Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система роботи соціального педагога з девіантними підлітками у навчальному закладі

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
97
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження системи роботи соціального педагога з девіантними підлітками в умовах навчального закладу
1.1. Наукове розуміння поняття «девіантна поведінка»
1.2. Аналіз причин і особливостей девіантної поведінки в умовах навчального закладу
1.3. Психологічні аспекти роботи соціального педагога з девіантними підлітками
Висновки до першого розділу
2. Методичні основи системи соціально-педагогічної роботи з девіантними підлітками в навчальному закладі
2.1. Характеристика технологій роботи соціального педагога з профілактики девіантної поведінки підлітків в умовах навчального закладу
2.2. Форми та методи соціально-педагогічної роботи з девіантними підлітками в системі освіти
Висновки до другого розділу
3. Експериментальне дослідження ефективності профілактичної роботи з підлітками з девіантною поведінкою в умовах навчального закладу
3.1. Організація і результати дослідження
3.2. Програма профілактично-корекційних занять з підлітками, які мають відхилення у поведінці
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У шкільний період розвитку дитини формуються найбільш важливі її індивідуально-психічні якості, риси особистості і характеру. Під час навчання у школі спостерігається два процеси розвитку психіки: або відчуження від того соціального середовища школи, у якому живе дитина, або приєднання до нього. Якщо в школі дитина відчуває проблеми у навчанні, дефіцит уваги з боку однолітків, то захисним механізмом в цьому випадку буде виступати відчуження. Проявами такого відчуження можуть бути невротичні реакції, порушення спілкування з ровесниками і педагогами, емоційна нестійкість і холодність, підвищена вразливість, відставання або затримка психічного розвитку, різниі психічні патології.

Характерологічні підліткові реакції, такі як відмова, протест, групування, є, як правило, наслідком емоційно залежних, дисгармонійних сімейних відносин. У разі несформованості системи етичних цінностей підлітка сфера його інтересів починає приймати переважно корисливу, насильну, паразитичну або споживацьку спрямованість. Для таких підлітків характерний інфантилізм, примітивність в думках, переважання розважальних інтересів. Саме такий сценарій розвитку особистості дитини є характерним для сучасного суспільства.

Егоцентрична позиція підлітка з демонстрацією зневажливого ставлення до існуючих норм і прав іншої людини приводить до «негативного лідерства», нав'язування фізично більш слабким одноліткам системи їх «поневолення», браваді кримінальною поведінкою, виправданню своїх дій зовнішніми обставинами, низької відповідальності за свою поведінку.

В умовах навчального закладу соціально-педагогічні порушення виражаються у дефектах шкільного і суспільного виховання, в основі яких лежать статевовікові та індивідуальні особливості розвитку дітей, які приводять до відхилень в ранній соціалізації дитини у період дитинства, з накопиченням негативного досвіду; до стійкої шкільної неуспішності дитини з розривом зв'язків зі школою (педагогічна занедбаність), що веде до несформованості у підлітка пізнавальних мотивів, інтересів і шкільних навичок. Такі діти, як правило, спочатку бувають погано підготовленими до школи, негативно відносяться до домашніх завдань, виражають байдужість до шкільних оцінок, що говорить про їх учбову дезадаптацію.

Зважаючи на те, що сьогодні кількість девіантних і навіть делінквентних поведінкових проявів у підлітковому віці, особливо в умовах шкільного середовища, різко зросла, чому сприяє цілий ряд факторів, однак це не позбавляє батьків, педагогів, соціальних працівників та й кожного з нас обов’язку запобігати або ж коригувати таку поведінку, така ситуація зумовлює актуальність теми дослідження.

