Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Суспільно-географічна характеристика Румунії

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Фізико-географічні умови
1.1. Географічне положення і рельєф
1.2. Клімат і гідрографічна характеристика
1.3. Флора і фауна
2. Адміністративна і соціальна географія
2.1. Адміністративно-територіальний поділ
2.2. Демографічні характеристики країни
3. Економічна географія
3.1. Основні показники економічного розвитку
3.2. Промисловість і транспорт
3.3. Сільське господарство
3.4. Зовнішньоекономічні зв’язки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми курсової роботи зумовлюється тим, для України є дуже важливим приклад соціально-економічного розвитку Румунії як країни, що у поточному році вступила до ЄС. Зовнішньо-економічні зв’язки Румунії і України постійно міцнішають, особливо у світлі майбутнього вступу України до Європейського Союзу і міжнародних торгівельних асоціацій. Зважаючи на те, що Румунія експортує багато товарів групи легкої промисловості, Україна є для неї необхідним партнером.

Для виконання курсової роботи було використано статистичні дані офіційних відомств Румунії, фахова література та картографічні матеріали.

Мета курсової роботи – вивчення і аналіз рівня сучасного соціально-економічного становища Румунії.

Об’єкт дослідження – Румунія як молода країна Європейського Союзу зі специфічною державною економічною і соціальною політикою.

Предмет дослідження – соціально-економічна географія Румунії.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження слід поставити наступні завдання:

 • провести аналіз фізико-географічних умови розміщення країни: географічне положення, клімату, рельєфу і корисних копалин, флори і фауни;
 • дати характеристику населення країни, оцінити особливості складу і розміщення населення;
 • проаналізувати розвиток економіки країни, зокрема, енергетики, нафтовидобувної галузі, транспорту і сільськогогосподарства;
 • визначити і охарактеризувати зовнішньоекономічні зв'язки Румунії з країнами світу і Європейського Союзу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списоку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 33 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира. - М.: Эксмо, 2003. – 354 с.
 2. Антипов А. Г. Социально-экономическая география Западной Европы. - М.: Наука, 1987. – 712 с.
 3. Борко Ю. Новый этап углубления и расширения европейской интеграции: социальные аспекты//Мировая экономика и международные отношения. - 2000. - №9. - С. 11-23. 
 4. Бредова В. Экономика стран Восточной Европы в 2005 году // Мировая экономика и международные отношения. - 2005. - №11. - С. 118-126. 
 5. Власова О. Роль прямых иностранных инвестиций в развитии внешней торговли стран Центральной и Восточной Европы//Бюллетень иностранной коммерческой информации. - 2000. - №124. - С. 3-4. 
 6. Вовкун П. І, Литяхівська А. К. Розміщення продуктивних сил у Європі: навч. пос. – К.: КНЕУ, 2006. – 422 с.
 7. Водопьянова Е. Страны Центральной и Восточной Европы: наука в пути // Мировая экономика и международные отношения. - 2000. - № 10. - С. 70-75. 
 8. Гальперин В.М. Макроэкономика: Учебное пособие для экон. спец. ВУЗов. - М.: Инфра-М, 1997. - 719 с. 
 9. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира. - М., 2003. – 387 с.
 10. Голубчик М.М. Политическая география мира. - Смоленск, 1998. – 214 с.
 11. Гостюк М. Перспективы развития экономики Румынии // Бюллетень иностранной коммерческой информации. - 2002. - №91. - С. 1,3. 
 12. Гырбя К. Румыния: начало стабилизации экономики // Экономика и жизнь. - 1994. - №24. - С. 18-27. 
 13. Европейская интеграция: экономические и политические аспекты // Экономика и управление в зарубежных странах. - 2002. - №8. - С. 3-18. 
 14. Квайнер Т. Экономика Румынии: проблем больше, чем достижений // Деловой мир. - 2006. - №17. - С. 7. 
 15. Лопатников Д.Л. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Эксмо, 2006. – 408 с.
 16. Мааг Р. Изменения в макроэкономике и европейской финансовой системе после введения евро // Проблемы теории и практики управления. - 2002. - №2. - С. 15-18. 
 17. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. - М.: МЭГУ, 2006. – 392 с.
 18. Розати Д. Десять лет рыночных преобразований в Восточной Европе: ожидания, результаты и задачи политики//Мировая экономика и международные отношения. - 2001. - №4. - С. 68-81. 
 19. Романова Э.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира. - М.: 1993. – 290 с.
 20. Слука А.Е., Слука Н.А. География населения с основами демографии. - М.: МГЭУ, 2000. – 314 с.
 21. Современная демография / под ред. А. Я. Кваши и В. А. Попцова. - М.: МАЭГ. – 331 с.
 22. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вольского. - М.: Крон-Пресс, 1998. – 418 с.
 23. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник / под ред. А.С. Булатова. - М.: ЮНИТИ, 2006. – 166 с.
 24. Чеклина Т. Опыт стран-членов ВТО по защите национальных интересов на внутреннем и внешнем рынках. Румыния // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - №4. - С. 105-117. 
 25. Шакина А. Прямые иностранные инвестиции в странах Восточной Европы//Мировая экономика и международные отношения. - 2006. - №2. - С. 48-51.
 26. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны / под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина. - М.: Гемини, 2004. – 530 с.
11645
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).