Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність соціальної терапії, її види

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Соціальна терапія – цілеспрямований процес практичного впливу відповідних державних структур, громадських організацій та об'єднань, у тому числі й релігійних, на конкретні форми прояву соціальних відносин чи соціальних дій. Соціальна терапія здійснюється на фоні загального складного становища особистості чи соціальної групи, соціального неблагополуч-чя, коли соціальна проблема розглядається з погляду соціальної хвороби, яка потребує виліковування.
У соціальній терапії як технології соціальної роботи застосовуються прийоми, техніки впливу на особистість та її оточення з огляду на специфіку соціальної ситуації, зміст, завдання соціальної терапії, рівень соціальної структури суспільства, на якому вона проводиться.
Соціальна терапія – форма втручання (інтервенції) в світ клієнта чи його оточення, орієнтована на допомогу клієнту через вплив на психічні і соматичні функції його організму. Основною метою соціальної терапії є оптимізація відносин у системах “людина – людина”, “людина – група”, “людина – світ”.
Технології соціальної терапії ґрунтуються на досягненнях психології, психіатрії, психотерапії та соціальної педагогіки. Кожен із методів, що використовуються в соціальній терапії включає два елементи:
інтелектуальний, пов’язаний із інформаційним впливом слова;
емоційний, який зумовлюється використанням міміки, жестів та особливостей характеру соціального педагога.
Усі методи соціальної терапії використовуються у двох формах:
індивідуальній – використовується стосовно клієнтів, вирішення проблем яких вимагає жорсткої конфіденційності, або які не бажають приймати участь у груповій соціальній терапії;
груповій, яка дозволяє клієнту глянути на себе очима групи і, відповідно, відкорегувати поведінку, а також, у разі необхідності, розробити ефективну програму індивідуальної терапії.
З метою ефективного вирішення соціальних проблем можна запропонувати групі наступні вправи: релаксація, пантомімічні сцени, рольові ігри, гештальттерапія і т. д.). Групи при цьому можна умовно поділити на:
- навчальні;
- спільної діяльності;
- групи для батьків;
- чоловічі та жіночі групи.
Склад групи може змінюватись в залежності від поставленої мети та визначених завдань.
Технологія роботи в групі покликана розв’язувати такі завдання:
забезпечення нормального розвитку членів групи;
самоствердження особистості;
виховання почуття громадянськості;
попередження дисфункцій у групі;
корекція мети, коли це необхідно задля одного чи кількох членів групи.
Найпоширенішими методами соціальної терапії є наступні.
Трудова терапія, яка ґрунтується на тонізуючій і активізуючій дії праці на психофізичну сферу людини. Особливого значення набуває при психічних розладах. Трудова терапія дозволяє організувати спільну діяльність, сприяючи налагодженню хороших стосунків між людьми, знімаючи стан напруження і переживання. Трудова терапія є універсальним видом соціального розвитку, підтримки, і допомоги різним категоріям населення.
Терапія самовиховання (найбільший ефект дає при використанні аутогенного тренування). Метод включає наступні прийоми:
самовивчення;
переоцінювання своєї особистості;
самоаналіз;
створення бажаного образу “я”;
формування індивідуальних прагнень;
використання прийомів самопереконання, самозаохочення і самонавіювання;
сенсорна репродукція поведінки “я-образу” в найрізноманітніших ситуаціях діяльності і спілкування; ж) накладання стереотипів “я-образу” на реальну поведінку в житті і діяльності.
Методи поведінкової терапії, які стосуються тренінгу соціальних навиків. Формування навиків соціального функціонування здійснюється за допомогою таких методів:
організація вільного часу;
терапія зайнятістю, бесіди про професію;
виконання клієнтом функцій підкорення та управління.
Дискусійна терапія, що відбувається за такою схемою:
знайомство членів групи;
обговорення сподівань клієнтів, їх переживань;
переживання і обговорення групового напруження;
наростання протистояння і агресії у відношенні до керівництва групою;
виявлення істинного ставлення до керівника, вироблення групових норм поведінки стосовно керівника;
виявлення проблем, пов’язаних із самостійністю, відповідальністю і активністю;
формування адекватного ставлення до проблеми, яку необхідно розв’язати, активної мотивації до участі у роботі групи, норм і традицій групи;
аналіз групової динаміки з виходом на проблематику окремої людини;
обговорення результатів терапії, підведення підсумків.
Соціотерапія – вплив на соціальне оточення клієнта за допомогою державних і громадських організацій.
Психологічні напрямки соціальної терапаї включають такі її види, як:
музикотерапія – ґрунтується на формуванні у слухачів переживань, пов”язаних з минулим, сучасним та майбутнім.
ритмотерапія, яка пов’язується з ритмами природи, біоритмами життя і т. д. ;
арттерапія – лікування засобами мистецтва, що передбачає використання таких методів: а) використання вже існуючих творів мистецтва через їх аналіз і інтерпретацію клієнтами; б) формування у клієнта прагнення самостійно творити; в) творчість самого спеціаліста, спрямована на взаємодію із клієнтом;
кольоротерапія – передбачає підбір необхідного кольору як з метою стимуляції, так і корекції свого стану;
психогімнастика – одна з форм психотерапії, за якої взаємодія ґрунтується на руховій експресії, міміці та пантоміміці;
натурпсихотерапія (ланшафттерапія) – лікування природою;
логотерапія – розмовна психотерапія, яка посилює міру самоповаги, сприяє становленню зрілої особистості;
бібліотерапія – аналіз прочитаної літератури, що дозволяє об’єктивно оцінити стан клієнта;
імаготерапія – передбачає використання з метою терапії рольової гри (гри образами), де використовуються наступні прийоми: переказування літературного твору в наперед встановленій ситуації, переказування і драматизація народної казки, виконання ролі у спектаклі.
В технологіях соціальної терапії її методи прийнято використовувати комплексно.
 
Список використаних джерел:
 
Теорії і методи соціальної роботи: підр. для студ. ВНЗ / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005.
Тюптя Л. І., Іванова І. Б. Соціальна робота: теорія і практика: навч. пос. – К. : Знання, 2008.
Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е. И. Холостовой. – М. : ИНФРА-М, 2002.
Фото Капча