Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система підготовки педагога до роботи з обдарованими учнями шляхом упровадження мережевої моделі розвитку професійних компетенцій

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Шагієва Р. Р.
 
Система підготовки педагога до роботи з обдарованими учнями шляхом упровадження мережевої моделі розвитку професійних компетенцій
 
Кардинальні зміни в суспільстві, які спричиняють потребу у розвитку і використанні на благо суспільства творчих здібностей особистості, диктують необхідність оновлення сфери освіти, яка має забезпечувати у молоді розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості; підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження науковоємких та інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці, створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді.
У зв’язку з переосмисленням цінностей актуальними у державній політиці стали проблеми обдарованості, творчості, визначивши навчання і виховання, стимулювання творчої праці та захист талантів як засіб забезпечення поступального на рівні світових стандартів розвитку суспільства.
Соціальна значущість творчості і обдарованої особистості потребує реалізації цілого ряду відповідних державних та регіональних програм, серед яких чільне місце повинна займати підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми.
Якість освіти в більшій мірі забезпечується за рахунок рівня компетентності педагогічних кадрів. Тому одним із пріоритетних напрямів післядипломної педагогічної освіти є оновлення змістової складової підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом формування професійних компетенцій у педагогів.
Педагоги, які працюють з обдарованими школярами, мають бути компетентними в контексті виявлення, підтримки та розвитку творчих здібностей обдарованої особистості. Компетентний педагог не лише глибоко розуміє сутність проблеми обдарованості на теоретичному рівні, а й уміє розв’язувати її практично – створювати оптимальні умови для ефективного розвитку обдарованих дітей. Компетентний учитель використовує той чи інший підхід, технологію, метод залежно від конкретної ситуації та з огляду на індивідуальну своєрідність учня.
Особливе місце у фаховій підготовці педагогів, які працюють з обдарованими школярами, займає їхня обізнаність із дидактичними особливостями навчання обдарованих дітей (специфікою пізнавальної діяльності обдарованих учнів, дидактичними умовами організації їхнього навчання, конструюванням навчальних завдань, організацією контролю за розвитком інтелектуально-творчих здібностей обдарованих школярів). Педагоги, які навчають і виховують обдарованих дітей, повинні вміти модифікувати навчальні програми та керувати самоосвітньою діяльністю обдарованої особистості, створюючи індивідуальні програми самоосвіти. Ці вміння вимагають знань характерних особливостей навчальних програм для обдарованих дітей; такі програми є прискореними, вдосконаленими та ускладненими, виходять за межі змісту звичайного курсу, коригуються самими учнями, сприяють розвитку їхнього абстрактного мислення.
Для педагога, який працює з обдарованими школярами, характерний творчий пошук оригінальних нестандартних рішень, виховних ідей, власна оригінальність, ініціативність, висока працездатність, більше задоволення від самого процесу праці, ніж від її результатів. Педагог, який працює з обдарованими школярами, в першу чергу, формує себе як творчу особистість.
Сучасні технології навчання обдарованих дітей передбачають орієнтацію педагогічних кадрів на індивідуалізацію освітньої діяльності у контексті особистісно зорієнтованого підходу, що означає не формування особистості із заданими властивостями, а створення умов для розвитку специфічних особистісних функцій учнів як суб’єктів освітнього процесу; активізацію навчання за рахунок проблемних, дослідницьких, творчих методів із поступовою передачею обдарованому учню ініціативи в організації своєї пізнавальної діяльності; встановлення ділових партнерських стосунків вчителя і учнів, що сприяє вільному вибору, розкутості, творчій винахідливості, домінуванню власної дослідницької практики над репродуктивним засвоєнням знань, забезпечує право на складання індивідуальних освітніх програм із дисципліни, що вивчається на даний час.
Відповідно при підготовці педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами їх необхідно готувати до здійснення: діагностичних досліджень із метою виявлення дітей із суттєвими ознаками обдарованості й подальшої диференціації обдарованих дітей за їхніми індивідуальними ознаками; психологічної підтримки обдарованих дітей шляхом виявлення інтересів обдарованих, їх стимулювання до розширення кола їхніх інтересів; просвіти всіх учасників педагогічного процесу – учнів, батьків, учителів – із проблем обдарованості; прогнозування, діагностики, попередження та корекції труднощів, що виникають в обдарованої дитини; психологічного вивчення індивідуальних особливостей обдарованої особистості; аналізу та узагальнення результатів систематичного пошуку та підтримки, їх методичного змісту, шляхів удосконалення роботи з проблем обдарованості; створення банку даних або картотеки обдарованих дітей.
На основі зазначеного вище можна зробити висновок, що професійна готовність педагогічних працівників до роботи з обдарованими школярами передбачає сформованість у педагогів наступних спеціальних компетенцій:
1. Володіння нормативно-законодавчою базою, що регулює пошук, виявлення, розвиток та реалізацію обдарованості школярів; знання про концепції обдарованості, ознаки та вікові особливості обдарованої дитини; основні фактори, що впливають на реалізацію обдарованості школярів; особливості розвитку обдарованих дітей; психологічні основи навчання та виховання обдарованих дітей; педагогічні технології та інновації у галузі їх навчання і виховання; зміст, форми і методи роботи з батьками обдарованих, громадськими організаціями; методи наукового аналізу педагогічних фактів, процесів, явищ, ситуацій; методики психолого-педагогічних досліджень.
