Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність платоспроможності підприємства та аналіз його фінансового стану

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
400 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретична частина. Сутність платоспроможності підприємства
1.1. Теоретичні основи платоспроможності підприємства
1.2. Аналіз основних показників для визначення платоспроможності підприємства
2. Розрахунково-аналітична частина. Аналіз фінансового стану підприємства
3. Прикладна частина. Пропозиції та рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми полягає в тому, що керівники підприємств повинні мати достовірну інформацію про наявність коштів, необхідних для розрахунків із заробітної плати з персоналом, за платежами в бюджет з фінансовими органами, за позиками з установами банків, за товарно-матеріальні цінності з постачальниками. Таку інформацію можна отримати на основі аналізу платоспроможності підприємства. Актуальність аналізу фінансового стану обумовлюється зростаючими потребами в аналітичних даних про роботу підприємства з боку різних категорій користувачів з метою раціоналізації рішень.

Актуальність теми дослідження обумовлена наступними факторами: 

 • наявністю серед фахівців різних точок зору щодо визначення основних понять та теоретичних положень теми дослідження, порядку обчислення та групування фінансових показників й недоліків у діючих нормативно-правових актах з питань оцінювання фінансового стану вітчизняних суб’єктів господарювання;
 • необхідністю розробки галузевих моделей оцінки фінансового стану підприємств та адаптації закордонного досвіду фінансового аналізу до вітчизняних умов господарювання, а також забезпечення менеджменту підприємства реальною інформацією про його фінансовий стан для прийняття ефективних управлінських рішень.

Фінансовий аналіз передбачає дослідження важливих аспектів грошового обороту та прийняття заходів із закріплення фінансово-економічного стану господарюючого суб'єкта. Стабільний фінансовий стан підприємства означає своєчасне виконання зобов'язань перед його персоналом, партнерами та державою, що припускає фінансову стійкість, нормалізацію платоспроможності і кредитоспроможності та рентабельності активів, власного капіталу й продажів. 

Питання дослідження платоспроможності підприємства висвітлено у працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, серед яких О. А. Бугай, О. М. Галенко, А. В. Грачев, Н. М. Давиденко, Ю. Ю. Журавльова, М. В. Магістрант, М. Л. Ковальов, О. А. Непочатенко, Г. О. Партин, В. М. Родіонова, Г. В. Савицька, П. С. Смоленюк, М. А. Федотова та інші.

Мета - виявлення резервів та розробка заходів з підвищення рівня платоспроможності та фінансового стану підприємства.

Для поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

 • вивчити сутність та значення аналізу платоспроможності підприємства;
 • проаналізувати існуючі підходи до визначення платоспроможності підприємства;
 • проаналізувати основні показники фінансового стану підприємства;
 • виявити резерви та розробити пропозиції щодо підвищення показників фінансового стану підприємства.

Об’єкт дослідження – процес управління платоспроможністю та фінансовим станом підприємства.

Предмет дослідження - методи оцінки фінансового стану та платоспроможності підприємства. 

Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи дослідження:

