Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність і характеристика соціальної відповідальності бізнесу

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Сутність і характеристика соціальної відповідальності бізнесу
 
Кучмєєв О. О.
кандидат психологічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Інституту економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 
У статті узагальнено науковий досвід формування системи соціальної відповідальності бізнесу. Проаналізовано наукові підходи до розуміння соціальної відповідальності бізнесу, її види та рівні, прояв у бізнесі з урахуванням міжнародного досвіду. Доповнено та уточнено понятійний апарат з цієї тематики. Визначено приорітетні напрямки розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні.
Ключові слова: соціальна відповідальність, корпоративна соціальна відповідальність, види, рівні, бізнес.
Кучмеев А. А. СУТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
В статье обобщен научный опыт формирования системы социальной ответственности бизнеса. Проанализированы научные подходы к пониманию социальной ответственности бизнеса, ее виды и уровни, проявление в бизнесе с учетом международного опыта. Дополнен и уточнен понятийный аппарат по этой тематике. Определены приоритетные направления развития социальной ответственности бизнеса в Украине.
Ключевые слова: социальная ответственность, корпоративная социальная ответственность, виды, уровни, бизнес.
Kuchmyeyev O. O. NATURE AND CHARACTERISTICS OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS
The article summarizes the research experience of the formation of social responsibility. Analysis of scientific approaches to understanding of CSR, its types and levels of expression in the business of international experience. Supplemented and clarified the conceptual apparatus of the subject. Determined the priority directions of social responsibility in Ukraine.
Keywords: social responsibility, ^rporate social responsibility types, levels, business.
Постановка проблеми. Останнім часом в Україні серйозно заговорили про соціальну відповідальність бізнесу, тобто про політику участі бізнес-структур у житті суспільства, вирішенні соціальних проектів. Якщо в розвинених країнах уже давно активно здійснюється концепція соціальної відповідальності бізнесу, то в Україні в цьому напрямку робляться перші кроки. З огляду на те, що сьогодні експерти прогнозують, що посткризовий світ буде більшою мірою соціально відповідальним, спосіб подолання кризи з «орієнтацією на перспективу» можливий лише через подальшу соціалізацію бізнесу.
У зв’язку з цим дослідження питання щодо сутності та характеристики соціальної відповідальності бізнесу вважається винятково важливим, оскільки в Україні на відміну від економіки західних країн недостатньо розвинений інститут корпоративної і персональної відповідальності. Крім того, усебічне теоретичне обґрунтування та практичне застосування засад соціальної відповідальності бізнесу забезпечить сталий розвиток економіки країни із застосуванням принципово нових методів взаємодії бізнесу та соціуму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти соціальної відповідальності бізнесу в України розглядали у своїх роботах такі вітчизняні учені: Амосов С. О. [1], Белявська К. С. [2], Дунаєв І. В. [6], Полякова О. М. [10], Стецик А. Р. [12] та ін. Значну увагу питанням соціальної відповідальності бізнесу приділяли зарубіжні вчені: Л. Майлс, Д. Ментл, Р. Мартін, Ф. Котлер, Р. Олсоп та ін. У наукових роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників визначається, що соціальна відповідальність бізнесу – це відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів; активна соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі з суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У науковій літературі, присвяченій порушеній проблематиці, поряд з терміном «соціальна відповідальність бізнесу» вживаються також визначення «корпоративна соціальна відповідальність», «корпоративна соціальна добросовісність», «корпоративна соціальна сприятливість», «етика бізнесу», «корпоративне громадянство». Дані визначення відображають і стосуються різних рівнів соціальної відповідальності, характеризуючи еволюцію цього поняття та розширення його меж. Однак відсутність єдиного підходу до тлумачення сутності соціальної відповідальності бізнесу та її складових є однією з найсуттєвіших проблем, що перешкоджає ефективній імплантації її принципів у бізнес-практику підприємств.
Мета статті полягає в аналізі наукових підходів до розуміння соціальної відповідальності бізнесу, її видів і рівнів з урахуванням міжнародного досвіду. Для досягнення поставленої мети необхідним є вирішення таких завдань:
 узагальнення наукового досвіду формування системи соціальної відповідальності бізнесу, доповнення та уточнення понятійного апарату з цієї тематики;
обґрунтування сутності соціальної відповідальності бізнесу;
обґрунтування рівнів соціальної відповідальності бізнесу;
визначення пріоритетних напрямків розвитку соціальної відповідальності бізнесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. У роботах [1; 3; 5] висловлюється думка, що соціальна відповідальність – це одна з основних частин механізму управління суспільними процесами, що характеризує взаємну відповідальність суб’єктів і об’єктів соціального управління. Не тільки індивіди й соціальні групи відповідають за власну діяльність перед суспільством, але й суспільство, держава несуть відповідальність за забезпечення нормальних умов, прав і свобод для життєдіяльності людей [3; 7; 8; 10].
Світові вчені під соціальною відповідальністю розуміють категорію, за допомогою якої оцінюється спосіб життя, дії людини, соціальної групи. Це відповідальність ретроспективна. Суб’єкт-особистість, група і навіть суспільство відповідають за власні дії (у тому числі за проступок). Відповідальність тут виявляється, по-перше, як система соціальної підзвітності, по-друге, як санкція за дії, що суперечать з інтересами спільноти. Санкція може бути економічною, правовою, моральною. Тобто можна говорити про такі підвиди соціальної відповідальності, як фінансова, адміністративно-дисциплінарна, матеріально- правова, цивільно-правова, кримінальна тощо.
Основними видами соціальної відповідальності можна назвати:
  • відповідальність суспільства за створення умов для розвитку кожної людини, за те, щоб кожна особистість мала реальну можливість вільного вибору у всіх сферах своєї життєдіяльності;
  • відповідальність тих чи інших
Фото Капча