Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Суспільство, держава, право

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття цивілізації та суспільства як найбільш значних соціальних систем, їх структура
 2. Поняття держави, її співвідношення з суспільством. Особливості сучасних держав
 3. Правова держава як соціальна цінність
 4. Соціальне регулювання суспільних відносин: поняття та види
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Цілісний соціально-правовий дискурс багатоманітних аспектів проблеми суспільства, держави і права є однією із нагальних сучасних проблем теорії права, особливо у такому важливому її вимірі як відносини між державою та суспільством. Особливої актуальності названій темі, а також проблемам демократизації та легітимації влади, вибору форм правління, лібералізації політичних інституцій надали докорінні зрушення в економічній, соціально-політичній та духовній сферах українського суспільства, прагнення України органічного долучитися до європейського та світового економічного та культурного простору.

Теоретична, соціально-правова реконструкція умов побудови в нашій країні правової держави та громадянського суспільства, механізмів, стану та перспектив їх співвідношення та взаємозв’язку актуалізується ще й таким важливим до сьогодні завданням, як подолання тоталітарної спадщини з притаманним їй домінуванням держави над суспільством, над особистістю, зневагою її прав і свобод. То ж йдеться, насамперед, про усвідомлення та створення, на засадах знання особливостей взаємодії держави та суспільства в межах конкретно-історичних практик, реальних умов побудови на вітчизняному посткомуністичному просторі правової держави та демократичного громадянського суспільства.

Дослідження як держави, так і суспільства через вимір їх відносин є надзвичайно продуктивним ще й тому, що у такий спосіб ми, по-перше, маємо можливість продовжити у вітчизняній правовій думці дослідження актуальних проблем сучасної теорії держави і права, присвячених аналізу умов формування та характерних рис громадянського суспільства як царини самовизначення людини, реалізації її прав і свобод. А, по-друге, сприяти створенню і в Україні реальних умов для перетворення індивіда у відповідальну особистість, справжнього громадянина своєї країни, а також для захисту прав та свобод громадян, їхніх інтересів та потреб, особливо в межах кризових, реформаційних соціальних практик. У зв’язку з цим актуалізується проблема прямих та опосередкованих владних способів підпорядкування суспільства державі, їх співвідношення тощо.

Об’єкт дослідження - держава та громадянське суспільство, її правове регулювання, сутнісні характеристики та тенденції розвитку.

Предмет дослідження - теоретичні засади, зміст, структура, сутність правової держави та суспільства, основні форми регулювання суспільних відносин.

Мета роботи - цілісному різностороннє дослідження правових аспектів відносин держави та суспільства.

Здійснення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання наступних наукових завдань дослідження:

 • проаналізувати поняття цивілізації та суспільства, їх структуру як найбільш значних соціальних структура;
 • окреслити поняття держави, її співвідношення з суспільством, особливості сучасних держав;
 • визначити особливості правової держави як соціальної цінності;
 • дослідити соціальне регулювання суспільних відносин, їх поняття та види.

Методи дослідження. Соціально-правова інтерпретація проблеми взаємодії держави та суспільства зумовило звернення в курсовій роботі до загальнотеоретичних методів їх осягнення: аналізу та синтезу, поєднання історичного та логічного, а також компаративного підходів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 30 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Гавриленко Г. Правова держава і правова культура // Право України. – 1993. – №1. – С.26-30.
 2. Громадянське суспільство і держава: шлях до порозуміння і співпраці: (З методол. семінару) / О. Кресін // Право України. - 2004. - N 3. - С. 18-21.
 3. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість / І. Магновський // Право України. - 2005. - N 7. - С. 25-29.
 4. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посіб. / О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, А.П. Заєць, В.С. Журавський, Н.М. Оніщенко, С.В. Бобровник; МОН України. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 400 c.
 5. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков, В.П. Пастухов, О.Д. Тихомиров; Ред.: В.В. Копєйчиков; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - Стереотип. вид. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 317 с.
 6. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / В.В. Лемак; Ужгород. нац. ун-т. Юрид. ф-т. - Ужгород: ПП Медіум, 2003. - 251 с.
 7. Заєць А. П. 3-16 Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К. : Парламентське вид-во, 1999. - 248 с.
 8. Кампо В. Форма правління: зміна акцентів // Юридичний вісник – 2003. №3. – С. 4.
 9. Костин Ю. Методологические подходы к исследованию проблемы соотношения государства и права в современной юридической науке / Ю. Костин // Современное право. – 2007. – № 4. – С. 35-37. 
 10. Котюк В. О. Теорія права. – К.: Вентурі, 1996. – 207 с.
 11. Магновський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість // Право України – 2005. №7. – С. 25-29.
 12. Медведчук В. В. Україна: актуальні питання розвитку суспільства, держави і права. – К.: Інтерпрес ЛТД, 1999. – 240 с.
 13. Наливайко Л. Р. Теорія соціальної функції сучасної Української держави в умовах політичних та економічних перетворень / Л. Р. Наливайко // Університетські наукові записки. – 2007. – № 1. – С. 1317. 
 14. Погорілко В. Ф., Малишко М. І. Правова система - система права - система законодавства // Право України. - 1993. - № 9. – С. 23-29.
 15. Проблеми теорії держави і права. Основи: курс лекцій / А. Машков. - К.: К.І.С., 2008. - 470 c.
 16. Проблемы общей теории права и государства : учебник для ВУЗов / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. – М.: Норма, 2004. – 832 с. 
 17. Радько Т. Н. Основные функции социалистического права: учебное пособие / Т. Н. Радько. – Волгоград, 1970. – 142 с.
 18. Скрипнюк О. В. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні. - К.: Хрещатик, 1995. - 216 с.
 19. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. для підгот. до держав. іспиту / Ред.: Б. Мельничук;; Юрид. ін-т ТАНГ. Каф. теорії держави і права. - 2-е вид., зі змінами й допов. - Тернопіль: Богдан, 2001. - 168 с.
 20. Теорія держави і права: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Скакун; Нац. ун-т внутр. справ. - 2-е вид. - Х.: Консум, 2005. - 656 с.
 21. Шаповал В. Форма держави в конституційному праві // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. - №2. – С. 47-58.
 22. Шемшученко Ю.С. Україна: проблеми формування правової держави. // Правова держава. - Республіканський міжвідомчий збірник наукових праць.-К., 1992.-С. 6-11.
4712
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).