Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система органів внутрішніх справ

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття, функції, ознаки органів внутрішніх справ
 2. Структура органів внутрішніх справ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Напрям правоохоронної діяльності є відображенням внутрішньої політики держави, здійснення якої, згідно з Конституцією, покладено на Кабінет Міністрів України. Потреби суспільства та інтереси держави у правоохоронній сфері перетинаються, оскільки забезпечення законності та правопорядку становить одну з основних функцій держави та є запорукою стабільності суспільства. Держава, як і суспільство, зацікавлена у громадському спокої, впорядкованості внутрішніх державних відносин.

Важливою гарантією правопорядку та законності є правоохоронна діяльність держави, яка здійснюється через систему органів внутрішніх справ.

Органи внутрішніх справ є частиною органів державної виконавчої влади і посідають одне з центральних місць в системі правоохоронних органів, оскільки виконують найбільший обсяг робіт, пов’язаний з попередженням, виявленням, припиненням і розкриттям злочинів та інших правопорушень.

Всю систему органів внутрішніх справ України очолює Міністерство внутрішніх справ. Воно реалізовує державну політику у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, захисту об’єктів права власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, безпеки дорожнього руху, громадянства, імміграційної та паспортної роботи, протидії незакон ній міграції тощо.

Поняття органів внутрішніх справ досить часто вживається як у нормативно-правових актах, так і в науковій літературі, але досі не існує жодного законодавчого акта, в якому містилося б легальне визначення поняття ОВС та їх загальної структури.

Об'єкт дослідження – суспільні відносини у сфері функціонування органів внутрішніх справ України.

Мета дослідження –аналіз чинного законодавства та юридичної літера-тури щодо визначення поняття, ознак, функцій та загальної структури органів внутрішніх справ.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • з’ясувати поняття, функції, ознаки органів внутрішніх справ;
 • проаналізувати структуру органів внутрішніх справ.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань використано ряд загальнонаукових (аналіз, синтез) і спеціальних методів (формально-логічний, системного аналізу правових норм) та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Закон УРСР «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII, редакція від 29.04.2015 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/565-12
 3. Постанова Кабінету  Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 401 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 401-2014-%D0%BF
 4. Гринюк Р. Ф. Конституційне право України : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. Ф. Гринюк, В. Д. Волков, І. С. Щебетун, М. А. Захарченко, О. Г. Турченко; ред.: Р. Ф. Гринюк; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2014. - 281 c.
 5. Загуменна Ю. О. Органи внутрішніх справ України як суб'єкти реалізації правоохоронної функції держави : монографія / Ю. О. Загуменна; ред.: О. М. Бандурка; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : Ніка Нова, 2012. - 264 c.
 6. Ільченко О. В. Актуальні питання, щодо визначення поняття та загальної структури органів внутрішніх справ / О. В. Ільченко // Публічне право . - 2013. - № 1. - С. 160-166.
 7. Клименюк О. М. Державне регулювання правових відносин : монографія / О. М. Клименюк. - Київ : Акад. муніцип. упр., 2014. - 200 c.
 8. Шопіна І.М. Визначення структури органів внутрішніх справ: недоліки законодавства та шляхи їх подолання / І.М. Шопіна // Держава та регіони. Сер. Право. - 2011. - Вип. 4. - С. 67-70.
5476
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).