Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасні підходи до реалізації дитячих громадських ініціатив у позашкільному навчальному закладі (тематична дискусія)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Намчук Анатолій Іванович,
методист кабінету позашкільної освіти
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 
Сучасні підходи до реалізації дитячих громадських ініціатив у позашкільному навчальному закладі (тематична дискусія)
 
Соціальне замовлення суспільства школі ХХІ століття полягає у вихованні компетентнісно орієнтованої особистості, яка не тільки володіє певною сумою знань, умінь і навичок, а і здатна активно включатись у демократичні процеси, які відбуваються в нашій країні, стати учасником самоврядування народу. Одним із найважливіших факторів формування у дітей таких якостей є учнівське самоврядування.
У педагогічній науці існують різні підходи визначення поняття «самоврядування». Цим питанням займалося багато педагогів як зарубіжних, так і вітчизняних (А. Макаренко, В. Таран, М. Красовицький, Л. Новікова та ін.). У різних дослідженнях «самоврядування» розглядається і як аспект виховного процесу, і як його результат, і як форма, і як засіб, і як організація, і як школа громадськості.
Учнівське самоврядування – це, передусім, входження дитини до світу діяльності і спілкування з іншими, формування в учнів системи цінностей, які визначають їх ціннісне ставлення до навколишньої дійсності.
Участь дитини в учнівському самоврядуванні, набуття нею різноманітного досвіду, способів діяльності та статусу повноцінного члена організації є ефективним інструментом її духовного становлення як члена суспільства.
Актуальність проблеми проявляється в соціальному, психологічному та педагогічному аспектах.
Соціальний аспект: потреба сучасного суспільства організаційно сформувати соціальну активність учнів, залучити їх, використовуючи різноманітні форми громадських об’єднань, до оволодіння соціальними ролями не лише з метою збагачення досвідом взаємодії з людьми, а й для реалізації можливостей лідерського і творчого потенціалу підлітків.
Психологічний аспект: сучасне учнівське самоврядування є своєрідним шляхом пошуку учнем своєї ідентичності, пошуків себе серед однолітків, суспільства. Особиста зацікавленість дитини вільна від диктату, дитина вибирає способи виконання своїх обов’язків перед друзями, організацією, суспільством.
Педагогічний аспект: учнівське самоврядування за своєю суттю є організованою системою виховного впливу однолітків один на одного. Виховання дитини здійснюється суб’єктом – дитячим колективом. Учнівське самоврядування – посередник між світом дитини та світом дорослих – створює умови для гармонізації досвіду особистих і колективних відносин.
Бути причетним до діяльності учнівського самоврядування – не просто факт пасивної причетності, а й активної участі в реалізації його цілей, свідомого засвоєння його норм, ідентифікації, цінностей. Важливу функцію в мотивації належності виконує прийняття й усвідомлення наступності цілей, цінностей і норм, спрямованість на розвиток традицій [5, с. 6-7].
Таким чином, при організації учнівського самоврядування повинні враховуватися особливості сучасної інформаційної доби, а учнівське самоврядування має забезпечувати:
входження та адаптацію особистості до соціального середовища, його негативних впливів, освоєння існуючих соціальних зв’язків;
самостійність дітей, розвиток їхньої активності, ініціативи і творчості у повсякденній життєдіяльності;
розвиток громадської думки в дитячих колективах;
активне залучення дітей до процесів прийняття рішень на всіх рівнях;
громадське становлення особистості, включення її в суспільно-значущу діяльність;
підготовку учнів до дієвої участі в демократичному управлінні суспільством [5, с. 8].
Завданнями учнівського самоврядування є:
вироблення в учнів організаторських навичок, розвиток їх соціальної активності;
виховання у дітей почуття господаря навчального закладу, класу;
формування вмінь налагоджувати взаємодію, співпрацю на принципах партнерства;
виховання у підлітка почуття власної причетності до розвитку суспільства, держави;
виховання в учнів таких якостей, як відповідальність за доручену справу, колектив; принциповість – уміння належним чином сприймати критику, давати об’єктивну оцінку власним вчинкам і оточуючим; самостійність – готовність залежно від конкретних умов знаходити правильні рішення, долати труднощі; ініціативність – уміння вносити в будь-яку справу свої думки, пропозиції;
удосконалення управління позашкільним закладом, оскільки передача деяких організаторських функцій дітям вивільняє час педагогів для розв’язання складних виховних проблем [5, с. 12].
