Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Суспільно-географічна характеристика нафтовидобувних країн Перської затоки

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Особливості фізико-географічного положення і природних умов нафтовидобувних країн Перської затоки
1.1. Загальна географічна характеристика, кліматичні умови
1.2. Рельєф та корисні копалини
1.3. Водні, грунтові та лісові ресурси
2. Соціально-географічна характеристика країн Перської затоки
2.1. Історико-географічні особливості розвитку країн Перської затоки
2.2. Демографічні характеристика і особливості розселення продуктивних сил
2.3. Освіта, соціальна та рекреаційна сфера
3. Аналіз розвитку промисловості та сільського господарства нафтовидобувних країн Перської затоки
3.1. Промисловість та енергетика
3.2. Сільське господарство
3.3. Транспортна сфера та сфера послуг
3.4. Зовнішньоекономічні зв’язки країн Перської затоки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Південно-Західна Азія є різнорідним макрорегіоном зі складними політичними проблемами та соціально-економічним розвитком. Вся історія незалежного розвитку країн Перської затоки, пов’язана з нафтою. Ті досягнення, які мають місце в цей час в економічній сфері, пов’язані, насамперед, з унікальним становищем регіону у світовому господарстві в умовах домінування нафти в структурі світового паливно-енергетичного балансу.

У період розвитку, не пов’язаний із видобутком нафти, країни Близького та Середнього Сходу були периферією світового господарства із слабко розвинутими продуктивними силами та відсталими виробничими відносинами. Головними галузями були, залежно від природних умов, кочове скотарство на натуральній основі, екстенсивне дрібнотоварне землеробство, ремесло, рибальство, видобуток перлів, примітивне суднобудування.

Відкриття і розробка нафтових родовищ на Близькому та Середньому Сході почались у 30-ті роки XX ст. Одним із перших було відкрите родовище нафти в районі Багдада, по річці Тигр. Промисловий видобуток нафти почався у Бахрейні (1934 p.), Саудівській Аравії (1938 р.), в інших країнах після Другої світової війни: у Кувейті – 1946 p., Катарі – 1949 p. Звичайно, початок видобування нафти в регіоні не був пов’язаний із внутрішніми потребами близько-, середньосхідних країн, а зумовлювався попитом світового господарства. Оскільки ці країни не мали можливості самостійно видобувати нафту, то розробка її почалася за участю іноземного капіталу й іноземної робочої сили.

Зважаючи на те, що вуглеводневі енергоносії і сьогодні формують основу світового енергетичного ринку, географічне положення, структура економіки та соціальних умов зумовлює актуальність теми дослідження соціально-економічного розвитку країн Перської затоки.

Стан дослідження проблеми. Спеціальних досліджень географії країн Перської затоки практично немає. До загальнооглядових праць, які торкаються досліджуваної проблеми, належать дослідження М. О. Барановського [2], В. В. Безуглого [3], М. Д. Заячука [8], В.П. Крижанівського [11], В.П. Максаковського [15], В. М. Юрківського [26] та ін. Власне країни західно-азійського регіону розглядаються у працях С. Гасіма [5], С. Гуцало [7], П. М. Ігнатьєва [9], Н. В. Краснової [12].

Об’єкт дослідження - сукупність нафтовидобувних країн Перської затоки. 

Предмет дослідження - соціально-економічний розвиток нафтовидобувних країн Перської затоки. 

Мета роботи – комплексне дослідження суспільно-географічних умов нафтовидобувних країн Перської затоки. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • дослідити особливості фізико-географічного положення і природ-них умов нафтовидобувних країн Перської затоки;
 • проаналізувати соціально-географічна характеристика країн Пер-ської затоки;
 • охарактеризувати розвиток промисловості та сільського госпо-дарства нафтовидобувних країн Перської затоки.

