Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система корекційної соціально-педагогічної роботи з наркозалежними

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
96
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади корекційної роботи з представниками «груп ризику»
1.1. Еволюція соціологічних поглядів на наркотизм
1.2. Медико-соціальний напрямок вивчення наркотизму
1.3. Аналіз факторів ризику наркозалежності серед молоді
Висновки до розділу І
2. Методичні основи корекційної роботи з наркозалежними
2.1. Характеристика основних підходів до корекційної роботи з наркозалежними
2.2. Особливості корекційної роботи з батьками наркозалежної молоді
Висновки до розділу ІІ
3. Дослідження ефективності програми "12 кроків" для лікування і соціальної реабілітації осіб з хімічною та наркотичною залежністю
3.1. Опис і методика проведення тренінгової програми
3.2. Аналіз результатів проведення програми
Висновки до розділу ІІІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Епідемія наркоманії в Україні набуває все більшого розмаху: за даними експертів нині кількість споживачів психоактивних речовин сягає понад 500 тисяч осіб переважно молодого віку. У світі нині немає жодної країни, яка б могла доказово заявити, що їй вдалося подолати це зло. На жаль, не становить винятку й Україна. 

За даними соціального опитування п'ята частка молодих людей знайомі з дією наркотиків. Серед них найбільший відсоток складають студенти ВНЗ. Поясненням може бути те, що наркотики, як дороге задоволення, більш доступні забезпеченим і самостійним студентам. 

Аналіз показників у гендерному розрізі показує, що хлопці частіше, ніж дівчата вживають наркотики. В місті молоді люди вживають наркотики вдвічі частіше, ніж на селі. При цьому, з кожним роком відзначається збільшення кількості молоді, що захоплюється наркотиками.

Лікування наркоманії в більшості випадків не приносить успіху. Застосовувані в спеціалізованих клініках методики дійові лише при активній позиції самого хворого. Але й у таких випадках після одужання частими є рецидиви. Також були марними всі зусилля по боротьбі з виробництвом і збутом наркотиків.

Боротьба з наркоманією ведеться, передусім, на законодавчому рівні: практично в усіх країнах передбачені жорсткі кримінальні санкції за виробництво і розповсюдження наркотичних речовин. Тим часом, силові заходи не усувають причин наркоманії. Величезне значення має широка пропаганда здорового способу життя, життя без наркотиків. Але більшість дослідників проблеми все ж схиляються до думки, що набагато дієвіше (й важче) забезпечити в суспільстві соціальні умови, що не сприяли б зловживанню наркотиками. Особливо це стосується головної групи ризику – молоді.

Питання наркоманії ще постало перед суспільством з прадавніх часів. Ніхто і не підозрював, що ця хвороба призведе до великих втрат, а найголовніше до втрати молодих, енергійних, талановитих особистостей у руках яких знаходиться майбутнє нашої держави.

Боротьба з наркоманією наразі не втрачає своєї актуальності. На жаль, наркобізнес дедалі популяризується у сучасному суспільстві, а страждає від цього, у першу чергу, молодь. Адже подібна „прибуткова справа” не зважає на вік споживачів. Проте реальна ціна, яку має сплатити суспільство у майбутньому, – знищений генофонд. 

Соціально-економічні та інші зміни, які відбулися протягом останніх років в Україні, вимагають перегляду багатьох принципів організації медичної допомоги, однак на більшості територій медична служба продовжує працювати із застарілими підходами до проблеми, не переглядаються структура існуючих медичних і соціальних установ, стан матеріальної бази і кадрового забезпечення.

Одним з найбільш актуальних шляхів підвищення ефективності роботи із залежними особами є розвиток реабілітаційної ланки, якому сьогодні, на думку багатьох дослідників, на місцях не приділяється належної уваги. В умовах переходу до ринкової економіки одним із пріоритетів соціальної політики є соціальний захист, а одним його основних напрямків соціального захисту по праву вважається реабілітація. З огляду на актуальність реабілітаційної ланки в системі охорони здоров'я, необхідне більш повне вивчення проблем медико-соціальної роботи.

Проблема реабілітації залежних осіб в останні роки набула великого значення і нового звучання як у практичних, так і наукових її аспектах. Однак, на жаль, Україна не посідає гідного місця в міжнародному співробітництві з питань відновлювального лікування і реабілітації, що пов'язано з відсутністю в країні налагодженої системи медико-соціальної реабілітації і відповідного досвіду в рамках цієї сфери. Погіршує таке положення і недосконалість законодавства та роз'єднаність відомств, які мають відношення до лікування і реабілітації, а також витрати структури охорони здоров'я та економічні труднощі, тому створення єдиної системи реабілітації є актуальним питанням і вимагає єдиного концептуального підходу, подальшої наукової розробки і впровадження в практику охорони здоров'я і соціальної роботи.

