Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Суспільний рух польської шляхти Правобережної України в 1795-1830-х роках

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дніпропетровський національний університет
 
Громакова Наталя Юріївна
 
УДК: 94 (477+930: 25)
 
Суспільний рух польської шляхти Правобережної України в 1795-1830-х роках
 
07. 00. 01 – історія України
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
 
Дніпропетровськ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті.
Науковий керівник: доктор історичних наук, доцент СВІТЛЕНКО Сергій Іванович, завідувач кафедри історії України Дніпропетровського національного університету.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор БАЖЕНОВ Лев Васильович, Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет (м. Кам’янець-Подільський), директор Центру дослідження історії Поділля кандидат історичних наук, доцент КУЛІКОВСЬКА Ганна Мар’янівна, Волинський державний університет (м. Луцьк), доцент кафедри нової та новітньої історії.
Провідна установа: кафедра історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету ім. Т. Шевченка (м. Київ).
Захист відбудеться “ 13 ” березня 2002 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08. 051. 14 при Дніпропетровському державному університеті за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, ауд. 307.
З дисертацією можна ознайомитись Науковій бібліотеці Дніпропетровського державного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8.
Автореферат розісланий 6 лютого 2002 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. в українських землях, зокрема на Правобережжі, розвивався складний процес ідеологічного й організаційного генезису та становлення польського шляхетського суспільного руху, що вплинув як на суспільно-політичне життя регіону, так і на виникнення культурницьких та громадсько-політичних рухів упродовж усього ХІХ ст.
Дослідження руху польської шляхти в контексті суспільно-політичної історії України є важливим завданням вітчизняної історичної науки, оскільки шляхетські змагання кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. мали суспільно-політичну спрямованість, що проявилося у зіткненні двох ідеологій – польської великодержавної та російської імперської.
Вивчаючи проблеми польського шляхетського суспільного руху на Правобережній Україні, необхідно у першу чергу звернути увагу на генезис руху та його джерела. Суспільний рух польської шляхти слід розглядати як уламок, своєрідний репрезентативний елемент соціально-політичної моделі Речі Посполитої, про що свідчать ідеологія та практична діяльність його учасників. З іншого боку, оскільки суспільний шляхетський рух водночас був і національно-визвольним, інтерес представляють контакти його учасників з діячами російського визвольного та українського суспільного рухів. Визначення сутності шляхетського суспільного руху дозволить з’ясувати проблему типологізації громадсько-політичних рухів у цілому, вивчити їх синхронність і асинхронність у народів Східної Європи.
Дослідження проблем суспільного руху польської шляхти на Правобережжі ґрунтується на історіографічному та джерельному матеріалі, що висвітлює становлення та особливості руху в регіоні, його вплив на суспільство в українських землях. Втім дотепер не створено цілісного уявлення про особливості якісно нового етапу генезису, ідеологічного та практичного становлення руху, його еволюції упродовж 1795-1830-х років. Такий стан не дозволяє говорити про ґрунтовне вивчення предмету і потребує на додаткове студіювання.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Вивчення проблем суспільного
руху польської шляхти на Правобережній Україні відбувалося згідно з держбюджетною темою кафедри історії України Дніпропетровського національного університету “Українське суспільство середини XVII-XX ст. у контексті трансформації національної самосвідомості” (д/б № 05-81-98, д/р № 0198U003752) та комплексною програмою в межах всеукраїнської координаційної наукової програми “Історія етнонаціональних процесів в Україні”.
Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб висвітлити генезис, становлення та еволюцію польського шляхетського суспільного руху на Правобережжі в 1795-1830-х роках, визначити його місце і роль в історії України.
Відповідно до мети в дисертації розв’язуються наступні задачі:
- піддати критичному аналізу історіографічний доробок і визначити стан історіографічної розробки проблеми;
- дослідити процес генезису польського шляхетського руху, встановити чинники, що його обумовлювали;
- визначити сутність та еволюцію ідеології польського шляхетського суспільного руху, її регіональні особливості;
- проаналізувати головні ідейні тенденції в польському русі шляхти, виявити його внутрішні течії;
- охарактеризувати основні форми та методи діяльності учасників руху, розглянути їх розвиток та своєрідність на Правобережній Україні.
Об’єктом роботи стала історія польського шляхетського суспільного руху в період боротьби за державне відродження Польщі.
Предметом даного дисертаційного дослідження є суспільний рух польської шляхти Правобережної України в 1795-1830-х роках, зокрема його генезис, ідеологія та практична діяльність учасників.
Хронологічні рамки роботи – 1795-1830-ті роки – зумовлюються тим, що саме в цей період змінюються мета і завдання польського дворянського суспільного руху на Правобережній Україні, відбувається еволюція його ідеології та практичної діяльності. Нижній хронологічний рубіж визначається третім – останнім поділом Речі Посполитої (1795 р.), коли Правобережна Україна остаточно увійшла до складу Російської імперії; а верхній – періодом 1830-х рр., що характеризуються трансформацією ідеологічних настанов та практичної діяльності учасників шляхетського суспільного руху Правобережжя в напрямку його демократизації.
Історико-географічні межі роботи обумовлюються тим, що саме регіон Правобережної України впродовж кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. став ареною польських національно-визвольних змагань. З кінця XVIII ст. на Правобережжі розгорнулася боротьба між поляками, які становили місцеву еліту, та новою російською владою за соціально-політичний та культурний вплив у регіоні, що зумовила посилення шляхетського суспільного руху.
Методологічною
Фото Капча