Стан розробки досліджуваної проблеми. Проблема виникнення і профілактики девіантної поведінки серед підлітків досить добре розроблена як у світовій, так і у вітчизняній практиці. Особливості розвитку психічної сфери підлітків і прояви у ній девіацій вивчалися такими вченими, як Г.С. Абрамова, Є.М. Бондарчук, Л.І. Бондарчук, В.А. Крутецький, В.С. Лозниця, Р.С. Немов, Г.М. Борисова, І.В. Дубравіна, М.І. Боришевський, Д.І. Фельдштейн,Т.Н. Бостянжиєва, М.І. Веринікіна, Г.Г. Аракелов, Н.М. Жаріков, Е.Ф. Зеєр, Л. Ф. Обухова, Р. В. Овчарова, В. Г. Панок, Т. М. Титаренко, Н. В. Чепелєва та ін. Проблемами профілактики і корекції девіантної поведінки підлітків в умовах шкільного середовища займалися Н. М. Ветров, С. І. Григорьєв, Л. Д. Деміна, В. І. Загвязінський, Б.С. Кобзар, Е.І. Петухова, В.А. Татенко, Т.М. Титаренко,   А. А. Реан. Серед українських вчених і педагогів розробці цього напрямку соціальної педагогіки прсвятили свої праці О. С. Тарновська, В. М. Оржеховська,  Н. П. Пихтіна, О. І. Толчініна, Т. О. Саванчук, О. В. Шарапова та ін.

Об’єкт дослідження – девіантна поведінка підлітків як соціально-педагогічна проблема.

Предмет дослідження – система роботи соціального педагога з підлітками, які мають прояви девіантної поведінки, в умовах навчального закладу.

Мета дослідження – розробити та теоретично обгрунтувати програму профілактично-корекційних занять як компонента системи роботи соціального педагога з девіантними підлітками в умовах навчального закладу.

Мета роботи передбачає виконання наступних завдань:

 • проаналізувати сутність феномену «девіантна поведінка»;
 • дослідити причини і специфічні особливості девіантної поведінки в умовах навчального закладу;
 • проаналізувати психологічні аспекти роботи соціального педагога з девіантними підлітками;
 • охарактеризувати технології роботи соціального педагога з профілактики девіантної поведінки підлітків в умовах навчального закладу;
 • дослідити форми та методи соціально-педагогічної роботи з девіантними підлітками в системі освіти;
 • визначити ефективність профілактично-корекційної роботи з підлітками, які мають відхилення в поведінці, в умовах навчального закладу.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що рівень девіантної поведінки підлітків знизиться, якщо у системі роботи соціального педагога з ними ширше використовувати профілактично-корекційні заняття.

Методи дослідження. У роботі нами було використано: теоретичні методи: аналіз синтез, узагальнення, систематизація та класифікація. Для виявлення дітей з порушеннями поведінки були використані емпіричні методи: соціометрія, патохарактерологічний діагностичний опитувальник А. Є. Личко (ПДО), тест виявлення акцентуацій Шмішека, тест Люшера, шкала тривожності Кондаша, бесіда з класним керівником. Корекційні методи грунтувалися на проективних методиках, зокрема методики «карлючки», «солом'яна вежа», «малювання історії», тренінгових: «Країна розуміння», «Наші почуття», «Маленький секрет».

Теоретична база дослідження опирається на результати праць А.Г. Антонової-Турченко, І.Д. Беха, О. І.Бондарчука, якими розроблені основні положення проблеми дослідження девіантної поведінки підлітків, а також принципами роботи з підлітками з відхиленнями у поведінці в умовах навчального закладу, які грунтуються на працях  Є. В Змановської, Л.Г. Коваль, І.А Звєрєвої,  С.Р. Хлєбік та ін.

Теоретичні основи дослідження грунтуються на положеннях, викладених у роботах Л.В. Дзюбко, С.Г. Карпенчук щодо гуманістичних основ корекційного виховання, запобігання проявам девіантної поведінки; на працях, в яких розкриваються особливості розвитку особистості у підлітковому віці Є. П. Авдуєвської, С. А. Баклушинського, І.Г. Денисова, Н. Ю. Максимової, В. М. Оржеховської, Л. Н. Прокопієнко, В. А. Татенко, причин девіантної поведінки підлітків - Ю. А. Клейберга, Л.І. Міщик, З.Г. Білоусової, І. П. Підласого, О. В. Шарапової.

Методологічною основою дослідження є положення про соціальну детермінованість розвитку особистості, визначення сутності особистості як суб’єкта життєтворчості.