 • теоретичні: аналіз, синтез, систематизація, зіставлення, класифікація наукових джерел інформації, що дозволило узагальнити та систематизувати погляди вчених на проблему, яка досліджувалась;
 • емпіричні методи: вимірювання, порівняння, узагальнення;
 • методи математичної обробки результатів дослідження: обробка даних та графічна презентація результатів здійснювалась за допомогою електронних таблиць MS Excel.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аранчій В. Л. Фінанси підприємств : навчальний посібник / В. Л. Аранчій; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. – К. : Професіонал, 2004. – 304 с. 
 2. Бугай О.А. Ліквідність та платоспроможність: економічна суть та експертна оцінка / О.А. Бугай // Галицький економічний вісник. – 2011. - №3. – С.150.
 3. Галенко О. М. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності на підприємствах-банкрутах / О. М. Галенко, Г. В. Булкот // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 6. – C. 47-53.
 4. Глазунов В. Н. Обеспечение текущей платежеспособности предприятия / В. Н. Глазунов // Финансы. – 2004. – № 3. – C. 67-70.
 5. Гізатулліна О. М. Фінансова стійкість підприємства: економічна сутність та методика оцінки / О. М. Гізатулліна, О. П. Чучко // Фінанси, грошовий обіг і кредит. - 2010. -№ 3. - С. 240-249.
 6. Грачев А. В. Оценка платежеспособности предприятия за период / А. В. Грачев // Финансовый менеджмент. – 2003. – № 1. – C. 20- 31.
 7. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навчальний посібник / В. М. Гриньова В. О. Коюда. – 3-тє вид., стереот. – К. : Знання-Прес, 2006. – 423 с. 
 8. Давиденко Н. М. Ліквідність та платоспроможність як показники ефективності фінансового менеджменту підприємства / Н. М. Давиденко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 2. – C. 36-42.
 9. Журавльова Ю.Ю. Методичні аспекти оцінки платоспроможності підприємств в сучасних умовах господарювання / Ю.Ю. Журавльова // Ринок цінних паперів. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – 2005. – № 3. – C. 33-41.
 10. Журавльова Ю. Ю. Сутність платоспроможності підприємства / Ю. Ю. Журавльова // Фінанси України. – 2006. – № 1. – C. 116-121. 
 11. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу : навчальний посібник / В. М. Івахненко. – К.: Знання-прес, 2000. –207с. 
 12. Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності / В.І. Іващенко М.А. Болюх. – К. : ЗАТ «Нічлава», 2001. – 204 с.
 13. Король В. Методологічні розбіжності оцінки ліквідності і платоспроможності в системі аналізу фінансового стану підприємств / В. Король // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – № 5. – C. 22-26.
 14. Ковальов М. Л. Платоспроможність в системі оцінки фінансової стійкості підприємства. - [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/. - 25.03.2012. – Назва з екрану.
 15. 15.Колісник М.К. Фінансова санація підприємства | М.К. Колысник. – К.: Кондор, 2007. – 345 с.
 16. Лагун М. І. Методичні аспекти аналізу платоспроможності підприємства / М. І. Лагун // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 2. – C. 53-58.
 17. Любенко Н. М. Фінанси підприємств : навчальний посібник / Н. М. Любенко ; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : ЦУЛ, 2009. – 264 с. 
 18. Магістрант М.В. Проблеми платоспроможності підприємств / М.В. Магістрант // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - №2. – С.221.
 19. Макаренко І. О. Механізми фінансової стабілізації машинобудівного підприємства в ринкових умовах / І.О. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 1. – C.131.
 20. Непочатенко О.А. Сучасні методи оцінки платоспроможності підприємств / О.А. Непочатенко // Інноваційна економіка. – 2011. - №2. – С.123.
 21. Основна інформація щодо діяльності ТОВ “Завод Кобзаренка” [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.kobzarenko.com.ua/contacts.php – 23.03.2012. – Назва з екрану. 
 22. Партин Г. О. Вплив чинників на фінансову стійкість підприємства / Г. О. Партин // Науковий вісник НЛТУ. - 2010. - № 8. – С. 277-284.
 23. Полєщук І.Ф. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності підприємства [Електронний ресурс]. І. Ф. Полєщук – Режим доступу: http://intkonf.org. – 25.02.2012. – Назва з екрану.
 24. Пономаренко Є. Д. Сутність фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану [Електронний ресурс]. Є. Д. Пономаренко – Режим доступу: http://inpos.com.ua/153. – 25.02.2012. – Назва з екрану.
 25. Ремньова Л. М. Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства як складова його фінансового менеджменту / Л. М. Ремньова // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2. – C. 87-96.
 26. Слівак А. Є. Проблеми регулювання банкрутства підприємств чи відновлення їх платоспроможності в Україні / А. Є. Слівак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – № 12. – C. 8-10.
 27. Фінанси підприємств : підручник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ; ред. А. М. Поддєрьогін. - 6-е вид., перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2006. – 552 с. 
 28. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз : навч. посіб. / Ю. С. Цал-Цалко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 360 с.
 29. Челомбитько Ю.В. Роль та місце ліквідності та платоспроможності підприємства в сучасному економічному середовищі / Ю.В. Челомбитько // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. - №35. – С.458.
 30. Череп, А. В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання : підручник / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2009. – 380 с. 
 31. Шифріна Н.І. Класифікація активів підприємства за рівнем ліквідності / Н.І. Шифріна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. - №34. – С. 348.
12117
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).