Поле дії учнівського самоврядування в позашкільному навчальному закладі включає:
забезпечення порядку в навчальному закладі, організацію чергування в навчальному закладі, творчих об’єднаннях;
організацію дозвілля на перервах;
проведення зборів, конференцій, виставок;
організацію самообслуговування, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;
організацію роботи зі збереження майна позашкільного навчального закладу, підручників; економне використання води, електроенергії, тепла;
організацію роботи щодо благоустрою території закладу, мікрорайону;
керівництво роботою гуртків, секцій у молодших школярів;
підготовку і проведення конкурсів, свят, змагань, акцій, фестивалів;
заслуховування звітів органів учнівського самоврядування;
проведення соціологічних досліджень із проблем життєдіяльності учнівських колективів;
участь у розробці плану роботи на новий навчальний рік;
участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядаються питання життєдіяльності дитячих колективів [5, с. 13].
Учнівське самоврядування в навчальному закладі – це не лише проблема учнів, а загальна педагогічна проблема, основою стратегії якої є послідовне створення за допомогою органів учнівського самоврядування духовно-морального клімату взаємних стосунків, утвердження учнів у ролі організаторів і відповідальних за якість життя колективу, перетворення їх на суб’єкт використання і самовиховання.
Важливим критерієм ефективності учнівського самоврядування є послідовне збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально значущих ініціатив, емоційну єдність усіх його членів. Під цим кутом зору треба розглядати діяльність педагогів, їх характер дій щодо змісту і результативності ініціативного учнівського самоврядування [5, с. 14].
Робота дітей з учнівського самоврядування передбачає:
участь у демократичних процесах, що відбуваються в колективах та державі, залучення до них своїх однолітків;
формування правової культури та культури спілкування;
вироблення практичних навичок співпраці з однолітками, молодшими та старшими за віком людьми, дотримання правил поваги та субординації у роботі зі спеціалістами, посадовими особами, керівниками різних рівнів;
становлення та виховання соціально активної особистості, небайдужої до процесів, що відбуваються навколо громадянина – патріота своєї сім’ї, свого колективу, рідного міста (села), держави [2, с. 38].
Учнівське самоврядування в позашкільному навчальному закладі повинно бути спрямоване на реалізацію основних виховних завдань, а саме:
формування у дітей громадянської культури та культурного плюралізму, гуманістичної моралі, толерантного ставлення до дій та вчинків інших;
вироблення негативного ставлення до будь-яких форм насильства, впровадження безконфліктних форм поведінки;
розвиток у вихованців суб’єктивних характеристик;
формування здатності до критичності та самокритичності;
формування активної життєвої позиції;
підготовка дітей до участі у демократичному управлінні суспільством;
формування самостійності, готовності за конкретних умов долати труднощі, знаходити правильні рішення;
виховання та активна підтримка почуття господаря класу, школи, країни, формування відповідальності за результати своєї діяльності;
забезпечення захисту прав та інтересів учнів [2, с. 62].
Із метою допомоги педагогам і дітям в організації та координації роботи органів дитячого самоврядування доцільно створити «Школу лідерів» самоврядування дітей та учнівської молоді. Її вихованці набуватимуть нових знань та досвіду і координуватимуть роботу комісій, комітетів, міністерств, центрів дитячих рад, дитячих парламентів, шкільних республік, учнівських держав тощо. Кожен, кого цікавить активна громадянська діяльність, зможе отримати консультативну та практичну допомогу, методичні рекомендації, ознайомитися з багатьма організаторськими технологіями. Для повноцінної роботи дитячого активу необхідно проводити навчання, тренінги, семінари, давати можливість підлітка обмінюватися своїм досвідом з товаришами з інших навчальних закладів чи організацій, висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації.
Основним завданням роботи «Школи лідерів» є підготовка дітей з лідерськими здібностями, які організовуватимуть навколо себе своїх ровесників і координуватимуть їх діяльність під час реалізації будь-яких проектів та планів [3, Сс. 5].
«Школа лідерів» самоврядування дітей та учнівської молоді може бути представлена як:
гурток (у позашкільному навчальному закладі) ;
творче об’єднання вихованців позашкільного навчального закладу, яке включає кілька гуртків, діяльність яких направлена на навчання дітей-лідерів та організацію роботи органів самоврядування дітей та учнівської молоді цього навчального закладу, міста, району, області [3, с. 6];
об’єднання вихованців позашкільного навчального закладу (працює як школа допрофесійної підготовки, що має свої навчальні предмети, програми тощо).