2. Уміння розробляти та впроваджувати стратегії розвитку, навчання та виховання обдарованих дітей на основі індивідуальних ознак обдарованості.
3. Здатність педагога до самовдосконалення, саморозвитку та творчості.
4. Наявність певних особистісних, професійних якостей, які б задовольняли потреби розкриття потенціалу кожного обдарованого школяра.
Практика свідчить, що системні ефекти виникають, якщо в підготовці кадрів і підвищенні їх кваліфікації використовуються:
‒інтеграція ресурсів різних структур, інститутів, організацій, зацікавлених у новій якості освіти;
‒формування освітніх програм за модульним принципом з орієнтацією на потреби вчителя і школи;
‒посилення практично орієнтованого характеру отримуваних знань і компетенцій через інтерактивні форми навчання, застосування технологій відкритої освіти і сучасних інформаційних засобів;
‒використання механізму відкритого зворотного зв'язку, моніторингу результатів підвищення кваліфікації педагога;
‒надання педагогу можливості вибору змісту, форм, термінів і місця підвищення кваліфікації, побудови траєкторії особистісного професійного розвитку.
Одним із механізмів підвищення професійної майстерності вчителя є розвиток мережевої взаємодії методичних слуб різних рівнів. Модель мережевої взаємодії є принципово новим управлінським механізмом, який сприяє ефективному функціонуванню загальноосвітніх закладів, підвищенню зацікавленості педагогів у розв'язанні проблем освіти, створенню умов для раціонального і ефективного використання ресурсів загальноосвітніх закладів.
Організація мережі ресурсних центрів на даний час є одним із важливих напрямів у формуванні єдиного освітнього простору.
Метою створення мережевої моделі є взаємодія, інтеграція і координація діяльності методичних служб, орієнтованих на формування готовності педагога до роботи з обдарованими учнями.
Мережева модель забезпечує горизонтальну та вертикальну взаємодію структурних підрозділів.
Основними структурними підрозділами моделі є: інститут післядипломної педагогічної освіти, районні (міські) методичні служби, опорні та ресурсні центри.
Така модель організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників дозволяє розв'язати наступні завдання:
‒створення мережевої системи методичної роботи;
‒забезпечення інформаційної, наукової, інноваційної і методичної роботи педагогів;
‒розширення можливостей для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
‒об’єднання зусиль та можливостей для впровадження сучасних технологій.
Опорні заклади – це заклади освіти, досвід роботи яких вивчено методичними службами, на базі яких функціонують методичні структури з питань підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями.
Ресурсні центри – це базові школи освітніх округів, у яких сконцентровані ресурси для надання послуг педагогічним працівникам навчальних закладів округу з питань організації роботи з обдарованими учнями.
Необхідність створення ресурсних центрів обумовлена вимогами сучасної системи освіти, які визначаються двома групами факторів: вимогами суспільства щодо змін системи освіти і можливостями самої системи освіти, її готовністю до змін і об'єднання інтелектуального потенціалу освітніх закладів.
Принципи функціонування мережевої моделі: взаємодія і співробітництво, безперервність і системність у наданні послуг, доступність і демократичність, інтеграція (об’єднання ресурсів), динамічність і єдність методичного простору, адресність і оперативність, гнучкість і мобільність.
Мережева модель формування професійних компетенцій забезпечує комунікативний, діяльнісний, диференційований, синергетичний, особистісно зорієнтований підходи щодо організації методичної роботи.
Оптимальність функціонування мережевої моделі забезпечується ресурсами: нормативно-правовими, науково-методичними, програмно-методичними, інформаційними, організаційними, матеріально-технічними, які зосереджені у відповідних структурних підрозділах.
Науково-методичний супровід вертикального функціонування мережевої моделі розвитку професійних компетенцій забезпечується шляхом реалізації наступних форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників: курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників у РОІППО, семінар-практикум «Інноваційні підходи щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами в міжкурсовий період у навчальних закладах» для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), що відповідають за організацію роботи з обдарованими учнями, обласна творча група «Педагогічний супровід обдарованого школяра», обласна опорна школа «Система роботи закладу з обдарованими учнями», методичні студії, виїздні майстер-класи науково-дослідної лабораторії «Творча обдарованість», on-line спілкування в режимі чату (mail. ru, skyp), аудіорежимі, вебінари, вебіренції.
Переваги мережевої моделі:
- використання нових сучасних форм підвищення професійної майстерності педагогів;
- поширення педагогічного досвіду з питань методичного та педагогічного супроводу роботи з обдарованими учнями;
- рівні можливості користування освітніми і методичними ресурсами;
- повна інформаційна і методична підтримка педагогів з питань організації роботи з обдарованими учнями;
- швидка адресна методична допомога.
Мережева модель організації підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями спрямована на комплексне забезпечення процесу безперервного професійного розвитку педагогів, що на даний час є обов'язковою умовою підвищення якості освіти.
Фото Капча