Стан дослідження проблеми. Проблема реабілітації осіб, які належать до «групи ризику», зокрема, з наркотичною залежністю, достатньо широко висвітлена у сучасних вітчизняних і закордонних виданнях. Зокрема, соціологічний аспект проблеми розроблявся Вілксом А. Я., Каменською Т. Г., Подшивалкіною В. І., Козаченко А. В., Мірошніченко Н. А., Соболевим В. А., Рущенко І. П., Березіним С. В., Лисецьким К. С.,  Орешніковою І. Б.,  Сердюком А. А., Соболевим В. А. та іншими. Соціально-педагогічна корекція як засіб реабілітації і профілактики нарркотичної залежності стала предметом вивчення у працях таких авторів, як Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М.,  Валентік Ю.В., Зиков О.В., Сідоров П.И., Цетлін М.Г. та ін. Серед закордонних вчених, які займалися розробкою даної проблеми, соід відзначити Andrew J., Smolkowski K., Hops H., Tildesley E., Ary D., Harris J.,  Beman D. S., Criss M. M., Pettit G. S., Bates J. E., Dodge K. A., Lapp A. L., Johnson C. A., Pentz M. A., Weber M. D., Dwyer J. H., Baer N., Mackinnon D. P., Hansen W. B., Flay B. R., Sher K. J. та ін. Однак слід зазначити, що у всіх зазначених працях проблема корекційної роботи розглядається скоріше як вторинна після психотерапевтичного впливу, і саме тому являється актуальною для подальшого глибокого дослідження.

Об'єкт дослідження – представники «групи ризику», зокрема, наркозалежні особи.

Предмет дослідження - корекційна робота з особами з хімічною, наркотичною або іншою залежністю.

Мета роботи – вивчення особливостей і ефективності застосування методів корекційної роботи з особами з хімічною, наркотичною або іншою залежністю.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета роботи нами було визначено завдання дослідження:

 • вивчити еволюцію соціологічних поглядів на наркотизм;
 • з’ясувати особливості медико-соціального напрямку вивчення наркотизму;
 • провести аналіз факторів ризику наркозалежності серед молоді;
 • дати характеристику основних підходів до корекційної роботи з наркозалежними;
 • визначити особливості корекційної роботи з батьками наркозалежної молоді;
 • дослідити ефективність програми "12 кроків" для лікування і соціальної реабілітації осіб з хімічною та наркотичною залежністю.

