Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Суспільство, держава, право

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття суспільства як найбільш значної соціальної системи, його структура
2. Поняття держави, її співвідношення з суспільством
3. Регулювання суспільних відносин – поняття і види
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Перед будь-яким суспільством завжди постає коло завдань, на вирішення яких спрямовуються матеріальні та інтелектуальні ресурси, ідеологічні і політичні зусилля. З-поміж усієї сукупності ресурсного забезпечення суспільства виокремлюються основні його компоненти: держава і право. Вони виникають, здійснюються і розвиваються відповідно до тих завдань, які постають перед державою у конкретних історичних умовах. На сьогодні функції всі складових суспільства і держави мають здійснюватися, у відповідності до принципу верховенства права, у правових формах, що обумовлює актуальність аналізу співвідношення суспільства, держави і права як взаємопов’язаних і взаємопроникних категорій. 

Необхідність наукового аналізу цієї проблеми зумовлена й тим, що трансформаційні процеси соціального призначення права і держави, як загально визнаних форм організації суспільних відносин, не отримали достатньої уваги в роботах науковців. Лише окремі аспекти функціональної характеристики права та держави знайшли відображення в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних правознавців. Проте одні з них (О. В. Скрипнюк [7], Ю. П. Сурмін [13], Е. Щербенко [16]) спрямовували свої зусилля на розкриття закономірностей і механізмів функціонування права, інші ж (В. М. Алексєєв [2], Ю. Г. Рубан [10], В. П. Бех [11]) зосереджувалися на проблемі функцій держави. 

У зв’язку з цим особливого значення набувають питання проведення порівняльного аналізу поняття та структури суспільства, держави і права, їх співвідношення у сучасній теорії держави і права, за допомогою чого досягається необхідна збалансованість і направленість взаємодії сучасного права та держави. Крім того, детальне дослідження цієї проблеми дозволить ефективніше використовувати державно-правовий механізм у вирішенні завдань побудови правової держави і громадянського суспільства. 

Мета роботи - теоретичний аналіз проблеми взаємодії держави, суспільст-ва і права.

Об'єкт дослідження - процес співвідношення та правової взаємодії держави і суспільства.

Предмет дослідження - правове забезпечення розвитку та функціонування держави як вищої форми організації суспільства.

Відповідно до мети було поставлено такі завдання:

 • уточнити поняття суспільства як найбільш значної соціальної системи, його структура;
 • окресилити підходи до поняття держави, її співвідношення з суспільством;
 • дослідити поняття і види регулювання суспільних відносин.

Методи дослідження. У роботі використано загальні та спеціальні методи, які відповідають меті і завданням наукового дослідження: історико-цивілізаційний, порівняльно-правовий, системно-функціональний, спеціально-юридичний та ін.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що у дослідженні узагальнено основні сучасні підходи до розуміння системи “суспільство-держава-право”, зроблено ряд конкретизуючих висновків. Матеріали роботи можуть використовуватися при викладанні теорії держави і права, конституційного права тощо.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Алексєєв В. М. Суспільство та держава: управлінські взаємовідносини: монографія / В. М. Алексєєв; Ін-т законодавства ВР України. - Чернівці: Технодрук, 2012. - 343 с.
 3. Білак М. В. Політична єдність суспільства і держави / М. В. Білак (Тесленко) // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр . - 2011. - Вип. 51. - С. 176-181.
 4. Білозьоров Є. В. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний, А. О. Осауленко, Т. О. Пікуля; ред.: Є. О. Гіда; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Ліпкан О. С., 2010. – 258 с.
 5. Коталейчук С. П. Теорія держави та права / С. П. Коталейчук, П. Я. Пісной. - К. КНТ, 2011. - 560 с.
 6. Лебедєва О. В. Актуальні проблеми держави та громадянського суспільства / О. В. Лебедєва // Правова держава: щорічник наук. пр. - 2010. - Вип. 21. - С. 505-510.
 7. Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: монографія: у 2 т. Т. 2. Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку / О. В. Скрипнюк, В. В. Медведчук, О. В. Петришин, В. П. Тихий, О. Д. Крупчан, К. А. Бабенко, Р. Ф. Гринюк, І. В. Гладуняк, Д. Є. Прокопов, О. В. Пушкіна; Нац. акад. прав. наук України. - К.: Логос, 2010. - 691 с.
 8. Політологія: навч. посіб. / М. М. Острянко, А. М. Острянко; Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. - Чернігів, 2011. - 195 с.
 9. Політологія: навч. посіб. / О. С. Поліщук, О. А. Кенц. - Хмельницький, 2011. - 571 с.
 10. Рубан Ю. Г. Проблема взаємодії влади і суспільства в сучасних вітчизняних наукових дослідженнях / Ю. Г. Рубан // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр . - 2011. - Вип. 51. - С. 685-689.
 11. Саморегуляція соціального організму країни: монографія / ред.: В. П. Бех; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2010. - 650 с.
 12. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн.. – К.: Ун-т “Україна”, 2013. – 197 с.
 13. Сурмін Ю. П. Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. П. Сурмін, А. М. Михненко, Т. П. Крушельницька, І. М. Шпильовий, Л. І. Загайнова, Р. А. Науменко, С. А. Пригородова, Є. О. Ралдугін, Н. М. Дармограй, В. В. Карлова; ред.: Ю.П. Сурмін, А.М. Михненко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т пробл. держ. упр. та місц. самоврядування. - К.: НАДУ, 2011. - 386 с.
 14. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 524 с.
 15. Шестопалова Л. М. Теорія права та держави: посібник / Л. М. Шестопалова. – К., 2012. – 255 с.
 16. Щербенко Е. Правова держава і громадянське суспільство: від інституціоналізації до інтеріоризації / Е. Щербенко // Політ. менеджмент . - 2010. - Спец. вип. - С. 113-121.
969
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).