Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Суспільно-географічна характеристика Італії

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Географічне положення і природно-ресурсний потенціал
1.1. Географічне положення
1.2. Кліматичні умови, рельєф і внутрішні води
1.3. Характеристика наявності і розміщення корисних копалин
1.4. Рослинний і тваринний світ
2. Населення і соціальна географія
2.1. Адміністративний поділ
2.2. Характеристика демографічних умов
3. Структура і розвиток господарства
3.1. Промисловість
3.2. Транспортна мережа
3.3. Сільське господарство
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В останні роки, у зв’язку з постійним зростанням вартості автомобільних і залізничних міжнародних превезень почала більш чітко проявлятися приморська концентрація виробничих сил (особливо у зв'язку з імпортом сировини і палива). Одним з найбільш вигідних районів для розміщення нових підприємств стає прибережна зона, яка охоплює Італію, тому очевидно, що країна, яка має настільки зручне економіко-географічне положення, не могла залишитися осторонь розвитку світового господарства. Італія є однією з провідних держав, які входять у «велику вісімку», це - типова морська і гірська країна, якій властиві найбільш різкі із всіх розвинених європейських держав соціально-економічні контрасти між різними районами, особливо між Північчю і Півднем. Обличчя країни у міжнародному поділі праці визначається продукцією машинобудування, текстильної і швейної промисловості, субтропічним землеробством. У той же час сільське господарство залишається «слабкою ланкою» італійської економіки. Щороку все актуальнішим стає розвиток в Італії туристичної галузі, оскільки історично склалося, що на території країни знаходить велика ккількість мистецьких і релігійних пам’яток. Іммігранти з багатьох країн, в тому числі і з України, представлені в Італії у непрестижних і трудомістких галузях, зокрема, особистому догляді і будівництві.

Мета роботи – вивчення і аналіз соціально-географічних факторів розміщення і розвитку Італії, які чинять прямий або опосередкований вплив на формування соціально-господарської системи країни, її статус і розвиток на міжнароній арені.

Об’єкт дослідження – Італія як країна з високим рівнем розвитку промисловості і сфери послуг і морський транспортний вузол.

Предмет дослідження – фактори, що визначають загальну характеристику країни: географічне положення, природно-ресурсний потенціал, демографія та господарство.

Відповідно до визначених мети, об’єкта і предмета дослідження у курсовій роботі було поставлено наступні завдання:

 

 • проаналізувати географічне положення і ресурсний потенціал Італії;
 • визначити демографічні характеристики країни;
 • вивчити і дати оцінку стану господарства Італії за його основними показниками.

Методологія дослідження. У процесі виконання поставлених завдань використано описові методи, методи аналізу літературних джерел, синтетичний та аналітичний методи для складання кількісних характеристик окремих показників.

Джерельну базу виконання курсової роботи склали праці вітчизняних і російських авторів, однак слід відзначити, що кількість наукових джерел з досліджуваної проблеми вкрай мала. Питання фізико-географічного розміщення Італії і його впливу на структуру всіх галузей життя країни розглядаються у працях Алісова Н.В., Хорева Б.С. "Экономическая и социальная география мира" та Лопатникова Д.Л. "Экономическая география и регионалистика", методичні проблеми дослідження суспільно-географічної характеристики країн представлені у роботі Мироненко Н. С. "Методика страноведческого исследования: Экономическая и социальная география". Стаття Слуки А.Е. "Важнейшие особенности динамики населения в современной Европе" висвітлює глобальні демографічні процеси, притаманні Італії та іншим країнам. Власне вивченню соціально-географічних, економічних і природно-кліматичних умов Італії присвятили свої праці  Васильков І.П. ("Экономическая система современной Италии"), Гольдко А. П. ("Экономическая география Италии") та Северянинов А. С. («Эколого-экономические проблемы Италии»).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи складає 42 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира. - М.: Эксмо, 2003. – 354 с.
 2. Васильков И.П. Экономическая система современной Италии. - М.: Наука, 1987. – 112 с.
 3. Галкина Т.А., Красновская Н.А. Италия. Серия "У карты мира". - М.: Мысль, 1985. – 620 с.
 4. Географический атлас мира / отв. ред. Б. Турлайс - М.: Росмен, 1997. – 162 с.
 5. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира. - М., 2003. – 387 с.
 6. Голубчик М.М. Политическая география мира. - Смоленск, 1998. – 214 с.
 7. Гольдко А. П. Экономическая география Италии. - М.: Финифть, 1994. – 224 с.
 8. Зевелева Г.Н. Италия: Трудности на пути к единой Европе // Международная экономика и международное общество. - 1993. - № 11. – С.34-39.
 9. Казьмина О Б., Пучков П.И. Основы этнодемографии. - М.: Наука, 1994. – 268 с.
 10. Ломакин В.К. Мировая экономика. - М.: ЮНИТИ, 1998. – 418 с.
 11. Лопатников Д.Л. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Эксмо, 2006. – 408 с.
 12. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2 т. - М.: 2003. – 216 с.
 13. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. - М., 2006.
 14. МГУ, 1995. – 392 с.
 15. Методика страноведческого исследования: Экономическая и социальная география / под ред. Н. С. Мироненко. М.: МГУ, 1993. – 90 с.
 16. Романова Э.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира. - М.: 1993. – 290 с.
 17. Северянинов А. С.Эколого-экономические проблемы Италии // География в школе. - 2001.—№ 5. – С. 15-20.
 18. Слука А.Е. Важнейшие особенности динамики населения в современной Европе // Вест. МГУ. Сер. 5. География. 1994. - №1. – С. 78-83.
 19. Слука А.Е. Италия // География. Приложение газ. «Первое сентября».- 1996. - № 23. – С. 32-39.
 20. Слука А.Е., Слука Н.А. География населения с основами демографии. - М.: МГЭУ, 2000. – 314 с.
 21. Смирнова, А.А. Шибанова О. П. По материкам и странам: книга для чтения по географии материков. - М.: Просвещение, 1996. – 638 с.
 22. Современная демография / под ред. А. Я. Кваши и В. А. Попцова. - М.: МАЭГ. – 331 с.
 23. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вольского. - М.: Крон-Пресс, 1998. – 418 с.
 24. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник / под ред. А.С. Булатова. - М.: ЮНИТИ, 2006. – 166 с.
 25. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны / под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина. - М.: Гемини, 2002. – 530 с.
11623
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).