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України рекомендовано до використання програми «Лідерство – запорука успіху» (автор – Д. В. Спижева) та «Основи учнівського самоврядування» (автор – С. В. Кравченко) [7].
Для ефективної організації роботи учнівського самоврядування доцільно використовувати орієнтовний алгоритм організації учнівського самоврядування у навчальному закладі:
Аналіз та оцінка реального стану організації учнівського самоврядування в позашкільному закладі, формування комплексу проблем: яким є учнівське самоврядування сьогодні?
Аналіз реальних можливостей членів педагогічного колективу для організації роботи з органами учнівського самоврядування як радників.
Вивчення досвіду участі учнів в організації учнівського самоврядування.
Вивчення науково-методичної літератури з проблем організації учнівського самоврядування, проведення педагогічної ради, засідань методичних об’єднань, керівників творчих об’єднань, конференцій, ділових ігор, тренінгів з проблеми.
Розробка переліку ідей, вибір найбільш прогресивної і реалістичної ідеї; розробка концепції ідеї; створення проекту удосконалення ситуації; створення програми.
Колективний пошук оптимальної структури учнівського самоврядування, його органів з урахуванням специфіки позашкільного закладу.
Визначення мети, завдань, пріоритетних напрямків діяльності учнівського самоврядування, виходячи з його структури.
Розробка документації (положення, статут, інструкції, пам’ятки).
Визначення кола прав та обов’язків органів учнівського самоврядування, окремих членів учнівського колективу.
Виявлення та формування активу – ядра учнівського самоврядування.
Підготовка тренінгів для навчання активу учнівського самоврядування, створення шкіл навчання активу учнівського самоврядування.
Розширення ролі учнівського самоврядування в житті позашкільного закладу в міру накопичення дітьми організаційного досвіду.
Розробка системи заходів щодо забезпечення гласності в роботі органів учнівського самоврядування.
Діагностика різних аспектів функціонування і розвитку моделі учнівського самоврядування, системний моніторинг учнівської думки, створення на їх основі нових підструктур (тимчасових формувань, об’єднань, клубів за інтересами тощо).
Організація ефективного контролю за виконанням рішень органів учнівського самоврядування.
Створення системи стимулювання творчого самовдосконалення активу учнівського самоврядування [4, с. 54].
 
Список використаних джерел
 
Ділові папери в роботі органів самоврядування дітей та учнівської молоді: методичний посібник / Т. М. Доценко. – Біла Церква, 2009. – 240 с.
Доценко Т. М. Організаційно-правова база діяльності органів самоврядування дітей та учнівської молоді: методичний посібник / Т. М. Доценко. – Біла Церква, 2009. – 256 с.
Доценко Т. М. Організація навчання лідерів органів самоврядування дітей та учнівської молоді: методичний посібник / Т. М. Доценко. – Біла Церква, 2009. – 248 с.
Єрмаков І. Г., Кириченко В. І., Ковганич Г. Г., Спіжева Д. В. Учнівське самоврядування: структура, зміст і концепція розвитку, проектна діяльність, досвід організації / І. Г. Єрмаков, В. І. Кириченко, Г. Г. Ковганич, Д. В. Спіжева. – Х. : Основа, 2008. – 112 с.
Оржеховська В. М., Ковганич Г. Г. Учнівське самоврядування: пошук ефективних моделей і технологій: навч. посібник / В. М. Оржеховська, Г. Г. Ковганич. – К. : ІПВ, 2007. – 234 с.
Приходько М. І. Учнівське самоврядування в сучасному вимірі / М. І. Приходько. – Х. : Основа, 2008. – 176 с.
Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Соціально-реабілітаційний напрям / Л. М. Павлова. – С. : Антей, 2005. – 240 с.
Учнівське самоврядування в умовах сучасності: практичний порадник / Л. Кацинська, В. Крашевський. – Рівне: РОІППО, 2001. – 140 с.
Учнівські об’єднання / Я. М. Шуль. – Тернопіль: Астон, 2006. – 246 с.
Шишикіна Н. Ф. Взаємодія з громадськими організаціями / Н. Ф. Шишикіна. – Х. : Основа, 2007. – 192 с.
Фото Капча