Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Суспільство і держава: співвідношення, спільні і відмінні риси

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Правова держава: поняття і ознаки
1.1. Ідея виникнення правової держави та її поняття
1.2. Ознаки правової держави
1.3. Поняття і ознаки суспільства як правової категорії
Висновки до розділу 1
2. Аналіз взаємовідносин громадянського суспільства і держави
2.1. Характеристика спільних і відмінних рис суспільства і держави
2.2. Взаємні обов'язки і відповідальність особистості і держави
2.3. Теорія і практика формування та становлення правової держави в сучасному українському суспільстві
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Розглядаючи місце і роль держави у політичній системі суспільства, необхідно, перш за все, зупинитися на проблемі співвідношення держави і громадянського суспільства.

Визначальними при співвідношенні держави і громадянського суспільства є такі принципи: держава сприяє формуванню громадянського суспільства; держава забезпечує рівні можливості для всіх суб'єктів у всіх сферах суспільного життя; чітко законодавчо окреслює межі можливого державного втручання у справи людини і суспільства.

У свою чергу громадські об'єднання та трудові колективи мають свої важелі впливу на державу: беруть участь у формуванні представницьких (законодавчих) органів державної влади; ефективність виконання державою своїх функцій інколи значною мірою залежить від громадських об'єднань та трудових колективів; представники громадських об'єднань та трудових колективів можуть включатися до складу колегіальних державних органів з правом вирішального голосу; керівні органи громадських об'єднань можуть наділятися правом законодавчої ініціативи.

Актуальність теми зумовлена, в першу чергу, потребами окреслення шляхів побудови соціальної правової держави в Україні, зокрема визначення характеру співвідношення між соціальною правовою державою і громадянським суспільством, з метою удосконалення чинного законодавства, формулювання конкретних пропозицій (включно законодавчих ініціатив) щодо розвитку суспільства і держави у відповідному напрямі. З'ясування характеру співвідношення соціальної правової держави і громадянського суспільства сприятиме, на думку дисертанта, пошукам комплексних підходів у правотворчості відповідного спрямування. Важливим є і те, що існують певні розбіжності стосовно методів і засобів розбудови соціальної правової держави в Україні.

Стан дослідження проблеми. До проблем співвідношення соціальної правової держави і громадянського суспільства у своїх публікаціях зверталися вчені України: С.В. Бобровнік, О.Л. Богініч, Є.В. Бурлай, В.В. Головченко,  П.Б. Євграфов, В.К. Забігайло, Т.І. Ковальчук, М.І. Козюбра, А.М. Колодій,  В.В. Копєйчиков, В.В. Медведчук, Є.О. Назаренко, М.М. Онищенко, В.Ф. Опришко, Л.М. Павловська, П.М. Рабінович, В.Ф. Сіренко, О.Ф. Скакун, В.Г. Сокуренко, М.В. Цвік, В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученко та деякі інші. 

Об’єкт дослідження – суспільство і держава як політико-правові категорії.

Предмет дослідження – особливості співвідношення понять «суспільство» і «держава», їх спільні і відмінні ознаки.

Мета роботи - аналіз проблем співвідношення правової держави і громадянського суспільства, насамперед, в умовах сучасної України.

Для досягнення зазначеної мети треба було, зокрема, вирішити наступні завдання:

 • висвітлити ідеї виникнення правової держави та її поняття;
 • проаналізувати ознаки правової держави;
 • вивчити поняття і ознаки суспільства як правової категорії;
 • дати характеристику спільних і відмінних рис суспільства і держави;
 • з’ясувати взаємні обов'язки і відповідальність особистості і держави;
 • провести оцінку теорії і практики формування та становлення правової держави в сучасному українському суспільстві.

Методи дослідження. Метедологічну основу роботи складають загально-наукові і спеціальні  методи пізнання соціальних процесів, зокрема: формально-логічний, структурно-функціональний, історико-правовий і порівняльно-правовий.

Структура  роботи.  Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел (найменування), обсяг роботи складає 48 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
 2. Андрусенко О. М. Щодо поняття синкретичної зовніш¬ньої функції сучасної держави // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської науко-вої конфе¬ренції 18.05.2005.- К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. - С. 7-12.
 3. Брегеда А. Ю. Політологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 1999. - 124 с.
 4. Вітер І. Трансформація місця та ролі держави в умовах глобалізації розвитку //Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. - 2002. - № 8-12. - С.30-37.
 5. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 240 с.
 6. Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посібник. - Львів.: Світ, 2001. - 384 с.
 7. Гусаpєв С.Д., Колодій А.М., Кpавченко Л.В.. Основи держави і права. - К.: Юpінфоpм, 1995. - 360 с.
 8. Ко¬лодій А. М., Копєйчиков В. В., Лисенков С. Л. та ін. Теорія держави і права: Навчальний посібник / За заг. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копєйчикова.- К.: Юрінком Інтер, 2004. - 380 с.
 9. Комаров С. А. Общая теория государства и права: Учебник.- 3-є изд., переработанное и дополненное.- М: Юрайт, 1997. - 420 с.
 10. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / Юрид. ін-т Терноп. акад. нар. госп-ва. - 3-є вид., змін. й допов.. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 243 с.
 11. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. - К.: Юрисконсульт: КНТ, 2006. - 355 с.
 12. Мандебура Т.О. Соціальна політика періоду ринкової трансформації та питання її законодавчого забезпечення. -К.: Юрінком, 1997. - 68 с.
 13. Морозова Л. А. Теория государства и права. - М.: Юристъ, 2002. - 412 с.
 14. Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. / Под ред. проф. В. Н. Марченко. - М.: Зерцало, 2000. - Т. 2. - 724 с.
 15. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Стрий М.І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. -К.: Ін Юре, 1997. - 48 с.
 16. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник.- К.: Атіка.- 2001. - 176 с.
 17. Рябов С. Г. Політологічна теоpія деpжави: навч. пос. для студентів гуманіт. фак. вищ. навч.закладів / ред. Hедашківський В.П..- К.: Тандeм, 1996. - 284 с.
 18. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. - 704 с.
 19. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник/ Пер. з рос. - Харків: Консум, 2001. - 656 с.
 20. Сурілов О.В. Теорія держави і права: Учб. посібник. - Одеса: Астропринт, 1998. - 222 с.
 21. Теория государства и права / Под ред. М. Рассолова та ін. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 643 с.
 22. Теорія держави і права (під ред. В.В.Копейчикова). - К.: Юрінком-Інтер, 1997. - 329 с.
 23. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.
 24. Теорія держави і права: Навч. посіб. / В.М.Субботін, О.В.Філонов, Л.М.Князькова, І.Я.Тодоров. - К.: Знання, 2005. - 327 с. 
 25. Теорія держави і права: Навч.-метод. матеріали для студ. юрид. ін-ту / Авт.-упоряд. М.В.Кравчук; Терноп. акад. нар. госп-ва, Юрид. ін-т. Каф. теорії держави і права. - Тернопіль, 2003. - 100 с.
 26. Трофимова З.В. Теорія держави і права: Навч. посіб. для студ. та учнів. - Донецьк: БАО, 2004. - 173 с.
 27. Федоренко Г.О. Теорія держави і права: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. / Редкол.: В.Ф.Опришко (голова) та ін.; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - К., 2006. - 229 с.
 28. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богачова Л.Л. та ін. Загальна теорія держави і права / за ред. М.В.Цвіка та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2002. - 427 c.
 29. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство і соціальна, демократична, правова держава: становлення, функції, тенденції розвитку в сучасній Україні // Юрист. - 1996. - С. 49-56.
5475
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).