педагогічного досвіду. Тільки за минулий рік проведено тематичне вивчення досвіду науково-методичної діяльності з виїздом до колективів Хмельницького, Рівненського, Дніпропетровського, Івано-Франківського, Полтавського ОІППО, Запорізької академії ППО, Херсонської академії неперервної освіти. Мета такої роботи – виявлення та популяризація досвіду, сприяння впровадженню його в педагогічну практику в системі закладів післядипломної педагогічної освіти в межах науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти». Окрім цього важливим є те, що аналіз досвіду регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти з метою виявлення спільних тенденцій перебудови системи науково-методичного забезпечення закладів освіти регіону має стати одним із важливих джерел сучасних змін в організації координаційних управлінських відносин у системі післядипломної педагогічної освіти.
Слід зазначити, що становлення науково-методичної системи регіональних методичних установ є одним із феноменів у сучасних умовах професійного розвитку педагогічних працівників [16, с. 119]. Процес формування науково-методичної системи регіонального інституту післядипломної педагогічної освіти неоднозначний і вимагає при аналізуванні результативності обов’язкового розгляду єдності в ній загального і специфічного, урахування властивих конкретному закладу умов функціонування, складу працівників. За підсумками тематичного вивчення науково-методичним центром діяльності обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти можна зробити висновки щодо ефективного функціонування в них системи науково-методичної роботи та системного управління науково-методичною роботою в регіоні.
Рис. 1. Схема взаємодії Науково-методичного центру координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків Університету менеджменту освіти з регіональними закладами ППО з питань науково-методичної діяльності у рамках науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти»
 
Вимогою сучасного етапу модернізації післядипломної педагогічної освіти є запровадження мобільної системи управління науково-методичною роботою з керівними і педагогічними кадрами, яка є теоретично обґрунтованою і здатною вчасно реагувати на інноваційний пошук, стимулювати і впроваджувати інновації [4].
Цілеспрямовані системні дії – ось істинний шлях фактичних якісних перетворень в управлінні науково-методичною роботою на всіх рівнях. Здійснення координації діяльності регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти Науково-методичним центром Університету менеджменту освіти через системну роботу щодо модернізації змісту, форм, засобів науково-методичної роботи є актуальною потребою і конкретним кроком на задоволення запиту закладів післядипломної педагогічної освіти у рамках Консорціуму заради розвитку динамічної спільної діяльності, забезпечення погодження та об'єднання дій щодо їх науково-методичного забезпечення.
 
Список використаної літератури
 
1.Адаптивне управління в освіті / за заг. ред. Г. Гребенюка. – Харків: Стиль Іздат, 2007.
2.Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2003. – 895 с.
3.Віднічук М. Інноваційна модель професійного розвитку педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти – регіональний аспект світи / М. Віднічук, Н. Мельник // Нова педагогічна думка. – 2010. – № 1. – с. 3-8.
4.Гуменюк В. І. Науково-методична робота з педагогічними кадрами: навч. -метод. посіб. / В. В. Гуменюк, І. А. Наумчук, П. П. Хмельницький, М. І. Мошак. – Кам’янець-Подільський: ПП М. І. Мошак, 2005. – 160 с.
5.Дивак В. Методична робота – складова післядипломної педагогічної освіти / В. Дивак // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 1. – С. 13-14.
6.Колегія «Нові горизонти української освіти». Завдання академії – максимально сприяти модернізації освіти в Україні // Педагогічна газета. – № 8 (205). – серпень 2011. – с. 1-2.
7.Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2005. – 448 с.
8.Лапенок М. І. Модернізація функцій і змісту діяльності інститутів післядипломної освіти в умовах регіону: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук: 130. 00. 01 / М. І. Лапенок; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1998. – 20 с.
9.Любченко Н. В. Координація як функція управлінської діяльності науково-методичного центру Університету менеджменту освіти НАПН України / Н. В. Любченко // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України, редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін. ]. – К., 2005. – Вип. 2 (15) / гол. ред. В. В. Олійник. – 2011. – 256 с.
10.Маслов В. І. Теоретичні основи педагогічного менеджменту: навч. посіб. [для працівників освіти] / В. І. Маслов, В. П. Драгун, В. В. Шаркунова. – К. : УІПКККО, 1996. – 87 с.
11.Набока Л. Я. Науково-методична робота у вищому навчальному закладі освіти І-ІІ рівня акредитації: метод. рек. / Л. Я. Набока. – К. : Міленіум, 2003. – 52 с.
12.Олійник В. Післядипломна педагогічна освіта в Україні у контексті світового розвитку / В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – № 2. – с. 25-29.
13.Олійник В. Наукові засади розроблення прогностичної моделі розвитку післядипломної освіти в Україні / В. Олійник, В. Семиченко, Л. Пуховська [та ін. ] // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – № 1 – С. 18-23.
14.Олійник В. Система післядипломної педагогічної освіти України: стратегія розвитку / В. Олійник // Освіта на Луганщині. – 2009. – № 2 (31). – с. 14-19.
15.Післядипломна педагогічна освіта України: сучасність і перспективи розвитку: наук. -метод. посіб. / за заг. ред. В. В. Олійника, Л. І. Даниленко. – К. : Міленіум, 2005. – с. 32.
16.Управління інноваційним розвитком районного (міського) методичного кабінету: наук. -метод. посіб. / К. М. Старченко, В. І. Пуцов, Ю. І. Завалевський, Г. М. Литвиненко. – Чернівці: Букрек, 2010. – 344 с.
17.Чернышова Е. Управление инновационными процессами в регио-нальной системе образования: материалы Международной научно-практической конференции / Е. Чернышова. – Уральск, 2008.
18.Чернишова Є. Управління процесом підготовки та професійного зростання науково-педагогічних кадрів в умовах євроінтеграції / Є. Чернишова, Г. Штомпель, В. Саюк // Шлях освіти. – 2010. – № 1. – С. 8-12.
19.Чернишова Є. На шляху модернізації післядипломної педагогічної освіти / Є. Чернишова // Освіта України. – 2010. – № 53-54.
Фото Капча