Практичне значення дослідження полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Використати результати дослідження можна у ході розробки шкільної програми для загальноосвітньої школи, а також у роботі шкільного психолога та соціального педагога для допомоги учням у складний період становлення особистості і для запобігання проявам девіацій.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків, загальний обсяг роботи склав 97 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: учеб пос. - М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. - 624 с.
 2. Авдуевская Е.П., Баклушинский С.А. Особенности социализации подростка в условиях быстрых социальных изменений // Ценностно-нормативные ориентации старшеклассника: Труды по социологии образования. - Т. ІІІ. Выпуск IV. - М., 1995. - С.118-132.
 3. Аддиктивное состояние человека: учеб. пособие / С. В. Дремов, А. М. Уразаев, Н. Л. Мамышева. - Томск: Изд-во Томск. пед. ун-та, 2000. - 90 с.
 4. Андреев Н. А. Асоциальное поведение несовершеннолетних. - Самара: Изд-во Самар. юрид. ин-та Минюста России, 2001. - 153 с.
 5. Антонова-Турченко А. Г. и др. Психологическая диагностика и коррекция трудновоспитуемых детей и подростков: учеб. пособие. - К., 1997. - 312 с.
 6. Апетик Н. М. та ін. Психокорекційні техніки як засіб формування адекватного образу «Я» і саморегуляції неповнолітніх з поведінковими девіаціями. - Чернівці: Рута, 2000. - 41 с. 
 7. Бех І.Д.. Виховання особистості: У 2 кн.. Кн. 2. Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. - К.: Либідь, 2003. - 344 с.
 8. Бондарчук Е.М., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций. - К.: МАУП, 1999. - 168 с.
 9. Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки. - К.: МАУП, 2006. - 86 с.
 10. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности: Норма и оклонение. - М.: 1990. - 175 с.
 11. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. - Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. - 104 с. 
 12. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика. - М.: Социум, 2000. - 226 с.
 13. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1991. - 479 с.
 14. Гаджиева Н. М., Никитина Н. Н., Кислинская Н. В. Основы развития самосознания. Тренинг самосовершенствования. - Екатеринбург: Деловая кн., 1998. - 1444 с.
 15. Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам: Пер. з англ. - К.: Либідь, 2003. - 520 с.
 16. Гордин Л. Ю. Поощрения и наказания в воспитании детей. - М.: Педагогика, 1980. - 239 с.
 17. Горячев М.Д. Социальная педагогика. - Самара: Лента, 1996. - 184 с.
 18. Гребенников И. В. Основы семейной жизни. - М.: Педагогика, 1991. - 438 с.
 19. Григорьев С. И., Демина Л. Д. Психолого-педагогические основы социальной педагогики. - Барнаул, 1996. - 441 с.
 20. Денисов І.Г. Біологічні чинники девіантної поведінки та профілактика їх виявлень у вихованні громадської спрямованості у підлітковому віці // Пост методика. - 2002. - №7-8 (45-46). - С.207-212.
 21. Дети с отклонениями в развитии: Метод, пособие для педагогов, воспитателей массовых и спец. учреждений и родителей. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 362 с.
 22. Дзюбко Л.В. Рання шкільна дезадаптація: обурунтування гіпотези // Педагогіка і психологія. - 1999. - № 1. - С. 111-122. 
 23. Дробинская А. О. Школьные трудности «нестандартных» детей. - М.: Школа-Пресс, 2001. - 144 с.
 24. Дроздов О. Ю., Скок М. А. Проблеми агресивної поведінки особистості: Навч. посіб. - Чернігів: ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2000. - 156 с.
 25. Дружинин В. Н. Психология семьи. - М.: Наука, 1996. - 641 с.
 26. Емельянов В. П. Девиатное поведение несовершеннолетних с психически¬ми аномалиями: Учеб. пособие. - Саратов, 1980. - 563 с.
 27. Жигарев Е. С. Характеристика девиантного поведения несовершеннолетних и организация их правового воспитания: Учеб. пособие. - М.: Педагогика, 1990. - 561 с.
 28. Заброцький М.М. Вікова психологія: Навч. Посібник . - К.: МАУП .1998. - 92 с.
 29. Загвязинский В. И. Методология и методика социально-педагоги¬ческого исследования. - М.: Просвещение, 1995. - 241 с.
