Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасний стан та напрямки активізації інноваційних процесів в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ І. Рух грошових потоків в інноваційному процесі
1.1 Сутнісна характеристика інноваційних процесів
1.2 Джерела та система фінансування інноваційних процесів
1.3 Інноваційні фонди та перспективи його використання в Україні
Розділ ІІ. Проблеми фінансування інноваційних процесі
2.1 Фінансування інноваційних процесів на підприємствах
2.2 Проблеми залучення іноземних інвестицій у розвиток економіки України
2.3 Cуть та проблеми фінансових інновацій
Розділ ІІІ. Сучасний стан та напрямки активізації інноваційних процесів в Ураїні
3.1 Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні
3.2 Зарубіжний досвід залучення інвестицій в інноваційну діяльність
Висновки
Список використаної літератури
 
ВСТУП
 
Пошук нових каналів фінансування інноваційних процесів в Україні набуває особливої гостроти й значущості сьогодні - в умовах обмеженості бюджетних ресурсів, нестачі власних фінансових коштів підприємств для оновлення матеріальної бази, зростання виробництва, підвищення ділової активності, випуску продукції, конкурентоздатної на світових ринках.
Питанням фінансування приділяється значна увага як у теорії, так і на практиці. Проте поставлена проблема тісно пов'язана з питанням інвестиційного планування: окремо вирішується питання пошуку коштів для фінансування проектів, і незалежно визначаються напрямки капіталовкладень і їхня ефективність. Ці напрямки повинні бути нерозривними складовими частинами єдиного цілого. Без їхнього постійного узгодження, взаємозв'язку неможливо забезпечити безперебійне функціонування підприємства.
В умовах ринкової економіки проблема інновації підприємства набувають особливого значення, коли фінансування є головною перешкодою на шляху інноваційного процесу.
Створення сприятливого інвестиційного клімату – один із головних засобів забезпечення підвищення якісних показників економіки України. Широкомасштабному залученню іноземних інвестицій в Україну перешкоджає ряд факторів, одним з яких є відсутність дієвої системи страхування іноземних інвестицій. 
Світова економіка початку XXI ст. характеризується кардинальними змінами у визначенні напрямів економічного прогресу. Сьогодні основні акценти переміщуються на завдання прискореного інноваційного розвитку, переходу до економіки, що базується на знаннях. 
Саме інноваційний шлях розвитку економіки забезпечує оновлення технологій, товарів і послуг, ефективне використання науково-технічного потенціалу і стимулювання його підвищення. Сфера нових технологій характеризується значним попитом на фінансові ресурси.
Метою курсової роботи є розкриття потенціалу залучення та використання інвестицій, які є найважливішим чинником економічного зростання, що забезпечує збільшення певної частки щорічного реального продукту країни. 
Завданням курсової роботи є аналіз розвитку фінансування інноваційних процесів в Україні та його вплив на інвестиційну привабливість України. Довести що Україна з поміж ряду європейських країн та проблем внутрішнього характеру, є привабливою для залучення фінансових ресурсів. А також визначити ряд проблем та можливостей активізації інноваційних процесів в Україні.
Об’єктом дослідження фінансування інноваційних процесів є інноваційної діяльності, що дає змогу стверджувати, що політика залучення інвестицій в Україні не є достатньо ефективною, оскільки на розміщення капіталу в Україні впливають негативні фактори політичного та економічного характеру. Тому питання надійного механізму захисту інвестицій з метою покращання інвестиційної привабливості України потребує подальших створення механізму її як зовнішньо так і внутрішньої привабливості. 
Предметом виступають інноваційні процеси України
У першому розділі визначимо сутність інноваційних процесів, джерела фінансування та перспективи інноваційних фондів в Україні, як країни ринковим господарюванням.
Другий розділ містить фактичний стан та проблеми фінансування інноваційних процесів на підприємствах України, залучення інвестицій та їх перспективне майбутнє.
Тематикою третього роділу є сучасний стан та перспективи інноваційних процесів, ефективність фінансових ресурсів в Україні. І можливості використання зарубіжного досвіду з інвестування інноваційної діяльності.
 
РОЗДІЛ І. РУХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
 
1.1 Сутнісна характеристика інноваційних процесів
 
Інноваційний процес — процес перетворення наукового знання в інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби; послідовний ланцюг дій, що охоплює всі стадії створення новизни та її практичного використання. 
Інновація (нововведення) — кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав утілення у вигляді виведеного на ринок нового чи вдосконаленого продукту, нового чи вдосконаленого технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності, або нового підходу до соціальних послуг. [15, с.273]
Спрощено модель інноваційного процесу можна подати як кілька послідовних етапів: наука — техніка — виробництво. 
На першому етапі, а саме наука розробляють теоретичні основи певної проблеми. Охоплює стадії фундаментальних і прикладних досліджень. 
Фундаментальні дослідження спрямовані на вивчення теоретичних засад процесів чи явищ. Поштовхом до їх проведення є виникнення гіпотези, яка потребує підтвердження. Результатом фундаментальних досліджень можуть бути відкриття. 
Відкриття — науковий результат, що вносить радикальні зміни в існуючі знання, розкриває досі не відомі закономірності, властивості та явища матеріального світу, істотно впливає на НТП і розвиток цивілізації, слугує джерелом винаходів. 
Винахід — результат науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), що відображає принципово новий механізм, який може стати основою появи значної частини інновацій та інноваційних процесів і суттєво вплинути на розвиток НТП. 
На другому етапі втілюють теоретичні конструкції явищ і процесів у матеріальну оболонку. Охоплює стадії дослідно-конструкторських та проектно-конструкторських робіт, які спрямовані на розроблення, проектування, виготовлення та випробовування дослідних зразків нової техніки, технології чи нового продукту. Фінансують ці роботи, як правило, зацікавлені фірми (у тому числі на засадах спільної з іншими фірмами участі). [18, с. 197]
Етап виробництво (комерціалізація нововведення) являє
Фото Капча