Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи
 2. Місце судового контролю серед інших видів контрольної діяльності
 3. Адміністративне судочинство. Види адміністративних судів
 4. Юрисдикція адміністративних судів та підсудність адміністративних справ. Судові рішення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Проблема судового контролю завжди привертала увагу як науковців, так і юристів-практиків. Нові перспективи щодо реального забезпечення в Україні судового контролю з’являються лише після прийняття Конституції України 1996 р., згідно з якою під нього підпадають усі випадки обмеження державою та її органами конституційних прав людини (ст. 55). У розвиток конституційних положень було внесено низку доповнень у процесуальне законодавство України, що суттєво розширило контрольні функції суду при виконанні судової влади. 

Судовий контроль, як одна з функцій останньої, привертає увагу міжнародного співтовариства. Міжнародні нормативно-правові акти передбачають право кожного на справедливий судовий розгляд його справи і неодмінно підкреслюють такі властивості судів, як незалежність, компетентність і безсторонність при здійсненні правосуддя й судового контролю (ст. 10 Загальної декларації прав людини; ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод; ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські й політичні права). У цьому сенсі можна вести мову про інтернаціоналізацію стандартів судового контролю. Законодавством України були сприйняті основні міжнародні стандарти в царині захисту прав людини, що зробило актуальнішим теоретичний аналіз проблем, пов’язаних із судовим контролем.

Проте час демократичних реформ, у рамках яких здійснюється в Україні судово-правова реформа, викликає потребу переосмислити в методологічному аспекті зроблене й запровадити оптимальну для нашого суспільства модель судового контролю. Відсутність комплексного наукового дослідження судового контролю як функції судової влади в Україні, заснованого на принципово новому підході до вирішення його організаційних і правових проблем, і служить підставою для обгрунтування актуальності теми курсової роботи.

Об'єкт дослідження - суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення і реалізації адміністративного судочиства.

Предмет дослідження - специфіка правовідносин, що виникають, змінюються і припиняються у процесі здійснення судового контролю. 

Мета роботи – комплексний аналіз судового контролю, визначення його місця в системі контрольно-наглядових фунгкцій держави.

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дослідження служить сукупність методів і прийомів наукового пізнання: діалектичного, системно-структурного, порівняльно-правового, функціонального аналізу, догматичний аналізу норм чинного законодавства та ін.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 31 сторінку. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV, редакція від 04.06.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
 3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV, редакція від 27.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
 4. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 № 422/96-ВР, редакція від 19.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80
 5. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI, редакція від 01.12.2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 6. Адміністративне судочинство : підручник / Т. О. Коломоєць, П. С. Лютіков, М. Ю. Віхляєв; ред.: Т. О. Коломоєць; Запоріз. нац. ун-т. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Істина, 2011. - 300 c.
 7. Галунько В. В. Адміністративне право України: підручник: [у 2 т.]. Т. 1. Загальне адміністративне право. Академічний курс / В. В. Галунько, 
 8. В. І. Олефір, Ю. В. Гридасов, А. А. Іванищук, С. О. Короєд; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». - Херсон, 2013. - 393 c.
 9. Гудз Б. Д. Поняття судового контролю: окремі проблеми визначення / Б. Д. Гудз // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління : Науковий збірник / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - Київ : Сталь, 2012. - № 4 (8)'2012. - С. 152-156.
 10. Дараганова Н. В. Адміністративне право України: навч. посіб. / 
 11. Н. В. Дараганова; ВНЗ «Нац. акад. упр.». - К., 2013. - 271 c.
 12. Ківалов С. В. Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика : монографія / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова, М. М. Аракелян, О. В. Бачеріков, С. В. Білуга; ред.: С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - 392 c.
 13. Коломоєць Т. О. Адміністративне судочинство : підручник / Т. О. Коломоєць, П. С. Лютіков, М. Ю. Віхляєв; ред.: Т. О. Коломоєць; Запоріз. нац. ун-т. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Істина, 2011. - 300 c.
 14. Колпаков В. К.  Юрисдикція адміністративних судів : монографія: в 2 кн. Кн. 2. Підсудність адміністративних справ. Зразки судових проце-суальних документів. Класифікатор категорій адміністративних справ. Схема системи адміністративних судів / В. К. Колпаков, В. В. Гордєєв. - Харків, 2011. - 251 c.
 15. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін, О. К. Волох; ред.: В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух; Нац. акад. внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 869 c.
 16. Пасенюк О. М. Судовий наказ як засіб посилення судового контролю за виконанням постанови в адміністративній справі / О. М. Пасенюк // Право України. - 2010. - N 5. - С. 40-47.
 17. Педько Ю. Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція: деякі теоретичні та практичні питання співвідношення / Педько Ю. // Право України. - 2010. - N10. - С.72-75.
 18. Присяжнюк А. Й. Організаційно-правові засади державного контролю у сфері виконавчої влади : монографія / А. Й. Присяжнюк; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : Золота миля, 2012. - 397 c.
 19. Романів Н. І. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. у схемах, табл. та комент. / Н. І. Романів, К. М. Костовська, Ю. С. Назар; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Світ, 2012. - 127 c.
 20. Рябченко О. П. Адміністративне судочинство : навч. посіб. / О. П. Рябченко, С. Ф. Денисюк, О. В. Джафарова, Т. Є. Кагановська, Л. В. Новікова; ред.: О. П. Рябченко; МОН України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2010. - 231 c.
 21. Смокович М. Судова влада: місце в суспільстві та судовий контроль / М. Смокович // Юридична Україна. - 2012. - № 10. - С. 99-107.
 22. Хотенець П. В. Форми реалізації функції судового контролю в господарському судочинстві / П. В. Хотенець // Право України. - 2013. - № 7. - С. 274-282.
5500
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).