Методи дослідження. Дослідження здійснене на основі системного підходу з використанням методів структурного, порівняльно-географічного, історико-географічного аналізу, прогнозування та ін.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 40 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Алисов Н. В. Экономическая и социальная география мира / Алисов Н.В., Хорев Б.С. - М.: Эксмо, 2003. – 354 с.
 2. Барановський М. О. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн (Азія) / М. О. Барановський, О. Г. Дмитренко; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2001. - 166 c.
 3. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навч. посіб. / В. В. Безуглий. - К.: ВЦ "Акад.", 2005. - 704 c.
 4. Блій Г.  Географія: світи, регіони, концепти / Г. Блій, П. Муллер, О. Шаблій. - К.: Либідь, 2004. - 740 c.
 5. Гасім С.  Зовнішня торгівля країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки з Європейським союзом / С. Гасім, В. Блажко // Вісн. Міжнар. Слов’ян. ун-ту. Сер. Екон. науки. - 2007. - 10, № 2. - С. 53-56.
 6. Гладкий Ю.Н. Экономическая и социальная география мира / Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б.. - М., 2003. – 387 с.
 7. Гуцало С.  Проблеми розвитку Арабських країн в сучасних історичних умовах (на прикладі Саудівської Аравії, Єгипту, Марокко) / С. Гуцало // Дослідж. світ. політики: Зб. наук. пр. - 2003. - Вип. 25. - С. 179-213
 8. Заячук М. Д. Економічна та соціальна географія світу: навч. посіб. / М. Д. Заячук, О. С. Чубрей; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2009. - 200 c.
 9. Ігнатьєв П. М. Країнознавство. Країни Азії: Навч. посіб. / П. М. Ігнатьєв. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. - 383 c.
 10. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка. Навчальний посіб-ник, видання 2-ге, перероблене та доповнене / Ю. Г. Козак. — К.: Центр учбової літе-ратури, 2008. — 1002 с.
 11. Країнознавство: підручник/ В.П. Крижанівський, М.С. Дорошко, В.І.Головченко та ін..; (за ред. М.С. Дорошка). 2-ге вид., переробл. і доповн. − К.: Знання, 2012. − 439 с.
 12. Краснова Н. В. Демографическая динамика населения в странах Персидского залива / Н. В. Краснова // Экономика и управление. Российский научный журнал. - 2008. - №2. - С. 67-74.
 13. Краснова Н. В. Потребности населения арабского региона в водных ресурсах / Н. В. Краснова // Экономика и управление. Российский научный журнал, 2008. - № 1. - С. 49-52.
 14. Лопатников Д.Л. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие для студентов вузов / Лопатников Д.Л.. - М.: Эксмо, 2006. – 408 с.
 15. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира / Максаковский В.П. - М.: МЭГУ, 2006. – 392 с.
 16. Олійник Я. Б. Географія світового господарства (з основами економіки): навч. посіб. / Я. Б. Олійник, І. Г. Смирнов, О. О. Любіцева, Б. П. Яценко, К. В. Мезенцев; ред.: Я. Б. Олійник, І. Г. Смирнов; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Знання, 2011. - 638 c.
 17. Польчина С. М. Географія грунтів і грунти світу (Євразія): навч. посіб. Ч. 2 / С. М. Польчина; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2010. - 96 c.
 18. Романова Э.П. Природные ресурсы мира / Романова Э.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. - М.: 1993. – 290 с.
 19. Смаль І. В. Соціально-економічна географія світу: загальна характеристика: навч. посіб. / І. В. Смаль; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2011. - 234 c.
 20. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вольского. - М.: Крон-Пресс, 1998. – 418 с.
 21. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник / под ред. А.С. Булатова. - М.: ЮНИТИ, 2013. – 214 с.
 22. Сухий П. О. Географія основних галузей рослинництва світу: навч. посіб. Ч. 2 / П. О. Сухий, Я. І. Жупанський; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2007. - 68 c.
 23. Сюткін С. І. Географія населення: Курс лекцій для студ. природн.-геогр. ф-тів пед. ін-тів та ун-тів / С. І. Сюткін; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2002. - 80 c.
 24. Швед Ю. В. Деякі особливості сучасних процесів економічної інтеграції у Східноазіатському регіоні / Ю. В. Швед // Економічний часопис. - ХХІ. −2011. − № 1-2. - С. 37-40.
 25. Шищенко П. Г. Фізична географія материків та океанів: підручник / П. Г. Шищенко, О. В. Аріон, В. В. Удовиченко, Ю. А. Олішевська, Н. В. Петрина; ред.: П. Г. Шищенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2009. - 643 c.
 26. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зару-біжні країни: Підруч. для студ. геогр. спец. вищ. закл. освіти / В. М. Юр-ківський. - К.: Либідь, 2000. - 416 c.
11624
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).