Гіпотеза дослідження - впровадження в практику корекційної роботи та соціально-терапевтичної реабілітації осіб із залежністю від психічно активних речовин елементів системи «12 кроків» буде ефективним не менш як для половини учасників тренінгової групи.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань ми використовували загальнонаукові, аналітичні і синтетичні методи, серед яких аналіз літератури з досліджуваної проблематики, робота з джерелами Інтернет, узагальнення отриманих у процесі пошуку даних, зокрема, методи спостереження у процесі роботи з тренінговою групою, методи збору і аналізу експериментальних даних.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літераутри і додатків, загальний обсяг роботи склав 95 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М. Соціальна робота. – К.: УДЦССМ, 2001. – 340 с.
 2. Анохин П. А. Медико-социальная работа в учреждениях здравоохранения. – М.: Международный ин-т социальной работы, 2005. – 105 с.
 3. Бабов К. Д., Дворяк С. В., Розанов В. А. Система реабилитации больных наркоманией на основе сочетания психосоциальных подходов коррекции личности с фармакологическими и физиотерапевтическими средствами: Метод. рекомендации. - Одесса, 1996. - 32 с.
 4. Батищев В. В., Негериш Н. В. Методология организации программы психотерапии и реабилитации больных зависимостью от психоактивных веществ, имеющих низкий уровень мотивации на лечение. - М., 2001. - С. 38-48.
 5. Бех В. П.  Сутність та зміст соціальної роботи // Нова парадигма. - Запоріжжя, 2002. - Вип.24. - С.143-149. 
 6. Валентик Ю.В., Зыков О.В., Сидоров П.И., Цетлин М.Г. Медико-социальная работа в наркологии. – Архангельск: АГМА. – 90 с. 
 7. Валентин Ю. В. Реабилитация в наркологии: Учеб. пособие. - М.: Прогрессивные биомедицинские технологии, 2001. - 34 с.
 8. Вилкс А. Я. Наркотизм среди молодёжи // За здоровый образ жизни (борьба с социальными болезнями). – М.: Институт социологии АН СССР, 1991. – Кн. 1. – С. 73-85. 
 9. Гузиков Б. М., Зобнев В. М., Ревзин В. Л. Терапевтическое сообщество в системе реабилитации наркологических больных: Пособие для врачей. - СПб., 2000. - 27 с. 
 10. Гульдан В. В., Романова О. Л., Корсун А. М. и др. Эмоционально-когнитивный диссонанс в структуре представлений школьников о наркомании и токсикомании // Психологические исследования и психотерапия в наркологии. – Л.: Медицина, 1989. – С. 68-74. 
 11. Каменская Т. Г, Подшивалкина В. И. Некоторые аспекты исследования образа потребления наркотиков в молодежной среде // Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вісник Харківського Національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2000. – № 492. – С. 173-176. 
 12. Карпов А. М. Образовательно-воспитательные основы профилактики и психотерапии наркоманий. – Казань: Медицина, 2000. – 36 с. 
 13. Кесельман Л. Е. Социальные координаты наркотизма. – СПб: СПбФ ИС РАН, 1998. – 120 с. 
 14. Козаченко А. В., Мирошниченко Н. А. Предмет наркотизма. – Николаев-Одесса: Тетра, 1999. – 64 с. 
 15. Колесов Д. В. Эволюция психики и природа наркотизма. – М.: Педагогика, 1991. – 312 с. 
 16. Колесов Д. В., Турцевич С. В. Наркотизм: сущность и профилактика. – М.: Знание, 1988. – 48 с. 
 17. Кузьминов В. Н., Сердюк А. А. Профилактика наркотизма в глобальной сети Internet // Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты. Итоговые материалы международного проекта / Сост. И. П. Рущенко. – Харьков: Финарт, 2002. – С. 141-149. 
 18. Личко А. Е. Наркотизм (употребление наркотиков) и подростковая наркомания // Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л.: Медицина, 1977. – С. 61-70. 
 19. Личко А. Е., Битенский В. С. Подростковая наркология. – Л.: Медицина, 1991. – 304 с. 
 20. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи: Навчальний посібн. – 2-е вид., доп. і випр. – К.: МАУП, 2003. – 184 с.
 21. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1999. – 96 с.
 22. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. – Харьков: Торсинг, 2000. – 432 с. 
 23. Основы социальной работы / Отв. ред. П. Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 234 с.
 24. Основы социальной работы: учебник / отв.ред. П.Д.Павленок. - М.: ИНФРА. - М., 1998. - 368 с.
 25. Особливості соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності // Проблеми педагогічних технологій. - Луцьк, 2004. - Вип.3-4 (28-29). - С.122-157. 
 26. Перепелиця М. П. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект) / Український інститут соціальних досліджень, Український центр політичного менеджменту. – Київ, 2001. – С. 52. 
 27. Подшивалкина В. И., Левинский М. В., Мирошниченко Н. А. Социотехнологические проблемы борьбы с наркоманией // Соціальні технології. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 47-59. 
 28. Практика социальной работы: обзор основных направлений. – Энциклопедия социальной работы. – М.: Центр общечеловеческих ценностей. – 1994. – 630 с. 
 29. Практична соціальна робота / за ред. П.Картер та ін.. - Амстердам-К.: Асоц. психіатрів України, 1996. - 184 с. 
 30. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. С. В. Березина, К. С. Лисецкого, И. Б. Орешниковой. – М.: Институт психотерапии, 2000. – 256 с. 
 31. Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты. Итоговые материалы международного проекта / Сост. И. П. Рущенко. – Харьков: Финарт, 2002. – 240 с. 
