Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система організації методичної роботи викладачів в гірничому коледжі державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 

концепції «компетентності люди». В зв’язку з цим постає необхідність переходу від знаннєвої до компетентнісної освіти [11, с. 2].

Сучасна школа потребує сучасного викладача. Продиктований потребами сьогодення висо¬кий рівень вимог до якості освіти спеціалістів може бути реалізований тільки тоді, коли викладач буде професійним, компетентним фахівцем у своїй галузі. Такий фахівець повинен мати не тільки фундаментальну освітню підготовку, а й володіти професійними знаннями і вміннями, які відповідають рівню сучасної психолого-педаго- гічної науки.
Класична українська парадигма навчального процесу «суб’єкт – об’єкт» має трансформувати¬ся в західну парадигму «суб’єкт – суб’єкт». Необхідна зміна ставлення до навчального процесу як студента, так і викладача, що неможливо здійснити без організації системи методичної роботи.
Важливим є моделювання ефективної системи роботи з методичним активом, побудованої на принципах комплексності, систематичності, безперервності, наступності, практичної спрямованості.
Головними елементами цієї системи мають бути: цілі (мета), учасники, зміст, методи, форми, результат.
Система методичної роботи у вищих навчаль¬них закладах І-ІІ рівнів акредитації є головним структурним елементом здійснення навчально- виховної та освітньої діяльності.
Досягнення цієї цілі не можливо без методичної роботи як системної колективної й індивідуальної діяльності педагогічних кадрів, яка спрямована на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності.
Методична робота – це цілісна система, компоненти якої тісно взаємопов'язані та ґрунтуються на досягненнях науки й передового педагогічного досвіду, спрямовані на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача і колективу в цілому.
Метою статті є дослідження системного підходу до організації методичної роботи викладачів в ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Актуальність проблеми полягає в тому, що в сучасних умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти на 2012-2021 роки, яка визначає основні напрями, пріоритети, завдання й механізми реалізації державної політики в галузі освіти, важливого значення набуває методична діяльність, оскільки серед основних проблем зазначена необхідність підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та управлінських кадрів, рівня психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Організація методичної роботи викладачів коледжу спрямована на забезпечення завдань концепції навчального закладу, постійне вдосконалення навчально-виховного процесу, задоволення освітніх потреб викладачів, створення умов щодо їхнього фахового функціонування і особистої самореалізації, оволодіння ними сучасним змістом і технологіями навчання і виховання, методами наукового аналізу спрямованих на розвиток особистості студента та його соціалізації. Система роботи організована з урахуванням того, що методична робота – це показник інноваційності навчального закладу, який створений на основі системних нововведень щодо мети, змісту освіти, технологій, організації навчально-виховного процесу, організовує діяльність педагогів в освітньому просторі навчального закладу.
Методична робота викладачів Гірничого коледжу Державного вищого навчального закладу складається з таких компонентів:
  • робота над методичним та дидактичним забезпеченням навчально-виховного процесу;
  • створення комплексів навчально-методичного забезпечення з дисциплін;
  • робота по підвищенню педагогічної та фахової майстерності, яка здійснюється у таких формах:
  • підвищення кваліфікації викладачів (стажування на кафедрах Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет») ;
  • участь у роботі регіональних методичних об’єднань викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;
  • участь у загальноколеджевих семінарах, науково – практичних конференціях щодо вдосконалення кваліфікації та педагогічної майстерності;
  • участь у роботі циклових комісій коледжу;
  • підвищення кваліфікації викладачів у «Школі педагогічної адаптації»;
  • проведення відкритих занять, майстер – класів, обговорення їх та обмін досвідом;
  • вивчення та узагальнення досвіду викладачів коледжу.
Сьогодення диктує необхідність самоосвіти викладача, так як в сучасному суспільстві України спостерігаються стрімкі зміни як в самому суспільстві так і в технічному розвитку.
Самоосвіта педагога – це удосконалення педагогічної майстерності, формування індивідуальної навчально-методичної системи, орієнтованої на всебічний розвиток особистості студента. Індивідуальна самоосвіта, тобто систематичне вивчення політичної, психолого-педагогічної, наукової літератури, безпосередня участь у роботі місцевих методичних об'єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань; вивчення івтілення інноваційних технологій навчання; підготовка доповідей, письмових консультацій, методичних розробок, рекомендацій, огляд педагогічних та методичних журналів, збірників та ін.
В коледжі цьому питанню приділяють особли¬ву увагу.
Самоосвіта викладачів відбувається згідно індивідуального плану підвищення ділової кваліфікації та педагогічної майстерності, в якому передбачені наступні розділи: «Підвищення педагогічної майстерності», «Навчально-методична робота», «Виховна та позааудиторна робота», «Наукова робота викладача та керівництво науково-дослідницькою роботою студентів», «Робота по укріпленню матеріально-технічної бази». В даному плані чітко визначена проблема, над якою працює викладач.
Структура системи методичної роботи в коледжі складається з наступних елементів: педагогічна рада, методична рада, методичний кабінет, десять циклових комісій, творча група по роботі над проблемою. Колектив коледжу працює над проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».
Педагогічна рада, методична рада працюють відповідно до «Положення про педагогічну раду Гірничого коледжу ДВНЗ «Криворізький національний університет» та «Положення про методичну раду Гірничого коледжу ДВНЗ «Криворізький національний університет», які розглянуті і затверджені педагогічною радою.
Засідання рад проводяться з мультимедійним супроводженням та використанням нетрадиційних форм. Так, наприклад, в грудні 2016 р. відбулося засідання педагогічної ради за темою: «Соціалізація студентської молоді в сучасному освітньому просторі». На засіданнях методичної ради як дорадчого і консультативного органу, який здійснює керівництво науково-методичною й навчально-методичною діяльністю коледжу, розглядаються різноманітні питання згідно визначених в Положенні про методичну раду завдань. Так, наприклад, в 2016-2017 н. р. розглядалися такі питання: «Про проведення тижнів циклових комісій в 2016-2017 н. р. «, « Про стан проведення профорієнтаційної роботи циклових комісії», «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2017 році», «Про навчально- методичне забезпечення та
Фото Капча