 30. Запобігання відхиленням у поведінці школярів / За ред. Б.С. Кобзаря, Е.І. Петухова. - К.: Вища школа, 1992. - 143 с.
 31. Змановская Е. В. Девиантология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. - М.: Академия, 2003. - 288 с.
 32. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. - К.: Вища школа, 1997. - 234 с.
 33. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения. - М.: ТЦ «Сфера», 2003. - 454 с.
 34. Коваль Л.Г., Звєрєва І.А., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с. 
 35. Козубовська І. В., Товканець Г. В. Соціальна профілактика девіантної поведінки: корекція відхилень у поведінці важковиховуваних дітей у процесі професійного педагогічного спілкування. - Ужгород: Патент, 1998. - 195 с.
 36. Козубовська І.В., Товканець Г.В. Особливості професійно-педагогічного спілкування з важковиховуваними дітьми молодшого шкільного віку. - Ужгород: УжДУ, 1999. - 92 с.
 37. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. - Минск: Труд, 1988. - 244 с.
 38. Копытин А.И. Психодиагностические тесты: Учебно-методи¬ческое пособие. - СПб.: Речь, 2003. - 80 с.
 39. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. - М.: Просвещение, 1972. - 255 с.
 40. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: Основні положення: Навч. посіб. - К.: Екс-Об, 1999. - 304 с.
 41. Максимова Н. Ю. Психологія адиктивної поведінки: навч. посіб. - К.: ВПУ «Київ. у-нт», 2002. - 308 с.
 42. Мєщанова Г. Соціально-психологічне дослідження особистості: теоретико-методологічний аспект . - Тернопіль: Екон. думка, 2001. - 86 с. 
 43. Міщенко А.Т. Соціально-психологічний тренінг з формування вмінь саморегуляції емоцій // Практична психологія та соціальна робота. -. 2000. - №7. - С. 45-46.
 44. Міщик Л.І., Білоусова З.Г. Соціально-психологічні та педагогічні проблеми дезадаптації дітей та підлітків. - Запоріжжя: ЗДУ, 2003. - 108 с.
 45. Молодцова Т. Д. Психолого-педагогические проблемы предупреждения дезадаптации подростков. Ростов н / Д.,1997. - 411 с.
 46. Мудрик А. В. Социальная педагогика. - М.: Академия, 2000. - 200 с.
 47. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детств, отрочество. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 456 с.
 48. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. Кн. 2.: Психология образования. - 2-е изд. - М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995. - 486 с.
 49. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. Кн. 3.: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. - 2-е изд. - М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995. - 512 с.
 50. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. - М.: Просвещение, 1996. - 320 с.
 51. Овчарова Р. В. Практическая психология в школе. - М.: Высшая школа, 1996. - 342 с.
 52. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования: Учеб. пособ. для студ. вузов и практ. психологов. - М.: ТЦ Сфера, 2001. - 448 с.
 53. Основи практичної психології / Панок В., Титаренко Т., Чепелєва Н. та ін.: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - 536 с.
 54. Особенности обучения и психологического развития школьников 13-17 лет / Г.М.Борисова, И.В.Дубравина и др. - М.: Педагогика, 1988. - 190 с.
 55. Панок В. Г., Титаренко Т. М., Чепелєва Н. В. Основи практичної психології. - К.: Либідь, 2001. - 456 с.
 56. Педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх / Інститут змісту і методів навчання / В. М. Оржеховська (авт.-уклад.). - К., 1996. - 41 с.
 57. Пергаменщик Л. А., Фурманов И. А.. Аладьин А. А., Отчик С. В. Психодиагностика и психокоррекция в воспитательном процессе. - Минск, 1992. - 297 с.
 58. Пихтіна Н. П. Профілактика та соціально-педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки/ - Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - 42 с.
 59. Підласий І. П., Шарапова О. В. Корекція девіантної поведінки молодших школярів: Експериментальні матеріали. - Черкаси: ЧДГУ, 2002. - 44 с.
 60. Практична педагогіка виховання: Посіб. з теорії та методики виховання / Ред.: М.Ю. Красовицький, упоряд.: Г.І. Іванюк. - К. Івано-Франківськ: Плай, 2000. - 218 с. 