 32. Рущенко И. П., Сердюк А. А. Социологический мониторинг употребления психоактивных веществ в молодёжной среде // Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты. Итоговые материалы международного проекта / Сост. И. П. Рущенко. – Харьков: Финарт, 2002. – С. 93-101. 
 33. Рущенко І. П. Соціологія злочинності. – Харків: НУВС, 2001. – 370 с. 
 34. Селиверстова В. Г. Медико-социальная помощь различным категориям граждан. – М.: ЦПРИ, 2006. – 190 с.
 35. Сердюк А. А. Профилактика наркотизма в системе народного образования: методические и организационные аспекты чтения спецкурсов // Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты. Итоговые материалы международного проекта / Сост. И. П. Рущенко. – Харьков: Финарт, 2002. – С. 102-123. 
 36. Сердюк О. О. Збірник методичних матеріалів з дисципліни «Соціальна робота з особами з хімічною залежністю» // Новини української психіатрії. – Харків, 2002. – http://www.psychiatry.ua/articles/paper062.htm. 
 37. Сердюк О. О. Навчально-методичний комплекс із соціології наркотизму // Новини української психіатрії. – Харків, 2002. – http://www.psychiatry.ua/articles/paper072.htm. 
 38. Сидоренко Е. В. Мотивационный тренинг. - СПб.: Речь, 2000. - 234 с.
 39. Соболев В. А., Сердюк А. А. Наркомания как объект социологического анализа // Вісник Харківського державного університету. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – Харків, 2000. – № 492. – С. 167-172.
 40. Социальные отклонения / Под ред. В. Н. Кудрявцева. – М.: Юридическая литература, 1989. – 328 с. 
 41. Спрангер Б. Е. Анализ состояния обучающих программ «Формирование жизненных навыков» в мире // Вопросы наркологии. – 1994. – № 1. – С. 82-85.
 42. Спрангер Б. Е. Ключевые принципы построения профилактических программ для подростков// Вопросы наркологии. – 1993. – № 3. – С. 48-53.
 43. Теорії і методи соціальної роботи: підручник / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 327 с.
 44. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник/ За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К.: Академвидав, 2005. – 303 с.
 45. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 390 с.
 46. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Знання, 2008. - 576 с.
 47. Ухаль А.М., Шеремет А.П. Наркоманія: суть і боротьба з нею. Навчально-довідковий посібник. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2001. – 124 c.
 48. Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация / Под ред. А. Я. Гриненко. – СПб: Лань, 2000. – 368 с. 
 49. Яременко О., Балакірєва О., Вакуленко О. та ін. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи. – Київ: Український інститут соціальних досліджень, 2000. – 82 с. 
 50. Andrew J., Smolkowski K., Hops H., Tildesley E., Ary D., Harris J. Adolescent substance use and academic achievement and motivation. Paper presented at the Annual Convention of the American Psychological Association (San Francisco, CA). – ERIC Document Reproduction Service № ED 337733, 1991. – 221 p.
 51. Beman D. S. Risk factors leading to adolescent substance use // Adolescence. – 1995. – Vol. 30, № 117. – P. 201-208. 
 52. Bentler P., Newcomb M. Consequences on adolescent drug use: impact on the lives of young adults. – Newbury Park: Sage Press, 1988. – 138 p.
 53. Craig R. J. The role of personality in understanding substance abuse //Alcoholism Treatment Quarterly. – 1995. – Vol. 13. – P. 17-27. 
 54. Criss M. M., Pettit G. S., Bates J. E., Dodge K. A., Lapp A. L. Family adversity, positive peer relationships, and children’s externalizing behavior: a longitudinal perspective on risk and resilience // Child Development. – 2002. – Vol.73, № 4. – P. 1220-1237. 
 55. Gorsuch R. L., Butler M. C. Initial drug abuse: a review of predisposing social-psychological factors // Psychological Bulletin. – 1976. – Vol. 43. – P. 120-137. 
 56. Hawkins J. D., Calatano R. F., Miller J. Y. Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: implications for substance abuse prevention // Psychological Bulletin. – 1992. – Vol. 112. – P. 64-105. 
 57. Johnson C. A., Pentz M. A., Weber M. D., Dwyer J. H., Baer N., Mackinnon D. P., Hansen W. B., Flay B. R. Relative effectiveness of comprehensive community programming for drug abuse prevention with high-risk and low-risk adolescents // Journal of Consulting and Clinical Psychology. – 1990. – Vol. 58, № 4. – P. 447-456. 
 58. Mcandrew C. Factors associated with the problem-engendering use of substances by young men // Journal of Studies on Alcohol. – 1989. – Vol. 50. – P. 552-556. 
 59. McArdle P., Wiegersma A., Gilvarry E., Kolte B., McCarthy S., Fitzgerald M., Brinkley A., Blom M., Stoeckel I., Pierolini A., Michels I., Johnson R., Quensel S. European adolescent substance use: the roles of family structure, function and gender // Addiction. – 2002. – Vol. 97. – P. 329-336. 
 60. Newcomb M. D., Bentler P. M. Substance use and abuse among children and teenagers // American Psychologist. – 1989. – Vol. 22, № 2. – P. 242-248. 
 61. Sher K. J. Individual-level risk factors // The development of alcohol problems: exploring the biopsychosocial matrix of risk / Eds. R. Zucker, G. Boyd, J. Howard. – Washington: U.S. Department of Health and Human Services, 1994. – P. 77-108. 
 62. Sher K. J. Individual-level risk factors // The development of alcohol problems: exploring the biopsychosocial matrix of risk / Eds. R. Zucker, G. Boyd, J. Howard. – Washington: U.S. Department of Health and Human Services, 1994. – P. 77-108. 
2692
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).