Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Зміст

 

Вступ

Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні

Система методів державного регулювання зовнішньої торгівлі

Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Висновок

Список використаної літератури

 

Вступ

 

Зовнішньоекономічна діяльність є складовою національної економічної політики, а тому підлягає регулюванню з боку держави. Це пов'язано, головним чином, з метою захисту інтересів країни та суб'єктів її зовнішньоекономічної діяльності, створення для останніх рівних можливостей розвивати всі види підприємницької діяльності та напрями використання доходів і здійснення інвестицій, заохочення конкуренції й ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності, більш повного використання ЗЕД як фактору економічного росту. Держава насамперед, покликана, захищати інтереси своїх виробників, вживати заходів для збільшення обсягів експорту, залучення іноземних інвестицій, збалансування платіжного балансу, валютного регулювання, і, що особливо важливо, – приймати законодавчі акти, що встановлюють правила здійснення ЗЕД, і контролювати їх неухильне дотримання. Регулювання діяльності здійснюється за допомогою законів України, актів тарифного та нетарифного регулювання, економічних заходів оперативного регулювання (валютно-фінансових, кредитних та ін.), рішень недержавних органів управління економікою, які ухвалюються відповідно до їхніх статутних документів, договорів, що укладаються між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності України за роки становлення зазнала певних еволюційних змін, що зумовлені розвитком економіки країни в цілому. В період до перебудови, тобто за радянських часів, економіка носила автаркічний (закритий) характер.

 

Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні

 

Згідно закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» Україна самостійно формує систему та структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй території.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності повинно забезпечити:

1) захист економічних інтересів України і законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

2) створення однакових можливостей для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з ціллю розвитку всіх видів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, використання доходів і здійснення інвестицій;

3) розвиток конкуренції і ліквідацію монополізму.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється виходячи з наступних цілей:

1) забезпечення збалансованості економіки і рівноваги внутрішнього ринку України;

2) стимулювання прогресивних структурних змін в економіці;

3) створення найбільш сприятливих умов для введення економіки України в систему міжнародного поділу праці. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється:

4) Україною як державою в лиці її органів в межах їх компетенції;

5) недержавними органами управління економікою (товарними, фондовими,

валютними біржами, торгівельними палатами і ін.), які діють на основі своїх установчих документів;

6) самими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на основі відповідних угод, які заключаються між ними.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється за допомогою:

1) законів України;

2) передбачених в законах України актів тарифного і нетарифного

регулювання, які видаються державними органами України в межах їх компетенції;

3) економічних методів оперативного регулювання (валютних, фінансово-кредитних операцій та ін.) в рамках законів України;

4) рішень недержавних органів управління економікою, які приймаються згідно їх установчих документів в рамках законів України;

5) договорів, які заключаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності і не суперечать законам України.

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності:

1) Верховна Рада України. В компетенцію Верховної Ради України входить:

- прийняття, зміни, анулювання законів;

- затвердження основних напрямів зовнішньоекономічної політики;

- затвердження структури органів державного регулювання

зовнішньоекономічної діяльності;

- заключення міжнародних договорів;

- встановлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяльності на території України;

- затвердження списку товарів, експорт і імпорт яких підлягає ліцензуванню або забороняється.

2) Кабінет Міністрів України:

- визначає методи здійснення зовнішньоекономічної політики України;

- здійснює координацію діяльності міністерств, державних комітетів і відомств України по регулюванню зовнішньоекономічної діяльності;

- координує роботу торговельних представництв України та в інших державах;

- приймає нормативні акти з питань зовнішньоекономічної діяльності;

- виносить на розгляд Верховної Ради України пропозиції відносно організації системи міністерств, державних комітетів і відомств - органів оперативного державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- забезпечення складання платіжного балансу, зведеного валютного плану України;

- здійснює міри для раціонального використання коштів Державного валютного фонду України.

Національний банк України:

- здійснює збереження і використання золотовалютного резерву України;

- представляє інтереси України в відносинах з центральними банками і іншими фінансово-кредитними інститутами і заключає відповідні банківські угоди;

- регулює курс національної валюти України по відношенню до грошових одиниць інших держав;

- здійснює облік і розрахунки за пред'явленими і отриманими кредитами держави, проводить операції з централізованими валютними ресурсами, які виділяються із державного валютного фонду України.

Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України:

- забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності виходу на зовнішній ринок, координує їхню діяльність;

- здійснює контроль за дотриманням всіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності законів України і умов міжнародних договорів України;

- здійснює міри нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, регістрацію окремих видів контрактів і інші функції.

Державне управління митного контролю:

– здійснює митний контроль в Україні;

6) Антимонопольний комітет України:

– здійснює контроль за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної

діяльності антимонопольного законодавства.

Органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю:

Фото Капча