 61. Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25-27 листоп. 2002 р. / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України; Українська секція міжнародного товариства прав людини; Інформаційно-методичний центр "Дебати" ; Комітет сприяння захисту прав дитини - К. : Міленіум, 2002. - 424 с.
 62. Протасова Н. И. Психологическая диагностика девиантного поведения несовершеннолетних: Метод. рекомендации. - Астрахань: Изд-во АГПУ, 2000. - 26 с.
 63. Протасова Н. И. Психологическая помощь детям с девиантным поведением: Метод. рек. - Астрахань: Изд-во АГПУ, 2000. - 19 с.
 64. Психологическая профилактика недисциплинированного поведения учащихся / Под ред. Л. Н. Проколиенко, В. А. Татенко. - К.: Выща школа, 1989. - 254 с.
 65. Психологические особенности самосознания подростка / Под ред. М.И. Боришевского. - К.: Вища школа, 1980. - 165 с.
 66. Психологические тесты/ Под ред. А.А. Карелина: В 2 т. - М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - Т.1. - 312 с.
 67. Психология современного подростка / Д.И. Фельдштейн, Т.Н. Бостянжиева, М.И. Вериникина и др. - М.: Педагогика, 1987. - 236 с.
 68. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. - СПб.: Питеp, 2000. - 656 с.
 69. Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся: Пособ. для учителей / Под ред. В.А. Татенко, Т.М. Титаренко. - К.: Радянська школа, 1989. - 128 с.
 70. Реан А. А. Психологическая служба школы // Принципы деятельности и работа с «трудными». - М.: Аста, 2003. - 208 с.
 71. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. - СПб.: Питер, 1999. - 416 с.
 72.  Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: уч. пос. - М.: Вега, 2002. - 396 с.
 73. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2005. - 338 с.
 74. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка. - Житомир, 2002. - 255 с.
 75. Сорошинська В. Є. Організація роботи соціального педагога. - К.: Кандар, 2005. - 198 с.
 76. Соціальна педагогіка / за ред. А.Й. Капської. - К.: Лібра, 2000. - 434 с.
 77. Срезнев А. К. Социальная педагогика: теория, методика, опыт исследования. - Москва: Стезя, 2006. - 149 с. 
 78. Степанов В. Г. Психология трудных школьников: Учеб. пособие для учителей и родителей. - М.: Издат. центр «Академия», 1998. - 320 с.
 79. Тараканов Ю.В. Асоциальное поведение несовершеннолетних: Монография / Под ред. А.В.Горожанина. - Самара: Изд-во Самарского юрид. ин-та Минюста России, 2001. - 154 с.
 80. Тарновська О. С. Девіантна поведінка підлітків і превентивна робота: Навч.-метод. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2003. - 82 с.
 81. Технология социальной работы. - М.: ВАДОС, 2000. - 248 с.
 82. Толчініна О. І., Саванчук Т. О. Корекція девіантної поведінки підлітків: Профілактика правопорушень:Посібник / Українсько-канадський проект "Молодь за здоров'я-2"; Шполянська районна держ. адміністрація. Служба у справах неповнолітніх. - Черкаси : Ваш Дім, 2005. - 171 с.
 83. Торохтий В.С. Основы психолого-педагогического обеспечения социальной работы с семьей: Учеб. пособие для студентов социал. фак. и вузов / Моск. гос. социал. ун-т и др. - М., 2000.
 84. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і практика. - К.: Знання, 2008. - 576 с.
 85. Учителям и родителям о психологии подростков / Г.Г. Аракелов, Н.М. Жариков, Э.Ф. Зеер и др. - М.: Высшая школа, 1990. - 303 с.
 86. Фурман А. Психодіагностика особистісної адаптованості. - Т.: Екон. думка, 2000. - 198 с. 
 87. Харченко С.Я., Кратинов Н.С., Чиж А.Н., Кратинова В.А. Методология и методы социально-педагогических исследований: науч., учеб.-метод. пособие. - Луганск: Альма-матер, 2001. - 212 с. 
 88. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Программа формирования психологического здоровья. - М: Генезис, 2002. - 280 с. 
 89. Черевацька А. І. Деякі питання супроводу навчально-виховного процесу / Методичні рекомендації. Івано-Франківськ, 2003. - 75 с.
 90. Шарапова О. В. Педагогічні умови комплексної корекції девіантної поведінки школярів / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2003. - 205 с.
 91. Яценко Т.С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. - К.: Освіта, 1993. - 206 с.
2691
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).